BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Vitenskapsteori og metodelære i sykepleierutdanningen. En studie av tilblivelsen av vitenskapsteori og metodelære i bachelorutdanningen i sykepleie, og fagenes fremtreden ved to sykepleieskoler gjennom fagplaner og intervju i 2010-2011 og studentenes bacheloroppgaver 2010, med avsett i Bourdieus teori- og begrepsgrunnlag som analytiske verktøy.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Sortland, Oddrunn Elin
dc.date.accessioned 2011-06-24T09:01:09Z
dc.date.available 2011-06-24T09:01:09Z
dc.date.issued 2011-05-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4817
dc.description.abstract Scientific theory and research method emerged as a subject in nursing education by the change in the national curriculum for nursing education 2000. This study seeks, with deposition in Pierre Bourdieu's methodological approach and theory of social practice, to uncover the historical and contextual factors that lie behind this change, and how science subjects work at two nursing schools in Norway, with different historical origins and values. The empirical material in this study consists of the national curriculum, local curriculum, interviews of teachers, and the undergraduate final thesis for their bachelor degree in nursing. Norwegian Nurses Association was founded in 1912 and has from the start played a key role in nursing education, which has been one of the association’s main priorities. The government has in the last 20 years taken a stronger control of education, and have made changes based on the desire for a more efficient and streamlined education and healthcare. Scientific theory and research method have a long tradition of academic disciplines at the university. How these subjects work in nursing education is another matter, and a main concern of this study. Foucault (2000) have shown, through his scientific archaeological work, that nursing arose from the need of doctor's assistants. With the deposition of Bourdieu's concept, we can say that nursing is part of the medical fields, such as doctor's assistant in the clinic. This is reflected in the fact that evidence-based nursing, which has its origins in evidence-based medicine, is given a central place when students are taught subjects in science and research methodology. The original scientific disciplines are used to teach students how to read research reports and translate this into practice. When scientific theory and research method becomes subjects in nursing education, then these issues are transformed to a type of applied science, rather than form the basis for reflection on the different scientific disiplins views on scientific theory and metodology. en_US
dc.description.abstract Vitenskapsteori og forskningsmetode oppsto som fag i sykepleieutdannelsen etter endring i den nasjonale Rammeplan for sykepleieutdannelsen 2000. Denne studien søker, med avsett i Pierre Bourdieus metodiske fremgangsmåte og teori om sosial praksis, å avdekke hvilke historiske og kontekstuelle forhold som ligger bak denne endring, samt hvordan fagene virker ved to sykepleieskoler i Norge med ulik historisk opprinnelse og verdigrunnlag. Studiens empiri består av nasjonale Rammeplaner, lokale fagplaner, lærerintervju og studentenes bacheloroppgaver. Norsk Sykepleierforbund ble stiftet i 1912, og har siden starten hatt en sentral rolle i sykepleieutdanningen, som har vært en av forbundets viktigste kampsaker. De siste 20 år har myndighetene tatt en sterkere styring av utdanningen, og har gjennomført endringer med bakgrunn i ønske om et mer effektivt og strømlinjeformet utdanning- og helsevesen. Vitenskapsteori og forskningsmetode har lang tradisjon som akademiske disipliner på universitetet. Hvordan disse fag virker i sykepleieutdanningen er imidlertid en annen sak, og et hovedanliggende for denne studien. Foucault (2000) har med sitt vitenskapsarkeologiske arbeid, vist at sykepleien oppsto ut fra legens behov for assistenter. Med avsett i Bourdieus begrepssett kan vi si at sykepleien er en del av det medisinske felt, som legens assistent i klinikken. Dette gjenspeiles ved at evidensbasert sykepleie, som har sitt utspring i evidensbasert medisin, får en sentral plass når studentene undervises i fagene vitenskapsteori og forskningsmetode. De opprinnelige vitenskaplige disipliner brukes altså til å lære studentene hvordan de skal lese forskningsrapporter og omsette dette i praksis. Når vitenskapsteori og forskningsmetode blir et fag i sykepleieutdanningen, så transformeres disse fag til en type anvendt vitenskap, fremfor å danne grunnlaget for refleksjon rundt de ulike disipliners vitenskapsteoretisk og metodiske betraktninger. no
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en_US
dc.subject Vitenskapsteori no
dc.subject Forskningsmetode no
dc.subject Sykepleierutdanning no
dc.subject Rammeplaner no
dc.subject Bourdieu, Pierre
dc.title Vitenskapsteori og metodelære i sykepleierutdanningen. En studie av tilblivelsen av vitenskapsteori og metodelære i bachelorutdanningen i sykepleie, og fagenes fremtreden ved to sykepleieskoler gjennom fagplaner og intervju i 2010-2011 og studentenes bacheloroppgaver 2010, med avsett i Bourdieus teori- og begrepsgrunnlag som analytiske verktøy. no
dc.type Master thesis en_US
dc.type.degree Master i Sykepleievitenskap no
dc.type.course SYK395
dc.subject.nsi VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808 en_US
dc.rightsHolder The author en_US
dc.date.semester Vår 2011 en
dc.subject.archivecode Mastergrad no
dc.subject.nus 761901
dc.type.program MAMD-SYK


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account