BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Innstilling om utdanning i sosial- og helsepolitikk ved Universitetet i Bergen

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Øyen, Else eng
dc.contributor.author Gogstad, Anders eng
dc.contributor.author Grund, Jan eng
dc.contributor.author Grøttum, Kjell eng
dc.contributor.author Hatland, Aksel eng
dc.contributor.author Nygaard, Nils eng
dc.contributor.author Nilsen, Paul M. eng
dc.date.accessioned 2011-06-08T13:14:30Z
dc.date.available 2011-06-08T13:14:30Z
dc.date.issued 1979-11-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4796
dc.description.abstract Etter Utvalgets mening er det et udekket behov for undervisning i sosial- og helsepolitikk på høyere nivå i Norge. Ved Universitetet i Bergen finnes et bredt faglig miljø som gjør at forholdene ligger godt til rette for å etablere et undervisningstilbud og et forskningsmiljø innenfor det-te område. Utvalget går derfor enstemmig inn for at sosial-og helsepolitikk etableres som eget studium ved Universite-tet i Bergen. Utvalget forslår at det opprettes mellomfagstillegg (semesterfag) , hovedfag, etter-og videreutdanning og forskerut-danning i sosial-og helsepolitkk. Utvalget går ikke inn for etablering av grunnfag fordi dette ville være en duble-ring av allerede eksisterende undervisningstilbud. Utvalget foreslår utdanningen lagt til et eget institutt under Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Det er tatt hensyn til behovet for organisasjonsmessig tilknytning til andre fakulteter, spesielt Det medisinske fakultet og Det juridiske fakultet. Hålgruppen for studiet vil være administrativt personale i sosial- og helsesektoren og lærere i sosial- og helsefag i den videregående skole. Utvalget har lagt opp til et undervisningsprogram i sosial- og helsepolitikk som er tverrfaglig, integrert og temaorientert. De problemer og utfordringer sosial- og helsesektoren står overfor, bør stå sentralt i undervisningen. Utvalget fremmer forslag om bemanning for undervisngen i hovedfaget og mellomfagstillegget (semesterfaget). Det foreslås opprettet et nytt professorat i helsepolitkk og helseadministrasjon. Dette professorat vil også tillegges en viss undervisningsplikt ved Det medisinske fakultet. Det allerede etablerte professorat i sosialpolitikk og sosial-administrasjon overføres til det nye institutt. Videre foreslås at det opprettes tre mellomstillinger i sosial- og helsepolitikk. Dessuten bør instituttet ha en kontorstilling. Utvalget fremmer forslag om en ytterligere bemanning for å kunne gjennomføre det foreslåtte etter-og videreutdan-ningsprogram og tilby de nødvendige faglige spesialiteter innenfor et utpreget tverrfaglig institutt. For dette formål foreslås ytterligere en mellomstilling i sosial- og helsepolitikk, et professorat i sosialrett, med halvdelen av arbeiaspliktene lagt til det nye institutt og halvdelen til Det juridiske fakultet, og et professorat i'sosialpolitikk/" helseøkonomi med halvdelen av arbeidspliktene lagt til det nye institutt og halvdelen til Institutt for økonomi. Begge disse professoratene vil ha sin administrative tilknytning til sine respektive fagmiljøer. Utvalget foreslår at disse stillingene også brukes til å bygge opp utdanningstilbud i sosialrett og sosialpolitikk/helseøkonomi, i og med at disse to tilbud vil bidra til en styrking av universitetets totale miljø i sosialpolitkk som det foreslåtte nye studium skal fungere innenfor. Prinsipalt ønsker Utvalget at utdanningstilbudet på henholdsvis hovedfag, mellomfag, etter-og videreutdanning samt de to spesialfagene skal skje samtidig. Subsidiært ønsker Utvalget at utbyggingen av utdanningstilbudet skjer i to etapper, slik at de nødvendige ressurser til oppstarting av mellomfagstillegg og hovedfag bevilges først, og ressursene til etter-og videre-utdanningen smnt de to spesialfagene et år eller to senere. Dette bare under forutsetning av at de nødvendige bevilgninger til etableringen ikke kan gis under ett. Utvalget forutsetter at begge etappene gjennomføres. Total kostnadsramme er beregnet til ca. 1.5 mill.kroner, derav ca. 900.000 kroner på første etappe av utbyggingen. Studiet vil kunne starte høsten 1981 dersom de nødvendige beVilgninger blir gitt. no
dc.language.iso nob eng
dc.publisher University of Bergen en
dc.title Innstilling om utdanning i sosial- og helsepolitikk ved Universitetet i Bergen no
dc.type Other eng
dc.type.version publishedVersion eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account