BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Sort by: Order: Results:

 • Gilhus, Ingjerd Sælid (Master thesis, The University of Bergen, 2010-06-15)
  I denne oppgaven ser jeg på om volatilitet i bistand kan ha positive innvirkninger på bistandseffektivitet og økonomisk utvikling. Tidligere litteratur fremstiller i hovedsak volatilitet i bistand som negativt, men dette ...
 • Ramsdal, Maria (Master thesis, The University of Bergen, 2011-11-30)
  "Ulovlig samarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet, og har enorme samfunnsmessige konsekvenser. Forebygging og avdekking av karteller er derfor et høyt prioritert område for Konkurransetilsynet". Ingunn ...
 • Nodeland, Kenneth (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-14)
  Formålet med denne oppgaven er å måle sosial ulikhet i helse blant menn og kvinner i Norge. Som mål på sosioøkonomisk status bruker jeg inntekt (husholdningens ekvivalentinntekt), og helse måles via fire helsemål: ...
 • Bjørsvik, Rikard (Master thesis, The University of Bergen, 2010-06-01)
  I denne oppgaven har jeg foretatt en teoretisk rammefremstilling av det norske TV-markedet, med fokus på direkteoverføring av sportsarrangementer. Med utgangspunkt i den aktuelle rammefremstillingen, vil jeg gjennom en ...
 • Ulsaker, Simen Aardal (Master thesis, The University of Bergen, 2012-05-31)
  De fleste produsenter selger ikke sine produkter direkte til sluttbrukerne, men via ett eller flere videreformidlende ledd. En stor del av konkurransemyndigheters virke er å vurdere de konkurransemessige konsekvensene av ...
 • Andersen, Mads (Master thesis, The University of Bergen, 2010-05-31)
  I dag er det 44 land i verden som ikke har direkte tilgang til havet og derfor er kategorisert som land uten kystlinje (LUK). Konsekvensene av ikke å ha tilgang til havet kan være store, men omfanget av dette kan være ...
 • Skjellevik, Cecilie (Master thesis, The University of Bergen, 2008-06-02)
  I dette arbeidet ser jeg nærmere på ulike konsekvenser ved å utsette klimatiltak, som har til formål å redusere CO2-utslipp. Jeg bruker en økonomisk vekstmodell med integrert miljøsektor, kalt DICE-modellen, for å svare ...
 • Lømo, Teis Lunde (Master thesis, The University of Bergen, 2011-12-01)
  Et regjeringsoppnevnt matkjedeutvalg la 13. april 2011 frem sin utredning om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Utvalgets mandat spesifiserer blant annet at utvalget skal foreslå tiltak som kan iverksettes for å ivareta ...
 • Qverneland, Helge (Master thesis, The University of Bergen, 2009-12-01)
  Denne oppgaven tar for seg kundemobiliteten i bankmarkedet. På grunnlag av en rapport fra Nordic Competition Authorities (2006) har jeg tatt for meg fem elementer som kan ha negativ innvirkning på kundemobiliteten i ...
 • Grimsmo, Ingrid (Master thesis, The University of Bergen, 2013-06-01)
  Denne oppgaven er en empirisk analyse, hvor målet er å kartlegge hva som kjennetegner kvinner som får tilstått full eller gradert uførepensjon, sammenlignet med kvinner som ikke får uførepensjon. I tillegg undersøker jeg ...
 • Kvamme, Lars (Master thesis, The University of Bergen, 2008-05-20)
  In this thesis I investigate numerically how three different scenarios of a Post-Kyoto agreement for the commitment period 2013-2017 affect the overall emission abatement, the cost of compliance and the price for emission ...
 • Tobro, Anne Marte Lunde (Master thesis, The University of Bergen, 2015-02-02)
  As many developed countries, Norway has a growing elderly population and need to administer some policy change to cover the cost of the increasing number of pension recipients. One of the solutions to this problem is to ...
 • Sandnes, Sondre Holm (Master thesis, The University of Bergen, 2014-11-30)
  Dette masterprosjektet i samfunnsøkonomi tar for seg å beskrive og analysere økonomiske problemstillinger rundt de rusavhengige som oppholder seg i de åpne russcenene i Bergen, med et fokus på Legemiddelassistert Rehabilitering. ...
 • Knarvik, Linda Margrethe Lien (Master thesis, The University of Bergen, 2013-11-29)
  The key question is: How can the optimal long term level of capacity be determined, if only short term conditions are known, and the agent's skills to uncover the long term characteristics are limited? This thesis ...
 • Sundvall, Nora Kirsten (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-14)
  Denne oppgaven tar for seg likviditetskrisen i bankene høsten 2008. Etter konkursen i investeringsbanken Lehman Brothers 15. september 2008 ble omsetningen i internasjonale pengemarkeder sterkt redusert, og banker i de ...
 • Rasmussen, Cecilie (Master thesis, The University of Bergen, 2010-09-01)
  Kina er verdens største land målt i antall innbyggere (1,3 mrd), med en befolkning som strekker seg over et stort geografisk område (9 600 000 km²). Landet har vært en av verdens største og raskest voksende økonomier de ...
 • Lunde, Andreas (Master thesis, The University of Bergen, 2008)
  Oppgavens problemstilling er: hvem får mikrokreditt og hvorfor? Gjennom at personer har forskjellige karakteristikker diskuterer vi teori og analyserer datasett fra to regioner i Bangladesh for å kunne trekke konklusjoner ...
 • Eie, Trond (Master thesis, The University of Bergen, 2010-09-01)
  Oppgaven undersøker hvorvidt sårbare fattige vil anvende mikrokreditt produktivt eller ikke. Vi gjør dette ved å bruke et datasett fra to ulike regioner i Bangladesh. Sårbarhet defineres som manglende evne til å stabilisere ...
 • Børdal, Vegard (Master thesis, The University of Bergen, 2007-12-03)
  How should monetary policy respond to asset price fluctuations? The vast literature concerning this area of economics does not provide unambiguous recommendations. This thesis serves as a review of the prominent models ...
 • Sivertsen, Adrian (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-15)
  Problemstillingen i oppgaven er som følger: Vil en bonusordning som vurderer og belønner på individnivå ha en sterkere incentiveffekt enn en ordning med ren gruppebonus? Problemstillingen besvares ved å gjennomføre en ...

Search BORA


Browse

My Account