BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Sammenhengen mellom organisatoriske omstillinger og mellommenneskelige konflikter på arbeidsplassen over tid. En landsrepresentativ retrospektiv panelstudie

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Holgernes, Marte Honne eng
dc.contributor.author Henriksen, Siri Helene eng
dc.date.accessioned 2010-07-30T08:42:14Z
dc.date.available 2010-07-30T08:42:14Z
dc.date.issued 2010-05-14 eng
dc.date.submitted 2010-05-14 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4008
dc.description.abstract Organizational changes and interpersonal conflicts at work are topics that have been shown great interest in the research literature. Despite the fact that there has been identified a relationship between these phenomena, the attention has mainly been directed towards these phenomena isolated from each other. Hence, the aim of this study will be to examine the causal relationship between organizational changes and conflict by investigating these phenomena over time. We will also examine if there exists different patterns of relationships between work environment changes, downsizing, supervisor conflicts and coworker conflicts over time. A retrospective panel study based on a national sample of the Norwegian workforce (N = 1186) from 2005 and 2007 will be used. Autoregressive cross-lag analysis identified a reciprocal, but moderate, causal relationship between organizational changes and interpersonal conflicts over time. The strength of the relationship is relatively equivalent, where the prediction from organizational change to conflict is β .08, and the prediction from conflict to organizational change is β .09. The results further identified an existence of different patterns of relationships between the sub categories. The findings show that work environment changes and downsizing predicts supervisor conflicts, but they do not predict coworker conflicts. Moreover it was identified that both supervisor conflicts and coworker conflicts predicts work environment changes. Coworker conflict is the only variable that predicts downsizing. More research with shorter time intervals and more frequent measurements is necessary to better clarify the dynamics between these phenomena. en
dc.description.abstract Organisatoriske omstillinger og mellommenneskelige konflikter på arbeidsplassen er temaer som er blitt viet mye interesse i forskningslitteraturen. Til tross for at det er blitt funnet en sammenheng mellom disse fenomenene har oppmerksomheten hovedsakelig rettet seg mot fenomenene isolert fra hverandre. I denne studien vil vi derfor se på årsakssammenhengen mellom omstilling og konflikt ved å undersøke fenomenene over tid. Det vil også bli undersøkt om det eksisterer mønstre av sammenhenger mellom arbeidsmiljøendringer,organisasjonelle nedskjæringer, lederkonflikter og medarbeiderkonflikter. Det vil her bli benyttet en landsrepresentativ retrospektiv panelundersøkelse av 1186 arbeidstakere i Norge fra 2005 og 2007. Autoregressive cross-lag analyser viser at det eksisterer et gjensidig, men moderat, påvirkningsforhold mellom organisatoriske omstillinger og mellommenneskelige konflikter over tid. Dette styrkeforholdet er forholdsvis ekvivalent, hvor det er en moderat prediksjon fra omstilling til mellommenneskelige konflikt på β .08, og fra konflikt til omstilling på β .09. Resultatene viser videre at det eksisterer ulike mønstre av sammenhenger mellom de ulike underkategoriene. Her ble det funnet både arbeidsmiljøendringer og organisasjonelle nedskjæringer predikerer lederkonflikter. Det vises imidlertid ingen predikasjon til medarbeiderkonflikter. Det ble også funnet at både lederkonflikter og medarbeiderkonflikter predikerer arbeidsmiljøendringer, mens det kun er medarbeiderkonflikter som predikerer organisasjonelle nedskjæringer. Videre forskning med kortere tidsintervaller og hyppigere målinger vil imidlertid være nødvendig for å bedre belyse dynamikken mellom disse fenomenene.
dc.format.extent 1132543 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Omstilling nob
dc.subject Arbeidsmiljøendringer nob
dc.subject Nedskjæringer nob
dc.subject Konflikt nob
dc.subject Lederkonflikt nob
dc.subject Medarbeider nob
dc.subject Panelstudie nob
dc.subject Longitudinal nob
dc.title Sammenhengen mellom organisatoriske omstillinger og mellommenneskelige konflikter på arbeidsplassen over tid. En landsrepresentativ retrospektiv panelstudie nob
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Arbeids- og organisasjonspsykologi nob
dc.type.course PSYK350 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Organisasjonspsykologi: 268 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 736999 eng
dc.type.program MAPS-AOP eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account