Now showing items 1-20 of 144

 • Afrika (Sør for Sahara)- verdens sorte får? En empirisk analyse av kredittrangeringer 

  Folly, Victoria Anastasia Ama (The University of Bergen, 2014-06-02)
  Formålet med denne masteroppgaven er å analysere hvilke faktorer som påvirker kredittrangeringer og hvordan rangeringene er for Afrika (Sør for Sahara) i forhold til andre regioner. Ifølge Haque, Mark og Mathieson ...
  Master thesis
 • Analyse av produktivitetsutvikling og bedriftsoverlevelse i fem norske industrier basert på mikrodata 

  Berg, Kjetil Hove (The University of Bergen, 2014-06-01)
  Denne avhandlingen analyserer utviklingen til total faktorproduktivitet (TFP) og om utviklingen i TFP har påvirkning på bedriftsoverlevelse. Utvalget består av fem norske industrier i tidsperioden 1996 til 2010, en periode ...
  Master thesis
 • Arbeidsinnvandring og sykefravær. Virkningen av EU-utvidelsen i 2004 

  Jordbakke, Guri Natalie (The University of Bergen, 2015-05-31)
  Norge opplevde fra 2004 en betydelig reduksjon i det totale sykefraværet, en reduksjon som ofte er sett i sammenheng med reformen om en styrket portvaktrolle i 2004. Men på samme tidspunkt skjer det også en endring som ...
  Master thesis
 • Arbeidsledighet og skilsmisse - en empirisk analyse 

  Svalestad, Stein (The University of Bergen, 2008-11-30)
  I denne oppgaven har jeg sett på om arbeidsledighet øker skilsmissesannsynligheten. For å redusere endogenitetsproblemet som kan eksistere som følge av at det gjerne ikke er tilfeldig hvem som blir arbeidsledige, brukes ...
  Master thesis
 • Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående opplæring 

  Lillebø, Otto Sevaldson (The University of Bergen, 2014-08-29)
  Siden slutten av 2. verdenskrig har det vært en betydelig økning i antall personer som har fullført videregående opplæring og tatt høyere utdanning. Det synes å være konsensus blant politikere at fullføring av videregående ...
  Master thesis
 • Årsaker til sykefravær 

  Harung, Silvia Tatjana (The University of Bergen, 2010-09-01)
  Masteroppgaven er en kunnskapsstatus på årsaker til sykefravær. Oppgaven tar utgangspunkt i at sykefraværet har økt over tid, og er skrevet med det mål å redegjøre for ny forskningslitteratur som ser på årsaker til sykefravær. ...
  Master thesis
 • Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep 

  Molland, Endre Brodahl (The University of Bergen, 2010-06-01)
  I denne oppgaven prøver jeg først å vise bankers rolle som et finansielt mellomledd i en økonomi og argumentere for eksistensgrunnlaget. Jeg forklarer hvordan asymmetrisk informasjon skaper markedssvikter som rettferdiggjør ...
  Master thesis
 • Bankers utlånspolitikk over konjunkturene - en analyse av optimalitet fra et foretaksøkonomisk synspunkt 

  Hærem, Eirik Fjellså (The University of Bergen, 2009-09-01)
  Det er velkjent at bankene fører en medsyklisk utlånspolitikk over konjunkturene, blant annet ved å redusere egenkapitalkravet til sine låntakere i en langvarig høykonjunktur, og stramme inn i nedgangstider. Dette er opplagt ...
  Master thesis
 • Banregulering og konkurranse. En teoretisk analyse 

  Høyheim, Gry (The University of Bergen, 2014-09-01)
  Denne oppgaven analyserer hvordan det at ulike banker står ovenfor ulike kapitalkrav påvirker konkurransen om norske boliglånskunder. Det fokuseres på forskjeller mellom standardmetodebanker og IRB-banker, og mellom norske ...
  Master thesis
 • Barnløse menn. En empirisk analyse 

  Gaarud, Jørgen Emil (The University of Bergen, 2014-08-31)
  Siden begynnelsen av 90-tallet har andelen barnløse menn i Norge økt jevnt, fra omtrent 14 % til omtrent 22 % ved siste måling i 2012. Samtidig har andelen barnløse kvinner holdt seg nokså stabil. Et økende gap mellom ...
  Master thesis
 • Barns betydning for inntektsforskjellen mellom kvinner og menn over livsløpet: en empirisk analyse 

  Skjøstad, Othilde (The University of Bergen, 2014-06-02)
  I perioden mellom 1967 og 2010 har det norske samfunnet endret seg på en måte som kan tilsi at det å få barn ikke burde påvirke inntektsforskjellen mellom kvinner og menn. Kvinners økonomiske rolle har endret seg, farsrollen ...
  Master thesis
 • Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester 

  Veberg, Jens Thomas (The University of Bergen, 2009-10-22)
  Denne masteroppgaven innledes med å presentere den norske helsetjenesten, dens organisering og hvilke rettigheter pasienter har i tilknytning til bruk av helsetjenesten. Videre gjøres det rede for det private markedet for ...
  Master thesis
 • Behandlingslinjer - et verktøy for standardisering, styring og utvikling av pasientforløp 

  Helljesen, Gro Sævil (The University of Bergen, 2007)
  Master thesis
 • Bergensprosjektet: "Tilbake på jobb" - Helse, nytte og livskvalitet 

  Gjelsvik, Roar (The University of Bergen, 2003)
  Master thesis
 • Betalingskortsystem og formidlingsgebyr 

  Hess, Eirik Lothe (The University of Bergen, 2010-05-15)
  Et betalingskortmarked er tosidig. Tosidige markeder skiller seg fra vanlige markeder, blant annet ved at det må eksistere simultan etterspørsel fra agenter i to uavhengige brukergrupper for at en transaksjon skal finne ...
  Master thesis
 • Boble i boligmarkedet? 

  Aure, Ann Kristin (The University of Bergen, 2012-06-12)
  I denne utredningen ønsker jeg å få klarhet i hvordan boligmarkedet fungerer, og ut fra det undersøke om det er grunn til å si at vi har en boble i det norske boligmarkedet. I første del av utredningen presenterer jeg ...
  Master thesis
 • Bønders tilpasning i arbeidsmarkedet 

  Holgersen, Lars Petter (The University of Bergen, 2000)
  Målet med oppgaven er å finne faktorer som påvirker bønders valg i arbeidsmarkedet, dvs. skal han drive som fulltidsbonde, deltidsbonde eller slutte som bonde. Analysen ble gjennomført ved hjelp av økonometrisk metode, og ...
  Master thesis
 • Capital flows to developing countries: Essays on the behavior of aid donors and official creditors 

  Nordtveit, Ingvild (The University of Bergen, 2014-06-02)
  The capital flows from bilateral and multilateral donors to developing countries have increased considerably since the start of foreign aid in the 1950s. During the same period, the policies of aid allocation have changed, ...
  Doctoral thesis
 • The changing role of gatekeepers: Rationing and shared decision-making in primary care 

  Carlsen, Benedicte (The University of Bergen, 2006-06-21)
  The Norwegian health care system is increasingly dependent on the general practitioner’s (GP’s) gatekeeper function for cost containment and for fair and effective resource allocation. GPs enjoy extensive professional ...
  Doctoral thesis
 • Choosing a cellmate in the prisoner's dilemma. An experimental study 

  Strømland, Eirik André (The University of Bergen, 2014-09-01)
  This thesis investigates cooperative behavior in a repeated Prisoner's Dilemma using experimental methods. In the experiment, we allow subjects to form voluntary partnerships by mutual choice, and to communicate through a ...
  Master thesis