Now showing items 1-589 of 589

  Subject
  Abort [2]
  Adekvat årsakssammenheng [1]
  Advokat uavhengighet [1]
  Advokatkorrespondanse [1]
  Aksjeloven [1]
  Aksjeloven § 13-15 [1]
  Aksjer [1]
  Alder [1]
  Aldersgrenser [1]
  Allmennaksjeloven [1]
  Alta-aksjonene [1]
  aml. § 15-3, [1]
  Analyse av barnevernloven § 4-12 bokstav d [1]
  Anbud [1]
  Anbudssamarbeid [1]
  Anløpsforskrift [1]
  Anskaffelser [1]
  Arbeid [1]
  Arbeidsforhold [1]
  Arbeidsgiveransvar [1]
  Arbeidsgjevar sine interesser [1]
  Arbeidsmiljøloven [1]
  Arbeidsmiljøloven § 15-13 a [1]
  Arbeidsrett [4]
  Arbeidstakar sine interesser [1]
  Arbeidstaker [1]
  Arbeidstakere [1]
  Arbeidstakers tilknytning [1]
  arbitrazh-domstol [1]
  Armed conflict [1]
  Artikkel 123 [1]
  Arv [1]
  Arverett [1]
  asl. § 4-24, aksjeloven [1]
  Assistert befruktning [1]
  attribution [1]
  auxiliary forces [1]
  Avgangsalder [1]
  Avhende [1]
  Avhendelsesadgang [1]
  avhending [1]
  Avregning [1]
  Avtalelova § 36 [1]
  Avtalt bindingstid [1]
  avtl. § 36 [1]
  Åndsverkloven [1]
  Åndverksloven [1]
  åvl §19 [1]
  Bandnavn [1]
  Barn [1]
  barn [1]
  Barnebortføring [1]
  Barnefordeling [1]
  Barnefordelingssak [1]
  Barnekonvensjonen [2]
  Barnelova [1]
  Barnerett [1]
  Barnets beste [3]
  Barnevern [2]
  Barnevernsrett [1]
  benådning [1]
  Beruselse [1]
  Beskyttelsesomfang [1]
  Besøksforbud [1]
  Betalingsevne [1]
  Bhatti-saken [1]
  bierverv [1]
  bistandsinstruksen [1]
  Blogg [1]
  Blogg virksomhet [1]
  Bustadoppføringslova [1]
  Castbergske barnelover [1]
  civil defence forces [1]
  civil militia [1]
  Consent [1]
  Dagmulkt [1]
  Dekningsloven § 5-5 [1]
  demandgaranti [1]
  Den Europeiske Patentkonvensjon [1]
  Designrett [1]
  det biologiske prinsipp [1]
  det minste inngreps prinsipp [1]
  Digital konsumpsjon [1]
  Direktivet om urimelig markedspraksis [1]
  Discretion [1]
  Diskriminering [2]
  Dommeravhør [1]
  Dyr [1]
  Dyrerettigheter [1]
  Dyrevelferd [1]
  E-post [1]
  Egenverdi [1]
  Eggdonasjon [1]
  Eiendomshandel [1]
  Eiendomsrett [1]
  Eksemplar [1]
  Ekspropriasjon [1]
  Emisjon [1]
  EMK [5]
  EMK art 8 [1]
  EMK artikkel 10 [1]
  Energirett [1]
  Ensidig informasjonsutveksling [1]
  Erstatning [2]
  Erstatning psykisk skade sjokk [1]
  Erstatningsmessig skade [1]
  Erstatningsrett [1]
  Etikk [1]
  Etiske regelverk [1]
  EU [1]
  EØS [1]
  EØS-avtalen artikkel 11 [1]
  EØS-rett [2]
  Facebook [1]
  Facebook avtalerett aksept §36 [1]
  Fallrett [1]
  familiegjenforening [1]
  Farskapssaker [1]
  Fast driftssted [1]
  fast eiendom [1]
  Fast eiendom, § 3-11 [1]
  Fastlege [1]
  Fengsel [1]
  Fildeling [1]
  Film [1]
  Filmmanus [1]
  finansielle tjenester [1]
  Fisjon [1]
  FNs barnekonvensjon [1]
  FOA § 14-2 [1]
  Forberedelsesdelikt [1]
  Forbrukerentreprise [1]
  Forbrukerkjøpsloven §18a [1]
  Forbrukerrett [1]
  forced recruitment [1]
  Fordommar [1]
  Forebyggende tiltak [1]
  Foreldelse [1]
  foreldelse [1]
  Foreldre [1]
  Foreldreansvar [1]
  Foretaksstraff [2]
  Forhandlinger [1]
  Forhåndsbinding [1]
  Forhold på fritida [1]
  Forholdsmessighet [1]
  Forholdsmessighetsvurdering Utvisning Utlendingsrett Barns beste EMK Barnekonvensjonen [1]
  Forlottsretten [1]
  Formkrav [1]
  Fornybar [1]
