BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Angst og depresjon som risikofaktorer for uføretrygding

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Mykletun, Arnstein eng
dc.date.accessioned 2006-08-14T09:00:14Z
dc.date.available 2006-08-14T09:00:14Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.isbn 82-8088-068-2 (electronic version)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/1772
dc.description.abstract The aim of the present study was to examine the influence of anxiety and depression as risk factors for disability pension. The empirical data was obtained from the two health-studies in Nord-Trøndelag County in Norway in 1984 and 1995, and a prospective panel-design was used. Symptoms of anxiety and depression in 1984 increased the risk for becoming disability pensioned in the period between the two health-studies. The effects were stronger in those who also reported symptoms of anxiety and depression at the second health-study, and the effects sustained with adjustment for somatic diagnoses, somatic symptoms, disability, demographics and health-related behaviour. The effect of symptoms of depression was somewhat strong as compared to anxiety, and the effects were equal in men and women. Persons reporting somatic health-problems suffer an increased risk for becoming disability pensioned, and the risk is considerably higher if also symptoms of anxiety or depression are reported. The results support the hypothesis suggesting indirect effects of anxiety and depression on risk for disability pension through somatic diseases. A hypothesis suggesting the influence of anxiety and depression is underestimated in the literature is discussed. The results are discussed according in reference to theory from psychology, economics, sociology and occupational en
dc.description.abstract Formålet med denne studien var å vurdere betydningen av angst og depresjon som risikofaktorer for uføretrygd. Det empiriske materialet er de to helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag fra 1984 og 1995, og et prospektivt paneldesign er lagt til grunn. Symptomer på angst og depresjon i 1984 økte risikoen for uføretrygding i perioden mellom de to helseundersøkelsene. Effektene var større om symptomene også ble rapportert ved den andre helseundersøkelsen, og effektene var robuste for kontroll for somatiske diagnoser, somatiske symptomer, funksjonssvikt, demografi og helserelatert atferd. Depresjon er en noe sterkere prediktor på uføretrygding enn angst, og effektene er omtrent like sterke for kvinner som for menn. Personer som rapporterer somatiske helseplager har en økt risiko for uføretrygding, og risikoen er vesentlig høyere dersom de også rapporterer angst og/eller depresjon. Resultatene gir støtte til hypotesen som foreslår indirekte effekter av angst og depresjon på uføretrygding via somatisk sykdom. Avslutningsvis blir det drøftet om effekten av angst og depresjon på uføretrygdingsrisiko er undervurdert i litteraturen grunnet somatisering, indirekte effekter av angst og depresjon via somatisk sykdom på uføretrygdingsrisiko og reliabilitetsproblemer. Resultatene er drøftet i lys av psykologisk, økonomisk, sosiologisk og helseøkonomisk teori. no
dc.format.extent 2139833 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.title Angst og depresjon som risikofaktorer for uføretrygding no
dc.type Master thesis eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Sosial- og arbeidspsykologi: 263 nob
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account