BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Sammenhengen mellom organisatoriske omstillinger og mellommenneskelige konflikter på arbeidsplassen over tid. En landsrepresentativ retrospektiv panelstudie

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Holgernes, Marte Honne
dc.contributor.author Henriksen, Siri Helene
dc.date.accessioned 2010-07-30T08:42:14Z
dc.date.available 2010-07-30T08:42:14Z
dc.date.issued 2010-05-14
dc.date.submitted 2010-05-14 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4008
dc.description.abstract Organizational changes and interpersonal conflicts at work are topics that have been shown great interest in the research literature. Despite the fact that there has been identified a relationship between these phenomena, the attention has mainly been directed towards these phenomena isolated from each other. Hence, the aim of this study will be to examine the causal relationship between organizational changes and conflict by investigating these phenomena over time. We will also examine if there exists different patterns of relationships between work environment changes, downsizing, supervisor conflicts and coworker conflicts over time. A retrospective panel study based on a national sample of the Norwegian workforce (N = 1186) from 2005 and 2007 will be used. Autoregressive cross-lag analysis identified a reciprocal, but moderate, causal relationship between organizational changes and interpersonal conflicts over time. The strength of the relationship is relatively equivalent, where the prediction from organizational change to conflict is β .08, and the prediction from conflict to organizational change is β .09. The results further identified an existence of different patterns of relationships between the sub categories. The findings show that work environment changes and downsizing predicts supervisor conflicts, but they do not predict coworker conflicts. Moreover it was identified that both supervisor conflicts and coworker conflicts predicts work environment changes. Coworker conflict is the only variable that predicts downsizing. More research with shorter time intervals and more frequent measurements is necessary to better clarify the dynamics between these phenomena. en
dc.description.abstract Organisatoriske omstillinger og mellommenneskelige konflikter på arbeidsplassen er temaer som er blitt viet mye interesse i forskningslitteraturen. Til tross for at det er blitt funnet en sammenheng mellom disse fenomenene har oppmerksomheten hovedsakelig rettet seg mot fenomenene isolert fra hverandre. I denne studien vil vi derfor se på årsakssammenhengen mellom omstilling og konflikt ved å undersøke fenomenene over tid. Det vil også bli undersøkt om det eksisterer mønstre av sammenhenger mellom arbeidsmiljøendringer,organisasjonelle nedskjæringer, lederkonflikter og medarbeiderkonflikter. Det vil her bli benyttet en landsrepresentativ retrospektiv panelundersøkelse av 1186 arbeidstakere i Norge fra 2005 og 2007. Autoregressive cross-lag analyser viser at det eksisterer et gjensidig, men moderat, påvirkningsforhold mellom organisatoriske omstillinger og mellommenneskelige konflikter over tid. Dette styrkeforholdet er forholdsvis ekvivalent, hvor det er en moderat prediksjon fra omstilling til mellommenneskelige konflikt på β .08, og fra konflikt til omstilling på β .09. Resultatene viser videre at det eksisterer ulike mønstre av sammenhenger mellom de ulike underkategoriene. Her ble det funnet både arbeidsmiljøendringer og organisasjonelle nedskjæringer predikerer lederkonflikter. Det vises imidlertid ingen predikasjon til medarbeiderkonflikter. Det ble også funnet at både lederkonflikter og medarbeiderkonflikter predikerer arbeidsmiljøendringer, mens det kun er medarbeiderkonflikter som predikerer organisasjonelle nedskjæringer. Videre forskning med kortere tidsintervaller og hyppigere målinger vil imidlertid være nødvendig for å bedre belyse dynamikken mellom disse fenomenene.
dc.format.extent 1132543 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Omstilling no
dc.subject Arbeidsmiljøendringer no
dc.subject Nedskjæringer no
dc.subject Konflikt no
dc.subject Lederkonflikt no
dc.subject Medarbeider no
dc.subject Panelstudie no
dc.subject Longitudinal no
dc.title Sammenhengen mellom organisatoriske omstillinger og mellommenneskelige konflikter på arbeidsplassen over tid. En landsrepresentativ retrospektiv panelstudie no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master i Arbeids- og organisasjonspsykologi en
dc.type.course PSYK350 en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Organisasjonspsykologi: 268 en
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 736999
dc.type.program MAPS-AOP


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account