  Fornybar energi [1]
  Forsett [1]
  Forsvaret [1]
  Forvaltningsmyndighet [1]
  fotball [1]
  Fotballkontrakt [1]
  Fotografering [1]
  Fradrag [1]
  Fremtidsutsikter [1]
  Fri rettshjelp [1]
  Frivillig registrering [1]
  Funksjon [1]
  Funksjonsanalyse [1]
  Fusjon [1]
  Fylkesmannen klage plan- og bygningsloven [1]
  Føretaksstraff [1]
  Garanti [1]
  generell adgang til midlertidig ansettelse [1]
  Gevinstbeskatning [1]
  Gevist [1]
  Gjenervervsrett [1]
  Gjengjeldelse [1]
  Gjennomskjæring [2]
  Gjensidig anerkjennelse [1]
  Global Approach to Migration and Mobility [1]
  Google [1]
  Google-dom [1]
  Grensen mellom økonomisk og ikke-økonomisk tap [1]
  Groom [1]
  Grooming [1]
  Grunnloven § 100 [1]
  Guttebarn, [1]
  Handlefridom [1]
  Harmonisering [1]
  Havenergilova [1]
  Håndheving [1]
  Håndjern [1]
  Heimelskrav [1]
  Helsehjelp [3]
  Helsepersonell [1]
  Helserett [1]
  hensynet til barnets beste [1]
  Hjelpetiltak [1]
  Hjemmehørende [1]
  Hobbydrift [1]
  Honorar [1]
  Human rights [1]
  Humanitarian law [1]
  Iboende verdi, [1]
  Immaterialrett [2]
  Immateriell [1]
  implementing partners [1]
  Informasjon [1]
  Informasjonsutveksling [1]
  Injurier [1]
  Inngående merverdiavgift, [1]
  Innløsning [1]
  Innsatte [1]
  Innsyn [1]
  Innsyn etter strpl. § 242 [1]
  Innvinning [1]
  Innvinningskriterium [1]
  Interbanksystem [1]
  internally displaced persons [1]
  Internasjonal privatrett [3]
  Internasjonal prosessrett [1]
  Internasjonal skatterett [1]
  Internasjonalt preseptoriske reglar [1]
  International law [1]
  international responsibility [1]
  international watercourses [1]
  Internett [1]
  internett [1]
  Intervju [1]
  Investeringsrådgivning [1]
  Iraq [1]
  Irregulært depositum [1]
  Isolasjon i norske fengsel [1]
  Journalister [1]
  Justeringsregler [1]
  Kapitalbeskatning [1]
  Kapitalnedsettelse [1]
  KDK [1]
  Kildevern [1]
  kjøring i ruspåvirket tilstand [1]
  knowhow [1]
  Kommunalrett [1]
  Kompetansemangel [1]
  Konflikt [1]
  Konkuranserett [1]
  Konkurranse med forhandling [1]
  Konkurranseloven [1]
  Konkurransepreget dialog [1]
  Konkurranserett [2]
  Konsern [1]
  Konsumpsjon [1]
  Kontrakter inngått på fremmed språk [1]
  Kontraktsrett [2]
  Kontrolltiltak [3]
  Korrupsjon [1]
  Kreditorekstinksjon [1]
  Kreditorvarsel [1]
  Kreditt [1]
  Kriminell lavalder [1]
  Kringkastingsloven [1]
  Kritikkverdige forhold [1]
  krrl § 10 [1]
  Landbruksdrift [1]
  Legitimasjon [1]
  Lengeværende asylbarn [1]
  Lex specialis [1]
  Lojalitetsplikt [1]
  Lovgiver [1]
  Lovlig opphold [1]
  Lovlighetskravet [1]
  Lovvalg [1]
  lærling [1]
  lærlingklausul [1]
  Manus [1]
  Margin of appreciation [2]
  Markedsføring [1]
  markedsføring [1]
  Markedsføringsdirektivet [1]
  Markedsmanipulasjon [1]
  Markedsplass [1]
  Materiell rett [1]
  Medbestemmelsesrett [1]
  Medierett [1]
  Medvirkning [2]
  Megler [1]
  Mekling [1]
  Menneskehandel [1]
  Menneskehandel, asyl [1]
  Menneskerettgiheter [1]
  Menneskerettigheter [2]
  Menstad-slaget [1]
  Merverdiavgift [4]
  Merverdiavgiftsloven [1]
  Midlertidig ansettelse [1]
  MiFID [1]
  Military recruitment [1]
  Miljøkriminalitet [1]
  Miljørett [1]
  miljørett [1]
  Mindreårige [1]
  Minerydder [1]
  Mislighold [1]
  Mistenktes innsynsrett [1]
