BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Redaktørers og journalisters vitneplikt : rettens adgang til å pålegge redaktører og journalister å identifisere sine anonyme kilder

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Rafoss, Lena Skjold
dc.date.accessioned 2008-11-12T10:10:10Z
dc.date.available 2008-11-12T10:10:10Z
dc.date.issued 2008-11-12
dc.date.submitted 2008-05-26 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2956
dc.description.abstract Alle borgere har plikt til å møte som vitne og forklare seg overfor retten. Dette er den alminnelige hovedregelen i både sivile og straffesaker. Redaktører og journalister har rett til å kreve fritak fra den alminnelige vitneplikten. Medias kildevern er en fritaksrett fra den alminnelige hovedregelen om vitneplikt, men innebærer ikke noe bevisforbud. Regelen om redaktørers og journalisters vitneplikt regulerer rettens adgang til å gjøre unntak fra fritaket fra vitneplikt for disse yrkesgruppene. Unntaket er regulert i strpl. § 125 tredje ledd og tvl. § 22-11 annet ledd. Problemstillingen i oppgaven er hva som kreves for at retten skal kunne pålegge redaktører og journalister å identifisere sine anonyme kilder. Oppgaven drøfter hva som kreves for at det er aktuelt og akseptabelt for retten å pålegge redaktører og journalister vitneplikt. Vilkårene for vitneplikt er systematisert, og terskelen angis og konkretiseres. Det primære rettsgrunnlaget er særegent ved at det har en sterk relasjon til både konstitusjonelt og internasjonalt nivå. Oppgaven inneholder også en komparativ sammenligning med svensk og dansk rett. Problemstillingen avspeiler et politisk verdivalg i avveiningen mellom grunnleggende hensyn i et demokratisk samfunn. no
dc.format.extent 404667 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Kildevern no
dc.subject Vitneplikt no
dc.subject Ytringsfrihet no
dc.subject Pressefrihet no
dc.subject Straffeprosess no
dc.subject Sivilprosess no
dc.subject Grunnloven § 100 no
dc.subject EMK artikkel 10 no
dc.subject Straffeprosessloven § 125 no
dc.subject Tvisteloven § 22-11 no
dc.subject Medierett no
dc.subject Redaktører no
dc.subject Journalister no
dc.title Redaktørers og journalisters vitneplikt : rettens adgang til å pålegge redaktører og journalister å identifisere sine anonyme kilder no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master i Master i rettsvitenskap no
dc.type.course JUS399 en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 737102
dc.type.program MAJUR en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account