BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Giving something back to society" - Et etnografisk studie av Teach First

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Arnesen, Sondre Strandskog
dc.date.accessioned 2011-01-06T10:05:16Z
dc.date.available 2011-01-06T10:05:16Z
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2010-05-15 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4396
dc.description.abstract Teach First er en organisasjon som rekrutterer studenter med toppkarakterer fra de mest anerkjente universitetene i Storbritannia til å undervise ved landets statlige skoler i to år. Disse skolene har tradisjonelt slitt med rekruttering av kvalifiserte lærere, og Teach First vil bidra til å heve kvaliteten og utjevne utdanningsmessige ulikheter i det statlige skolesystemet, samt heve læreryrkets status. Organisasjonen er knyttet til store nasjonale og internasjonale korporasjoner som gir deltakerne mulighet til å akkumulere økonomisk, sosial, kulturell og symbolsk kapital (Bourdieu, 2006). Denne oppgaven tar for seg Teach Firsts rolle i relasjon til sosiale reproduksjonsmekanismer i det britiske skolesystemet med utgangspunkt i tidligere studier av organisasjonen (Hutchings et al., 2006, Smart et al., 2009), og sosiale reproduksjonsteorier om skolens rolle i samfunnet (Bourdieu & Passeron, 1977, Hernes, 1974) i en nasjonalhistorisk- og kulturell kontekst (Young, 1958, Hartmann, 2006, Taylor, 2006). Basert på et etnografisk studie av Teach Firsts sommerinstitutt i 2009 er fokuset i denne oppgaven først og fremst rettet mot deltakerne, deres sosiale bakgrunn, og hvordan de rekrutteres og formes til rollen som lærer. I tillegg vektlegger jeg organisasjonens legitimering og begrunnelse for egen eksistens. Dette sees i forhold til informantenes forståelse av sin egen posisjon, rolle og deres ideer om likhet i det britiske skolesystemet. Jeg undersøker også hvordan Teach First plasserer seg i en større samfunnskontekst, ved å se på hvordan informantene gjennom sin sosiale posisjon distingverer seg fra arbeiderklassen og tradisjonelle lærere. Med utgangspunkt i oppgavens teoretiske rammeverk viser undersøkelsen at Teach First preges av en likhetsideologi som fremmer elever med akademisk potensial basert på "naturlige evner". Slik legitimerer informantene både sin egen privilegerte posisjon og svakere elevers lavere posisjon, både i utdanningssystemet og i samfunnet for øvrig. Teach First representerer på denne måten en kilde til reproduksjon av middelklasseprivilegier og stereotypier av arbeiderklassen, samt kontinuitet av reproduksjonsmekanismer i det britiske skolesystemet. en
dc.format.extent 810230 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Teach First en
dc.subject Storbritannia no
dc.subject Oxford no
dc.subject Cambridge no
dc.subject Utdanning no
dc.subject Læreryrket no
dc.subject Sosial reproduksjon no
dc.subject Middelklasse no
dc.subject Arbeiderklasse no
dc.title Giving something back to society" - Et etnografisk studie av Teach First en
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master i Sosiologi en
dc.type.course SOS360 en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 en
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.subject.nus 732106
dc.type.program MASV-SOS


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account