BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Bergen Open Research Archive

Browsing Department of Economics by Title

Sort by: Order: Results:

 • Janbu, Åshild Folkvord (Master thesis, The University of Bergen, 2015-02-02)
  Crocett m.fl. publiserte i 2009 et eksperiment som omhandlet en markedsøkonomi sin evne til å oppdage, innføre og utnytte spesialisering og bytte. Eksperimentets design tok utgangspunkt i David Ricardo sin teori om ...
 • Ueland, Svein Egil (Master thesis, The University of Bergen, 2009-08-31)
  I Norge har vi et skattesystem for CO2-utslipp i industrien, som resulterer i svært forskjellig skattesats til de forskjellige sektorene i økonomien. Systemet baserer seg på å skattlegge drivstoffene i de forskjellige ...
 • Bertelsen, Marte (Master thesis, The University of Bergen, 2009)
  Norge er et lite kultur- og språkområde, og uten støttesystemet til norsk film ville det ikke blitt produsert mye film. Men staten støtter ikke bare film i form av penger, den har også satt klare kulturpolitiske mål for ...
 • Larsen, Torhild Østenå (Master thesis, The University of Bergen, 2014-12-01)
  Mange investorer fokuserer kun på forventet avkastning tilknyttet sin disponible formue når de skal investere i usikre verdipapirer, og tar ikke hensyn til sin totalformue. Totalformue består gjerne av en disponibel ...
 • Brenne, Are-Harald (Master thesis, The University of Bergen, 2007)
  I discuss what the government can do and has done to reach its equity-oriented policy targets concerning the geographical distribution of physicians in the municipality health service. Current policies has been inadequate ...
 • Tjøstolvsen, Espen Rørvik (Master thesis, The University of Bergen, 2008-06-02)
  Denne masteroppgaven søker å belyse hvor store statens fremtidige pensjonsforpliktelser vil bli, og om innføring av ny folketrygd vil hjelpe til å redusere de fremtidige pensjonsforpliktelsene. For å besvare problemstillingen ...
 • Brændmo, Håvard Follevåg (Master thesis, The University of Bergen, 2010-05-31)
  Hovedmålet med denne masteroppgaven er å undersøke om obligasjonsspread, gitt ved rentedifferansen mellom høyrenteobligasjoner og sikre obligasjoner, har forklaringskraft på fremtidig økonomisk aktivitet. Oppgaven tar ...
 • Kvervavik, Torgunn (Master thesis, The University of Bergen, 2008)
  Economic theory shows that export subsidies under most circumstances are not welfare improving, but they are still offered extensively. This master's thesis focuses on the officially supported export credits offered by the ...
 • Eliassen, Roman Linneberg (Master thesis, The University of Bergen, 2013-02-01)
  Denne oppgavens formål er å drøfte hvorvidt nyklassisk teori er egnet til å teoretisere om, og forklare årsakene til, finanskrise. Metoden som er brukt for å besvare dette, er en kombinasjon av idéhistorie og deskriptiv ...
 • Tendeland, Trine Thoresen (Master thesis, The University of Bergen, 2014-06-02)
  I 1962 var Sam Glucksberg en av de første som undersøkte hvilken effekt monetære incentiver har på prestasjon. Glucksberg viste at bruken av monetære incentiver virke hemmende på prestasjon når oppgaven som skal løses ...
 • Lundberg, Shelly (Peer reviewed; Journal article, Springer Open, 2012-10-09)
  This paper uses data from the German Socio-economic Panel Study to examine the effect of personality traits on the formation and dissolution of domestic partnerships. Selection into marriage is associated with distinctly ...
 • Iversen, Thor Olav (Master thesis, The University of Bergen, 2013-09-02)
  The literature suggests that links between social identity and economic outcomes can induce poverty among groups with low social status. This seems to be true in Nepal where Dalits, the group at the bottom of the caste ...
 • Berntsen, Vegar (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-01)
  Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom prestasjonslønn, innsats og kjønn. Nærmere bestemt så er vi interessert i å studere hvorvidt en prestasjonslønnreform vil medføre økt innsats blant de sysselsatte i en bedrift. Vi ...
 • Halvorsen, Trond Arne (Master thesis, The University of Bergen, 2007)
  En opsjon er en rettighet til å kjøpe eller å selge et underliggende verdipapir til en avtalt pris, på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Å investere i opsjoner er et relativt nytt fenomen i Norge, og interessen for hvordan ...
 • Niedersøe, Maja (Master thesis, The University of Bergen, 2012-05-31)
  Prissvingningene i bensinmarkedet har den senere tid både vært gjenstand for forskning og et tema for medier. Til tross for den store oppmerksomheten det har fått er det fortsatt ikke klart hvorfor prissvingningene ...
 • Urkegjerde, Ingeborg (Master thesis, The University of Bergen, 2010-05-31)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer ...
 • Saakvitne, Tor Gunnar (Master thesis, The University of Bergen, 2013-11-13)
  This paper explores the relationship between maternity leave and productivity. It explains and discusses the different applications of such a benefit, and discusses the change in this institution over time in Norway. It ...
 • Lavik, Kathrine Tvedt (Master thesis, The University of Bergen, 2012-06-01)
  Ein tilbodskonkurranse blir gjennomført med den målsettinga å oppnå den beste prisen i marknaden. Når styresmaktene lyser ut prosjekt dei ønskjer å få utført, krev desse ofte stor kapasitet og teknologi. Dette er, mellom ...
 • Erevik, Tobias (Master thesis, The University of Bergen, 2010-09-01)
  Denne oppgaven hadde som formål å undersøke tilstedeværelsen av rasjonell spekulasjon i eksperimentelle aksjemarkeder. For å se på tilstedeværelsen av rasjonell spekulasjon, gjennomføres to eksperimentelle aksjemarkeder ved ...
 • Høstmark, Camilla (Master thesis, The University of Bergen, 2011-06-08)
  Denne oppgaven undersøker hvorvidt hypotesen om realrenteparitet gjelder mellom Norge og et utvalg land i perioden 1972-2009. Realrenteparitet betyr realrentelikhet mellom land, og er ofte brukt som definisjon på perfekte ...

Search BORA


Browse

My Account