BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Opplæring av nyutdannede sykepleiere - leder sin rolle

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Oppedal, Mona eng
dc.date.accessioned 2011-05-16T07:45:18Z
dc.date.available 2011-05-16T07:45:18Z
dc.date.issued 2011-01-28 eng
dc.date.submitted 2011-01-28 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4770
dc.description.abstract The object of this thesis has been to gain insight into how Nurse Managers themselves describe training of newly educated nurses in somatic hospitals. The thesis focuses in particular on what kind of knowledge managers emphasize during the nurses training period, and how managers motivate and assess newly educated nurses. I have conducted a qualitative study, interviewing seven Nurse Managers at four differ-ent hospitals, all in surgical units. All informants are unit leaders and their work includes Human Resource management activities of the department/unit. The data analysis is performed based on a theme centered" approach. Training of newly educated nurses is all about developing knowledge and skills in a practical profession, and a tacit know-how"-tradition. When describing how nurses learn, my informants refer to learning through a training community and mesterlære". The informants differentiate between training period" and newly employed period", and consider newly educated nurses to be newly employed for one year. The informants consider recruitment as an important task in their work with training, and they define the newly educated nurses to be in one of two groups: those how be-came familiar with the unit whilst studying, and those who are completely unfamiliar. The informants explicitly state that the aspect of the newly employed nurses being fa-miliar or unfamiliar has an effect on how their training is facilitated. Managers express concern that recently educated nurses start their careers during summer when units suf-fer chaotic times due to staff on summer holidays. Nurse Managers aspire to convey professional premises, though they are little involved in the practical completion of nurse training. All units have written manuals and offer courses. In most of the units the newly employed nurses have a tutor or contact nurse. Administrative tasks are prioritized during training. The newly educated nurses come across as willing to learn, according to my informants. Systematic evaluation is used and documented only too little extent. en_US
dc.description.abstract Målet med min studie har vært å få ett innblikk i hvordan sykepleieledere selv beskriver sitt arbeid med opplæring av nyutdannede sykepleiere i somatiske sykehus. I studien ble det spesielt fokusert på hvilke type kunnskap ledere vektlegger i opplæringsperioden, og hvordan ledere motiverer og evaluerer nyutdannede sykepleiere. Jeg har gjennomført en kvalitativ studie, der jeg har intervjuet syv sykepleieledere ved fire sykehus, alle på kirurgiske enheter. Alle informantene er enhetlige linjeledere på sine enheter, og har personalansvar. Dataanalysen er gjennomført basert på temasentrert tilnærming. Opplæring av nyutdannede sykepleiere handler om å utvikle kunnskap og ferdigheter i et praktisk yrke, og i en taus kunnskapstradisjon. Mine informanter refererer til læring i praksisfellesskap og mesterlære når de beskriver hvordan sykepleiere lærer og hvordan opplæring praktiseres i sine enheter. Informantene skiller mellom opplæringsperiode og nyansattperiode, og anser nyutdannede sykepleiere til å være nyansatte i minimum et år. Informantene angir rekruttering som en viktig oppgave i sitt arbeid med opplæring, og definerer nyutdannede sykepleiere i to grupper; de som er kjent i avdelingen fra studenttiden - og de som er helt ukjente. Informantene er eksplisitte på at hvem de rekrutterer, om de er kjente eller ukjente, har innvirkning på hvordan opplæringen gjennomføres. Lederne uttrykker bekymring for at nyutdannede sykepleiere starter sin yrkeskarriere på et kaotisk tidspunkt i avdelingene, med avvikling av sommerferie. Sykepleielederne er opptatt av å være faglige premissleverandører, men er lite aktive i den praktiske gjennomføringen av opplæringen. Alle enhetene har skriftlig materiell og tilbud om kurs. De fleste praktiserer en ordning med fadder eller kontaktsykepleier. Administrative oppgaver prioriteres i opplæringsperioden. Informantene opplever de nyutdannede sykepleierne som motiverte for å lære. Systematisk evaluering blir i liten grad gjennomført og dokumentert. en_US
dc.format.extent 917553 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Training eng
dc.subject Nurse eng
dc.subject Newly educated eng
dc.subject Nurse manager eng
dc.subject Hospital eng
dc.subject Opplæring nob
dc.subject Sykepleier nob
dc.subject Nyutdannede nob
dc.subject Ledere nob
dc.subject Sykehus nob
dc.title Opplæring av nyutdannede sykepleiere - leder sin rolle en_US
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Pedagogikk, IKT-basert nob
dc.type.course PED396 eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Education: 280 eng
dc.rightsHolder The author eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 724112 eng
dc.type.program MAPS-PEDIK eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account