BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

"Fortjener jeg min millionlønning?" En studie av hvordan norske toppledere legitimerer lederlønn

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Eikhaug, Jon Ingar
dc.date.accessioned 2009-04-27T06:57:47Z
dc.date.available 2009-04-27T06:57:47Z
dc.date.issued 2008-12-18
dc.date.submitted 2008-12-18 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3245
dc.description.abstract Norske toppledere møter stadig kritikk for sine lederlønninger. De senere årene har lederlønningene vokst betydelig, og bruken av opsjoner og annen prestasjonsbasert avlønning øker. Mange hevder at det eksisterer en grådighetskultur i næringslivet, og at lederlønnsnivåene bryter med norsk likhetstankegang. Hvordan opplever lederne denne kritikken? To hovedmål utledes av dette: (1) Å se hvordan norske næringslivsledere legitimerer sine lederlønninger; (2) Å se på hvilken måte ulike typer sosial forankring bidrar til å legitimere synet på lederavlønning. Resultatene viser at topplederne hovedsakelig legger markedet til grunn som en avgjørende faktor for lederlønn. Men ved å se nærmere på underliggende legitimeringsmekanismer er det mye som taler for at referansene til markedet i større grad skyldes en opplevd plikt til å følge andre markedsaktørers atferd enn et personlig bifall av markedsbasert avlønning. Videre er det forskjeller i argumentasjonen mellom toppledere i nasjonalt og internasjonalt orienterte selskaper, hvorav sistnevnte gruppe argumenterer sterkere for økte lønnsforskjeller i befolkningen og behovet for at Norge tar innover seg den internasjonale virkeligheten. Disse resultatene tyder på at forankring påvirker synet på lederlønnspraksiser. Dette indikerer at årsaken til at norske næringslivsledere benytter argumenter som bygger opp under bildet av lederavlønning som en markedsstyrt og disforankret prosess formodentlig skyldes de markedsbaserte strukturenes legitimitet, fremfor funksjonalitet. Norwegian top executives (NTE) frequently face criticism for their management compensation. Recent years pay levels have grown considerably, and the use of stock options and other types of performance based pay has increased. Some assert a culture of voracity within economic life, and that present executive pay levels violate the so-called Norwegian concept of equality. Two goals derive from this: (1) To see how NTE legitimate their wages; (2) To see in what way different types of embeddedness are conducive to legitimating the view on executive pay. The findings show that NTE primarily rely on the market as the main determinant for executive pay. But by looking at the underlying mechanisms of legitimacy, the emphasis on the market are to a larger extent caused by a perceived obligation to comply with the actions of comparable organizational actors, than by a personal approval of market based pay. Further, NTE in internationally oriented firms are more positive to wage differentiation, and the adaption of a more internationally shaped wage policy, than the NTE in nationally oriented firms. This underlines the role of social embeddedness in influencing the view on organizational pay practices. This suggests that the cause of the NTE's reliance on the market as a determinant of executive pay is to be found in the perceived legitimacy of market structures, in preference to their desirability and functionality. no
dc.format.extent 837958 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Executive pay en
dc.subject Management compensation en
dc.subject CEO en
dc.subject Top executives en
dc.subject Legitimacy en
dc.subject Legitimation en
dc.subject Embeddedness en
dc.subject Orders of worth en
dc.subject Justification en
dc.subject Greed en
dc.subject Voracity en
dc.subject Lederlønn no
dc.subject Lederavlønning no
dc.subject Legitimering no
dc.subject Boltanski, Thevenot no
dc.subject Granovetter no
dc.subject Forankring no
dc.subject Verdiorden no
dc.subject Legitimitet no
dc.subject Toppleder no
dc.subject Leder no
dc.subject Reiten no
dc.subject Reinås no
dc.subject Grådighet no
dc.subject Opsjoner no
dc.subject Opsjonsprogram no
dc.subject Opsjonsutbetaling no
dc.subject Prestasjonsbasert avlønning no
dc.subject Toppledelse no
dc.subject Ledelse no
dc.subject Konserndirektør no
dc.title "Fortjener jeg min millionlønning?" En studie av hvordan norske toppledere legitimerer lederlønn no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master i Sosiologi no
dc.type.course SOS360 no
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 no
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 732106
dc.type.program MASV-SOS no


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account