BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

"Dei e teite og dei e mær stril enn oss" Ein komparativ analyse av talemål, haldningar og samfunnsforhold i nordhordlandskommunane Meland og Radøy

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Birkeland, Mariann
dc.date.accessioned 2008-11-14T12:11:54Z
dc.date.available 2008-11-14T12:11:54Z
dc.date.issued 2008-11-14
dc.date.submitted 2008-05-14 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/2996
dc.description.abstract I denne avhandlinga undersøkjer og samanliknar eg talemål, haldningar og samfunnsforhold i Meland og Radøy. Dei to kommunane ligg i Nordhordland, nord for Bergen. Hovudproblemstillinga er følgjande: Eg ønskjer å finna ut noko om korleis samfunn og individ påverkar kvarandre gjensidig, og korleis dette samspelet kjem til uttrykk gjennom talemål og haldningar i dei to kommunane Meland og Radøy.109 tredjeklassingar frå Knarvik vidaregåande skule og Austrheim vidaregåande skule frå dei seks kommunane i Nordhordland; Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland og Radøy er informantar. Dei har svart på eit spørjeskjemaet der målet er å kartleggja talemålssituasjonen i Nordhordland. Av desse 109 har eg valt ut åtte hovudinformantar, fire frå Meland og fire frå Radøy. Desse har laga kvart sitt nettverksskjema og delteke i to former for taleopptak, der den eine forma har som mål å avdekkja realisasjonar av språklege variablar fordelt på fire variabelgrupper, og den andre er eit kvalitativt djupintervju der målet er å avdekkja informantane sine haldningar og synspunkt, særleg innom temaa talemål og samfunn.Både eigenrapportering og faktisk tale viser at det er store talespråklege skilnader mellom Meland-informantane og Radøy-informantane. Meland-informantane sitt talemål ligg tett opp til bergensk talemål, medan Radøy-informantane i mykje større grad held på det lokale nordhordlandsmålet.Alle dei åtte hovudinformantane er positive til eige talemål, medan dei er meir eller mindre negative til 'nabotalemålet', som er anten bergensk eller tradisjonelt nordhordlandsmål.Fleire av informantane har stereotypiske førestellingar om 'strilar' i forhold til 'bergensarar'. Det verkar som om strilestereotypien fell saman med synet på radværingane, medan Meland-buarane blir sett på som meir like bergensarane. Dette samsvarer med bruken av talemål på den måten at radværingane snakkar tradisjonelt nordhordlandsmål, eller strilamål, medan Meland-buarane har eit bergensknært talemål.Eg har utvikla ein modell for samfunnstypar, der eg har plassert Meland og Radøy. Meland blir karakterisert som eit diffust samfunn med svakt positiv valør, og Radøy som eit fokusert samfunn med hovudsakleg negativ valør. Det ser ut til å vera ein samanheng mellom eit fokusert samfunn, der innbyggjarane har eit medvite forhold til heimstaden sin, og bevaring av det lokale talemålet. no
dc.format.extent 2656320 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nno en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Sosiolingvistikk no
dc.title "Dei e teite og dei e mær stril enn oss" Ein komparativ analyse av talemål, haldningar og samfunnsforhold i nordhordlandskommunane Meland og Radøy no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Nordisk språk og litteratur no
dc.type.course NOLISP350 en
dc.subject.nsi VDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040::Nordisk litteratur: 042 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 711123
dc.type.program MAHF-NORD en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account