BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Lineamenter Brudd og seismisitet i relasjon til grunnvann på Bømlo, Vestlandet

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Ganerød, Morgan eng
dc.date.accessioned 2006-08-08T12:15:02Z
dc.date.available 2006-08-08T12:15:02Z
dc.date.issued 2003 eng
dc.identifier.isbn 82-8088-179-4 (electronic version) eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/1648
dc.description.abstract Dette arbeidet er et resultat av feltarbeid på øygruppen Bømlo i Sunnhordland, Vestlandet, samt fjernanalyse av topo- og fotolineamenter, numeriske og analytiske modeller. En analyse av 389 topolineamenter viser en distribusjon av orienteringer fra NNV - SSØ til Ø - V, men ingen markante trender. Fotolineamentene (3415) viser en nær sirkeldistribusjon av orienteringer fra hele tolkningen. Dette indikerer at det er store variasjoner i lineamentsorienteringer på Bømlo, men en analyse foretatt på mindre områder gir generelt at de tektoniske enhetene på sørlige Bømlo (Siggjogruppen, Vikafjord/Grutlefjordgruppa og Langevåggruppa) har to populasjoner av lineaments- orienteringer; NNV - SSØ og fra Ø - V til ØNØ - VSV, mens de tektoniske enhetene på nordlige Bømlo (Rolvsnesgranodioritten, Bremneskomplekset, Vardafjell-gabbroen, Geitungenheten og Lyklingofiolitten) har tre populasjoner; NNØ - SSV, ØNØ - VSV og NØ - SV. Feltarbeidet er konsentrert på nordlige Bømlo, samt spredte bakgrunnslokaliteter og viser at det er store variasjoner i bruddorienteringer (1344) ved de ulike lokalitetene. Variasjonen er størst i de plutonske bergartene i nord. Forkastingsarkitekturer er undersøkt ved forkastninger i ulike bergarter. Resultatene viser to ulike forkastnings- arkitekturer hvor den ene forkastningen har en forventet potenslov avtagning av brudd fra forkastningskjernen. Den andre forkastningen viser at deformasjonen hovedsakelig har foregått i de lokale heterogenitetene i bergarten (pegmatittganger). Observasjonene er anskueliggjort ved numeriske modeller hvor pegmatittgangene er fremstilt med høyere Youngs modul (100 GPa) enn vertsbergarten (1 GPa), og påført 10 MPa horisontal kompresjon. Resultatet viser høye spenningskonsentrasjoner i de stive legemene (pegmatittgangene) og kan trolig forklare feltobservasjonene. Feltresultatene viser at det er en lineær sammenheng mellom bruddfrekvens og tykkelse av pegmatittgangene, med en økning i bruddfrekvens i tynne pegmatittganger. Numeriske modeller bekrefter også dette og kan tyde på at observasjonene skyldes forskjeller i mekaniske egenskaper. Analytiske modeller gir også en indikasjon på at pegmatittgangene er viktige vannledere. Største horisontalspenning (σH) er funnet til å være N117ºØ. Det er en svak antydning til at fjellbrønner som er i nærheten av lineamenter som er orientert parallelt med denne vektoren har en forhøyet brønnkapasitet. Det er også en svak antyding til at småskala brudd som er orientert parallelt med denne spenningsvektoren har en forhøyet apertur. Gjentakelsesintervallet for jordskjelv i Sunnhordland kan fra Gutenberg & Ritcher sammenhengen beskrives ved en logN = 4,58 - 1,13M, som tilsvarer et gjentakelsesintervall på jordskjelv med magnitude 4 eller større hvert 16 år, 61 år for magnitude 4,5, og ca. 220 for et jordskjelv med magnitude 5. no
dc.format.extent 6316739 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title Lineamenter Brudd og seismisitet i relasjon til grunnvann på Bømlo, Vestlandet nob
dc.type Master thesis eng
dc.subject.nsi VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Hydrologi: 454 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account