Now showing items 1-8 of 8

 • Å bli integrert: introduksjonsprogrammet fra et muslimsk deltagerperspektiv 

  Elmar, Christina Kottum (The University of Bergen, 2012-05-14)
  Denne masteroppgaven omhandler muslimske flyktningers beretninger om introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Den er basert på kvalitative intervjuer med sju muslimske flyktninger på Vestlandet. Avhandlingen ...
  Master thesis
 • Den notidige feiringa av mawlid an-nabi i Manchester og London 

  Kvernenes, Vegard (The University of Bergen, 2012-05-14)
  Denne oppgåva utforskar feiringa av profeten muhammads fødselsdag, mawlid an-nabi. Første del tar for seg det ein kjenner til av historien til denne feiringa. Andre del består av data sammla inn i feltarbeid i Manchester ...
  Master thesis
 • Etter Gud kommer mor. Muslimske innvandrermødre i Norge som religionsformidlere 

  Johannesen, Anne Sophie Aarestrup (The University of Bergen, 2014-05-14)
  Denne masteroppgaven tar for seg hvordan muslimske innvandrermødre videreformidler islam til barna i Norge. Masteroppgaven bygger på funn fra fem kvalitative intervjuer av muslimske innvandrermødre som ble gjennomført i ...
  Master thesis
 • Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området 

  Legøy, Iren (The University of Bergen, 2012-11-20)
  Denne oppgaven omhandler fatwabruk blant norsk-pakistanske sunnimuslimer bosatt i Oslo-området. Dette er undersøkt ved intervjuer av individer fra den pakistanske gruppen, samt ved undersøkelser av norske muslimske ...
  Master thesis
 • Flere i arbeid og færre på trygd? - en effektevaluering av NAV-reformen 

  Løvvik, Nicolai (The University of Bergen, 2012-06-15)
  Formålet med denne empiriske oppgaven er å analysere effekten av arbeids- og velferdsreformen for et utvalg førstegenerasjonsinnvandrere i Norge. Problemstillingen bygger på et kontinuerlig behov for evaluering av ...
  Master thesis
 • Førtidspensjon og innvandrere 

  Vignes, Bo (The University of Bergen, 2011-08-25)
  Temaet for denne masteroppgaven er førtidspensjonering i form av uførepensjon og avtalefestet pensjon (AFP) blant førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge. Ved bruk av Forløpsdatabasen trygd studeres tre ...
  Master thesis
 • Kaste og biraderi i lys av islam: En kvalitativ studie blant norsk-pakistanere i Oslo 

  Skybak, Lars André (The University of Bergen, 2010-05-18)
  Sammendrag Denne oppgaven undersøker betydningen av kaste og biraderi blant norsk - pakistanere, sett i lys av deres religionsutøvelse. Disse strukturene er å forstå som sosiale systemer av forventninger mellom grupper ...
  Master thesis
 • Representasjonar av religion i det norske samfunnet. Ei kritisk diskursanalyse av lærebøker i samfunnsfag for vaksne innvandrarar 

  Underlid, Signe (The University of Bergen, 2013-05-15)
  Oppgåva undersøkjer korleis religion generelt, og kristendom spesielt vert representert i det norske samfunnet gjennom samfunnsfagbøker for vaksne innvandrarar. Den kritiske diskursanalysen er nytta som teoretisk ...
  Master thesis