BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Nye rom for kommunikasjon, inntrykk og meiningsytring. Ei studie av internett og mobiltelefonen sin innverknad i Zanzibar by

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Rørlien, Silje
dc.date.accessioned 2011-03-03T08:55:38Z
dc.date.available 2011-03-03T08:55:38Z
dc.date.issued 2010-12-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4544
dc.description.abstract Mobiltelefon og internett opnar for nye inntrykk, og fører til større moglegheiter til auka kommunikasjon. Samstundes fører verktøya med seg sut for at aspekt ved samfunn skal endre seg i for stor grad. På Zanzibar har det tradisjonelt vore praktisert kjønnssegregering. Dette er på mange måtar framleis eit ideal. Eg argumenterar for at kjønnsrelasjonar er i endring, og at mobiltelefonen er med på å påverke desse endringane. Med mobiltelefonen opnar det seg eit rom, kor kvinner og menn kommuniserer på andre måtar enn norma tilseier, dette gjeld særskilt ved bruk av tekstmeldingar. Teknologien verkar trugande på kultur og religion, på grunn av auka kommunikasjon mellom jenter og gutar, men og på grunn av tilgang til pornografi gjennom internett. Mobiltelefon og internett kan også inngå i religiøs praksis, til dømes gjennom bruk av religiøse tekstmeldingar. På Zanzibar har det med desse reiskapane oppstått nye måtar å protestere mot styresmaktene på. Den sosio-kulturelle konteksten verkar inn på bruken av denne teknologien, på same måte som teknologien verkar inn på brukarane. nno
dc.language.iso nno
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Kjønn no
dc.subject Zanzibar no
dc.subject Teknologi no
dc.subject Modernitet no
dc.title Nye rom for kommunikasjon, inntrykk og meiningsytring. Ei studie av internett og mobiltelefonen sin innverknad i Zanzibar by no
dc.type Master thesis
dc.type.degree Master i Sosialantropologi
dc.type.course SANT350
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Social anthropology: 250 en_US
dc.subject.nsi VDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550::Telecommunication: 552 en_US
dc.rightsHolder The author en
dc.subject.archivecode Mastergrad
dc.type.program MASV-SANT


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account