BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Utvikling og testing av RNA-probe mot nsP2 (Salmonid alfavirus subtype 2) for bruk på celler og vev

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Berg, Ellen Sandvik
dc.date.accessioned 2009-10-06T14:17:55Z
dc.date.available 2009-10-06T14:17:55Z
dc.date.issued 2009-06-15
dc.date.submitted 2009-06-15 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/3513
dc.description.abstract Salmonid alfavirus (SAV) er et virus i familien Togaviridae og forårsaker sykdomsproblemer ved oppdrett av laks (Salmo salar L) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) i Europa. Det er per i dag kjent at det forekommer tre ulike subtyper, SAV 1 -3, og det er gjort studier som indikerer at det finnes tre subtyper til. SAV 1 er i all hovedsak utbredt i Storbritannia og gir sykdom hos både laks og regnbueørret, mens SAV 2 i all hovedsak er kjent for å føre til sykdom hos regnbueørret i ferskvann i Frankrike. I Norge har SAV 3 størst utbredelse på Vestlandet, hovedsakelig fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane, men i de senere år har dette området utvidet seg noe og utbrudd har også forekomet i Nord Norge. Introduksjonsvei, målceller og målorgan for SAV er emner som det foreligger svært lite eller ingen kunnskap om. For å belyse dette tema har det i denne oppgaven blitt utviklet en digoxigenin-merket RNA probe for påvisning av SAV-spesifikt RNA ved in situ RNA-RNA hybridisering. Proben har vist seg å være et meget vellykket verktøy for påvisning av SAV i cellekultur og den har trolig stort potensial for påvisning av SAV også fra vevssnitt eller fra vev ved whole mount in situ hybridisering (ISH). Det var også planlagt å teste ut proben ved whole mount ISH på plommesekkyngel av laks og det ble i den forbindelse utført smiteforsøk med SAV 2 og SAV 3. Uforutsette problemer med smitte førte imidlertid til at dette ikke var mulig å gjennomføre, men det ble vist at 0,5 grams lakseyngel kan i.p. smittes med SAV 3. Det var også mulig å påvise SAV fra badsmittet 0,5 grams yngel, men resultatene indikerte at tilstedeværelsen av virus i yngelen var lav. Det er også spekulert i hvorvidt yngelen kunne ha vært infisert med viruset før smitteforsøkene ble iverksatt da det ble funnet SAV-positiv yngel fra kontrollgruppen. Det er imidlertid ikke mulig å dra noen slutninger ut i fra dette på grunn av lavt antall yngel analysert og lave mengder SAV-spesifikt RNA til stede i den positive yngelen. en
dc.format.extent 2977000 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject SAV en
dc.subject Salmonid alphavirus en
dc.subject RNA-probe en
dc.subject In situ en
dc.subject Hybridisering en
dc.title Utvikling og testing av RNA-probe mot nsP2 (Salmonid alfavirus subtype 2) for bruk på celler og vev en
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master i Fiskehelse en
dc.type.course FISKL en
dc.subject.nsi VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Marinbiologi: 497 en
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 759906
dc.type.program MAMN-FISK en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account