BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Legitimitetsproblemer i fiskeripolitikken? En studie av forvaltningssystemet for norsk-arktisk torsk

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Aasebø, Frank A. eng
dc.date.accessioned 2006-08-08T06:37:57Z
dc.date.available 2006-08-08T06:37:57Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.isbn 82-8088-285-5 (electronic version)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/1608
dc.description.abstract Jeg avgrenser problemstillingen til å omhandle norsk-arktisk torsk. Denne avgrensingen er delvis gjort av praktiske hensyn i forhold til datamengde og datainnsamling, men mest fordi denne bestanden er av særskilt betydning for næringen, og Nord-Norge. Norsk-arktisk torsk erden økonomisk viktigste inntektskilden for norsk fiskerinæring. Enda en begrunnelse for å fokusere på denne bestanden er at bestandsutviklingen i perioder har vært meget kritisk, og det har derfor vært satt spørsmålstegn ved forvaltningen av den. Det innebærer automatisk en del begrensinger ved å fokusere på ressursforvaltningen av norsk-arktisk torsk. Det er en empirisk oppgave å finne ut av hvem som er aktuelle aktører innen denne forvaltningen. De store næringsaktørene i fiskerisektoren har sterke økonomiske interesser i dette fisket. Disse aktørene ønsker derfor å være med på påvirke beslutningsprosessene omkring fastsettingen av totalkvoten og fordelingen av denne bestanden. Andre næringsaktører kan tenkes å være mer usynlig i forhold til ressursforvaltningen av norsk-arktisk torsk. Dette kan gjelde for eksempel arbeidstakerorganisasjoner, på tross av at de kan være formelt representert i ulike beslutningsorgan. Videre er enkelte næringsaktører mer opptatt av pelagiske fiskeslag som sild og lodde. Videre er de sentrale fiskerimyndighetene og Havforskningsinstituttet viktige aktører i ressursforvaltningen av norsk-arktisk torsk. Viktige organer i beslutningsprosessene er Den norsk-russiske fiskerikommisjonen, og Reguleringsrådet. Hvem deltakerne i disse organene er vil jeg komme tilbake til siden. Like sentralt for problemstillingen er imidlertid hvem som ikke er deltagere i disse organene, men som ønsker å være det. Det kan være aktører som har problemoppfatninger omkring ressursforvaltningen av norsk-arktisk torsk, selv om de ikke er deltagere i formelle beslutningsorgan. no
dc.format.extent 853542 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.title Legitimitetsproblemer i fiskeripolitikken? En studie av forvaltningssystemet for norsk-arktisk torsk no
dc.type Master thesis eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242 nob
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account