BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Giving something back to society" - Et etnografisk studie av Teach First

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Arnesen, Sondre Strandskog eng
dc.date.accessioned 2011-01-06T10:05:16Z
dc.date.available 2011-01-06T10:05:16Z
dc.date.issued 2010 eng
dc.date.submitted 2010-05-15 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4396
dc.description.abstract Teach First er en organisasjon som rekrutterer studenter med toppkarakterer fra de mest anerkjente universitetene i Storbritannia til å undervise ved landets statlige skoler i to år. Disse skolene har tradisjonelt slitt med rekruttering av kvalifiserte lærere, og Teach First vil bidra til å heve kvaliteten og utjevne utdanningsmessige ulikheter i det statlige skolesystemet, samt heve læreryrkets status. Organisasjonen er knyttet til store nasjonale og internasjonale korporasjoner som gir deltakerne mulighet til å akkumulere økonomisk, sosial, kulturell og symbolsk kapital (Bourdieu, 2006). Denne oppgaven tar for seg Teach Firsts rolle i relasjon til sosiale reproduksjonsmekanismer i det britiske skolesystemet med utgangspunkt i tidligere studier av organisasjonen (Hutchings et al., 2006, Smart et al., 2009), og sosiale reproduksjonsteorier om skolens rolle i samfunnet (Bourdieu & Passeron, 1977, Hernes, 1974) i en nasjonalhistorisk- og kulturell kontekst (Young, 1958, Hartmann, 2006, Taylor, 2006). Basert på et etnografisk studie av Teach Firsts sommerinstitutt i 2009 er fokuset i denne oppgaven først og fremst rettet mot deltakerne, deres sosiale bakgrunn, og hvordan de rekrutteres og formes til rollen som lærer. I tillegg vektlegger jeg organisasjonens legitimering og begrunnelse for egen eksistens. Dette sees i forhold til informantenes forståelse av sin egen posisjon, rolle og deres ideer om likhet i det britiske skolesystemet. Jeg undersøker også hvordan Teach First plasserer seg i en større samfunnskontekst, ved å se på hvordan informantene gjennom sin sosiale posisjon distingverer seg fra arbeiderklassen og tradisjonelle lærere. Med utgangspunkt i oppgavens teoretiske rammeverk viser undersøkelsen at Teach First preges av en likhetsideologi som fremmer elever med akademisk potensial basert på "naturlige evner". Slik legitimerer informantene både sin egen privilegerte posisjon og svakere elevers lavere posisjon, både i utdanningssystemet og i samfunnet for øvrig. Teach First representerer på denne måten en kilde til reproduksjon av middelklasseprivilegier og stereotypier av arbeiderklassen, samt kontinuitet av reproduksjonsmekanismer i det britiske skolesystemet. en
dc.format.extent 810230 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Teach First eng
dc.subject Storbritannia nob
dc.subject Oxford nob
dc.subject Cambridge nob
dc.subject Utdanning nob
dc.subject Læreryrket nob
dc.subject Sosial reproduksjon nob
dc.subject Middelklasse nob
dc.subject Arbeiderklasse nob
dc.title Giving something back to society" - Et etnografisk studie av Teach First eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Sosiologi nob
dc.type.course SOS360 eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 nob
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 732106 eng
dc.type.program MASV-SOS eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account