  Mobbing [1]
  Moms [1]
  Museer [1]
  Museumsgjenstander [1]
  Narkotika [1]
  Narkotikakriminalitet [1]
  Natural resources [1]
  naturvern [1]
  NAV [1]
  Negative endringer [1]
  Negative servitutter [1]
  non-governmental organizations [1]
  Norges Bank [1]
  Norsk Folkehjelp [1]
  Norsk rett [1]
  Norway [1]
  NOU 2012:5 [1]
  NS 8401 [1]
  Nødrett [1]
  Obligasjon med fortrinnsrett [1]
  Observasjon [1]
  Odel, naturvern, råderett [1]
  Odelsloven [1]
  Odelsrett [1]
  OECD [1]
  Offentlige anskaffelser [3]
  offentlige anskaffelser [1]
  Offshore [1]
  Omskjæring [1]
  Omsorgshjelp [1]
  Omsorgslønn [1]
  Omsorgsovertakelse [1]
  Omsorgsovertaking [1]
  omstøtelse [1]
  Oppbevaring [1]
  Oppgjør [1]
  Opphavsrett [7]
  Opphold på humanitært grunnlag [1]
  Opplysningsplikt [1]
  opplysningsplikt [1]
  Oppsigelse [4]
  Oppsigelse begrunnet i lojalitetsbrudd [1]
  Oppsigelsestid [1]
  Opptrinnsrett [1]
  Optimalisering [1]
  ordinærreservasjonen [1]
  ordre public [1]
  Oreigning [2]
  Organisert kriminalitet [1]
  Organisert kriminalitet, straffeloven § 60 a [1]
  Organisert prostitusjon [1]
  Organisert virksomhet [1]
  Overføring [1]
  Overgrep [1]
  Oversettelse [1]
  Overskuddsinformasjon [1]
  Overtakelsesfrist [1]
  Pant [1]
  Panterett, [1]
  Parallellimport [1]
  Pasientrettigheter [1]
  Passiv medverking [1]
  Passiv medvirkning [1]
  Passivitetsansvar [1]
  Passivt mottak [1]
  Patent [2]
  Påregnelighetskriteriet [1]
  PE [1]
  Permanent establishment [1]
  Permittering [1]
  Personalkreditor [1]
  Personlighetstest [1]
  Personopplysninger [1]
  Personvern [2]
  Petroleumsrett [2]
  petroleumsvirksomhet [1]
  Piratkopi [1]
  Pliktdelsarv [1]
  Politiet [1]
  Politiprovokasjon [1]
  Politiske føringer [1]
  Portugal [1]
  Portugisisk kontraktsrett [1]
  Portugisisk rettsanvendelse [1]
  Presedensrevolusjonen [1]
  Pressefrihet [1]
  Preventive tiltak [1]
  Primærhelsetilbud [1]
  Prioritet [1]
  Privatliv [1]
  Prognoser [1]
  Programvare [2]
  Prosessuell preklusjon i tvisteloven [1]
  prosjektsamarbeid [1]
  Prostitusjon [1]
  Prostitution [1]
  provokasjon [1]
  Prøvingsrett [1]
  Psykisk fengsel [1]
  Psykisk syk [1]
  Rammedirektivet [1]
  Rasisme [1]
  Råderett [1]
  readmission agreements [1]
  Realisasjon [1]
  Realkreditor [1]
  Redaktører [1]
  Redusert arbeidsevne [1]
  refugee camps [1]
  Regi [1]
  Regissør [1]
  Reguleringsplaner [1]
  Remake [1]
  Renter [1]
  Reservasjonsadgang [1]
  Reservasjonsrett [2]
  Rett til å stå i stillingen [1]
  rett til innsyn i sakens dokumenter [1]
  Retten til asyl unntak [1]
  Retten til privatliv [1]
  Rettskilde [1]
  Rettspraksis [1]
  Rettssikkerhet [2]
  Rettsval [1]
  Rettsvalg [1]
  Rettsvern [1]
  Riksadvokat [1]
  Rimelegheit [1]
  risiko overgang [1]
  rivers [1]
  Russland [2]
  Sakkyndig [1]
  Sakkyndige [1]
  Saknadsrenter [1]
  Salær [1]
  Samboer [1]
  Samboerskap [1]
  Samfunnsstraff [1]
  samlet belastning [1]
  Samvittighetsfrihet [1]
  Samvittighetsfritak [1]
  Schengen [1]
  Seksuell lavalder [1]
  Seksuell omgang [1]
  Seksuelt misbruk [1]
  selgers opplysningsplikt [1]
  Selskapets endringskompetanse [1]
  Selskapsrett [1]
  Selvforskyldt rus [1]
  Servitutt [1]
  Servituttloven, § 2. §§ 5 og 6, § 7 [1]
