BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Et verktøy for visualisering av wiki-ontologier: Enklere utvikling og bedre forståelse av ontologier?

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Sørbø, Andre
dc.date.accessioned 2008-12-03T12:13:59Z
dc.date.available 2008-12-03T12:13:59Z
dc.date.issued 2008-06-27
dc.date.submitted 2008-06-27 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3056
dc.description.abstract En ontologi er et system innenfor et bestemt fagområde som inneholder termer, spesifikasjon av disse termene og hvordan de henger sammen. Det er en konseptualisering, det vil si en forenklet beskrivelse av den verdenen eller det fagområdet vi ønsker å representere. Fagområdet kan være alt fra medisin til heissystemer eller dyrearter. Ontologier er viktige fordi de skal gi en felles forståelse av det aktuelle fagfeltet. For kunstig intelligens systemer brukes ontologier til å definere hva som "eksisterer" for det aktuelle systemet. En wiki er en hjemmeside som kan leses og redigeres av "alle" som leser den. Det kreves ingen spesiell programvare fra brukerens side. Den nye koden legges inn direkte i hjemmesiden. Ontologier kan ofte være store og omfattende og utviklingen av disse vil derfor ofte bli utført av mange personer samtidig. Wikier kan være godt egnet for dette formålet, ettersom disse er lagt spesielt til rette for at flere personer kan samarbeide om å legge inn informasjon. Et av problemene for slike prosjekter, kan være å beholde oversikten når informasjonsmengden (ontologien) vokser. Gjennom dette prosjektet blir det foreslått at problemet kan løses ved hjelp av et verktøy som visualiserer innholdet i en wiki. Med en slik visualisering mener jeg at programvaren kan lese inn ontologien fra en gitt wiki-side for så å "oversette" den til en tilsvarende grafisk måte. Problemstillingen som prosjektet ønsket å utforske og besvare var: "Kan et verktøy for visualisering av wiki-ontologier føre enklere utvikling og bedre forståelse av ontologier?" Et slikt verktøy var ikke utviklet fra før og det ble derfor bestemt at det skulle utvikles en fungerende prototype av et slikt verktøy. Prototypen, som fikk navnet WikiVis, skulle senere bli brukt til å besvare problemstillingen. Hoveddelen av prosjektet har derfor gått ut på å planlegge, designe og utvikle en slik prototype. Denne delen er beskrevet i kapittel 3. Problemstillingene til prosjektet ble besvart på grunnlag av en evaluering som ble foretatt av den ferdige prototypen. Resultatene og konklusjonen fra denne evalueringen viste at et slikt program for visualisering av wiki-ontologier vil være et nyttig hjelpemiddel, særlig for utviklere. Prototypen hadde likevel en del begrensninger, og det var enighet blant kandidatene som ble evaluert om at det ville være nødvendig å forbedre prototypen en god del før den ville være av særlig nytteverdi for andre enn utviklere og spesielt interesserte. Samtidig viste valueringen at det finnes behov for et slikt program og at en fullverdig utvikling av programmet vil kunne bidra til forenkling av utvikling og bedre forståelse av wikiontologier. no
dc.format.extent 4227840 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Wiki no
dc.subject Visualisering no
dc.subject Ontologier no
dc.subject Semantic web no
dc.subject Wikivis no
dc.title Et verktøy for visualisering av wiki-ontologier: Enklere utvikling og bedre forståelse av ontologier? no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master en
dc.type.course INFO390 no
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Informasjons- og kommunikasjonssystemer: 321 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 735115
dc.type.program MASV-INFO no


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account