BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Sort by: Order: Results:

 • Langfeldt, Sigve (Master thesis, The University of Bergen, 2014-05-30)
  Denne oppgaven undersøker om differanser mellom sparing og investering kan forklares ved hjelp av alderssammensetningen i befolkningen. For å undersøke dette har jeg hentet inn data fra 24 land i perioden 1950-2009. ...
 • Matondang, Imelda Lastri (Master thesis, The University of Bergen, 2014-08-31)
  I likhet med mange utviklingsland, har Indonesia en stor avhengighet av midler fra utviklede land. Kapitalinnstrømmingen til et land har uten tvil positiv innvirkning på den økonomiske utviklingen av landet. Men en for ...
 • Husabø, Eilert (Master thesis, The University of Bergen, 2009-08-31)
  Denne oppgåva analyserer følgene av pensjonsreformen i ein overlappande generasjonsmodell, med eitt representativt individ i kvar kohort. Økonomien er delt inn i ein hushaldssektor, ein produksjonssektor og offentleg sektor. ...
 • Netteland, Håvard (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-14)
  Det sentrale spørsmålet i denne oppgaven er om det, for like arbeidere, er en lønnspremie knyttet til eksportvirksomhet, og hva som eventuelt kan forklare en slik sammenheng. Denne problemstillingen tar utgangspunkt i funn ...
 • Langeland, Asgeir (Master thesis, The University of Bergen, 2011-05-31)
  Denne oppgåva skal med utgangspunkt i "Portfolio managment without probability or statistics" (Flåm 2008) testa ut ein evolusjonær porteføljestrategi empirisk. Kan ein matematisk formel som ikkje blir oppdatert på bakgrunn ...
 • Gundersen, Anders Sunnås (Master thesis, The University of Bergen, 2009-12-01)
  In this thesis I assess the problems and solutions microfinance institutions face when entering a rural credit market characterized by information asymmetry and low degree of enforcement possibilities. Bangladesh and the ...
 • Abrahamsen, Signe Aase (Master thesis, The University of Bergen, 2013-08-22)
  Formålet med denne masteroppgaven har vært å evaluere ordningen med tidsbegrenset uførestønad. Ordningen ble innført i 2004 som et kortsiktig alternativ til varig uførepensjon, men avskaffet og avløst av arbeidsavklaringspenger ...
 • Sognefest-Haaland, Johanne (Master thesis, The University of Bergen, 2015-02-02)
  Offentlig sektor har vært gjennom en rekke reformer siden 1980-tallet. Disse reformene har endret sammensetningen av arbeidsstyrken i offentlig sektor. Spørsmålet som stilles i denne oppgaven, er hvilke konsekvenser ...
 • Knutsen, Eigil (Master thesis, The University of Bergen, 2013-06-03)
  I denne oppgaven vil følgende problemstilling belyses: Hvorfor skal myndighetene sørge for mer energieffektivisering, og hvordan vil hvite sertifikater påvirke energimiksen? Energisparing og energieffektivisering har ...
 • Syversen, Eirik (Master thesis, The University of Bergen, 2008)
  Oppgaven tar for seg genereringen av generasjonsregnskap og benytter metoden på de helserelaterte trygdeytelsene. Gitt data og antakelser benyttet i oppgaven finner jeg at staten fører en langsiktig balanser finanspolitikk ...
 • Dysvik, Erlend Sætre (Master thesis, The University of Bergen, 2008)
  I denne oppgaven formulerer og løser vi en flerperioders overlappende generasjonsmodell, med endogent arbeidstilbud, konsum og pensjonsuttak, gitt det nye pensjonssystemet. Vi gjør dette med sikte på å analysere hvordan ...
 • Friisk, Halvor Andreas Strand (Master thesis, The University of Bergen, 2009-06-02)
  I denne oppgaven utforskes effekten av lønnsrigiditeter på fordelinger av lønnsendringer i Norge. Det er gjort mange studier av lønnsrigiditeter for et bredt utvalg av land som konkluderer med at lønnsrigiditeter utgjør ...
 • Andersen, Kurt Aksel (Master thesis, The University of Bergen, 2011-09-01)
  Denne masteroppgaven tar for seg Norge og de utfordringer vi står ovenfor de kommende årene i forhold til den ventede eldrebølgen. Vi ønsker å finne svar på hvordan Norge på lang sikt vil kunne betjene underskuddene i ...
 • Winje, Hanna (Master thesis, The University of Bergen, 2013-06-02)
  Stress i banksektoren defineres som en forstyrrelse i bankenes normale virksomhet. Det vil for beslutningstakere være nyttig å ha et helhetlig inntrykk av hvor høyt stressnivået i de norske bankene er i en historisk kontekst. ...
 • Mathisen, Maren (Master thesis, The University of Bergen, 2014-06-02)
  Norge er verdens ledende lakseprodusent, med nesten 60% av markedet. Oppdrettsnæringen er en av de største eksportnæringene i Norge og er under stadig vekst. Lakseprisen er svært volatil og det er ønskelig å finne gode ...
 • Tvedt, Agnes Lea (Master thesis, The University of Bergen, 2010-12)
  Background: Over the last years the national health authorities have strongly recommended the health services to be a complete chain of treatment services, as well as recommending the health services to give the patients ...
 • Gaasland, Ivar (Doctoral thesis, The University of Bergen, 2010-09-22)
  Paper I: Efficiency losses in milk marketing boards – the importance of exports.Co-authored with Rolf Jens Brunstad and Erling Vårdal. Published in Nordic Journal of Political Economy: A milk marketing board (MMB) is a ...
 • Bårdsgjerde, Torkil (Master thesis, The University of Bergen, 2011-11-30)
  This thesis will estimate fundamental equilibrium exchange rates (FEERs) for a set of currencies during the last decade, using a five-country framework. The aim is to see if the results from FEER estimation can explain ...
 • Vastveit, Lene Kristin (Master thesis, The University of Bergen, 2013-11-30)
  This thesis examines two cases of Export Processing Zone (EPZ) programmes in sub-Saharan Africa (SSA), specifically in Kenya and Lesotho. Using data from the respective countries' EPZ programme authorities, central ...
 • Hansen, Frank (Master thesis, The University of Bergen, 2013-05-20)
  Vi benytter data fra et kundesenter i et norsk forsikringsselskap til å analysere hvorvidt de ansatte tar hensyn til effekten deres atferd har på medarbeiderne under gruppebaserte insentivordninger. Datasettet er et panel ...

Search BORA


Browse

My Account