  Siktede [1]
  Sivilprosess [1]
  Skadebot [1]
  Skatt poker [1]
  Skatteloven § 9-2 [1]
  Skattemessig bosted [1]
  Skatterett [1]
  skatterett [1]
  Skatterett EØS [1]
  Skjønnsmargin [2]
  Skriftlige bevis [1]
  Skriftlige erklæringer [1]
  Skriftlige forklaringer [1]
  Skyldkrav [1]
  Skyldprinsippet [1]
  Sløret forsett [1]
  Småbåtloven §40 [1]
  Software patent [1]
  Sosiale medier [1]
  sosiale medier [1]
  Sosialrett [1]
  Sosialstønad [1]
  Sosialtjenesteloven [1]
  starffeloven § 202a [1]
  Statens skjønnsmargin [1]
  Statskasseveksel [1]
  Stebarnsadopsjon [1]
  Straff [1]
  Straff for foretak [1]
  Straffbarhet [2]
  Straffegjennomføringsrett [1]
  Straffeloven § 147 a femte ledd [1]
  Straffeprosess [2]
  Straffeprosessloven [1]
  Straffeprosessloven § 125 [1]
  Strafferett [7]
  Straffesaker [1]
  Straffrihet [1]
  Straffritak [1]
  Strl. (2005) § 27 [1]
  Strl. § 162 første ledd [1]
  Strl. § 44 [1]
  strl. § 45 [1]
  Strl. § 46 [1]
  Strl. § 48 a [1]
  Strl. § 60a [1]
  strømming [1]
  Styreansvar [1]
  Styringsrett [2]
  sub-contracting [1]
  Syria [1]
  Særkullsbarn [1]
  særlig kompleks kontrakt [1]
  Søkemotor [1]
  Søkemotor, [1]
  Tariffavtalers ufravikelighet [1]
  Taushetsplikt [2]
  Terrortrusler [1]
  Threat to the peace [1]
  Tigris-Euphrates [1]
  Tilbakeføring etter omsorgsovertaking [1]
  Tildelingskriterier [1]
  Tilpasningsforventning [1]
  Tilregnelighet [1]
  Tilståelsesdom [1]
  Tilståelsesrabatt [1]
  Tolk [1]
  Trafficking [1]
  Trainee [1]
  Trakassering [1]
  transboundary watercourses [1]
  Turkey [1]
  TV-direktivet [1]
  TV-reklame [1]
  Tvang [1]
  Tvisteloven § 21-12 [1]
  Tvisteloven § 22-11 [1]
  Tysk rett [1]
  uaktsomt drap i trafikken [1]
  Uganda [1]
  ugyldighet [1]
  Ulovfestet [1]
  Ulovlig opphold [1]
  Undersøkelsesplikt [1]
  Ungdomsstraff [3]
  Unge lovbrytere [1]
  unhcr [1]
  UsedSoft [1]
  Uskyldspresumsjonen [1]
  Utanfor tjenesteforholdet [1]
  Utenrettslige erklæringer [1]
  Utenrettslige forklaringer [1]
  Utflytting restriksjoner [1]
  Utflyttingsskatt [1]
  Utlendingsloven [1]
  Utlendingsloven § 38 [1]
  Utlendingsrett [1]
  Utmåling [1]
  Uttak immaterielle eiendeler [1]
  Uttaksbeskatning skatteloven § 9-14 [1]
  utvisning, utlendinger, forholdsmessighet, EMK, artikkel 8, menneskerettighetskonvensjon, BK, artikkel 3, barnekonvensjon, expulsion, proportionality, barn, foreldre, child. [1]
  Vannscooter [1]
  Vareforfalskning [1]
  Varemerke [1]
  Varemerkerett [1]
  Varetekt barn [1]
  Varsling [1]
  Vederlag [1]
  Vederlagsnedsettelse [1]
  Veirett [1]
  Velferdsrett [1]
  Verdipapirrett [1]
  Verkshøyde [1]
  Verkshøydekrav [1]
  vilkår for og virkning av prisavslag etter lov om eiendomsmegling § 7-7, forholdet mellom prisavslag og erstatning. [1]
  Vilkår, bvl. § 4-21 [1]
  Villedende [1]
  Vind [1]
  vindikasjon [1]
  Vindmøller [1]
  Virksomhetsbegrepet § 5-30 [1]
  Virksomhetsoverdragelse [1]
  Vitneplikt [1]
  Vold i nære relasjoner [2]
  Vold mot barn [1]
  voldgift [1]
  Ytringsfrihet [4]
  § 17 [1]
  § 201a [1]
  § 202 [1]
  § 224 [1]
  § 27 [1]
  § 47 [1]
  § 60 a [1]
  § 60a [1]
  Ærekrenkelser [1]
  Økonomsik stønad [1]
  økosystemtilnærming [1]
  ØSK [1]
  Øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp [1]