BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Effekt av baseutkuttingsreparasjon på 5-formyluracil-indusert mutagenese

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Østvoll, Martha eng
dc.date.accessioned 2011-08-15T08:08:16Z
dc.date.available 2011-08-15T08:08:16Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.date.submitted 2010-11-30 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4873
dc.description.abstract 5-Formyluracil (fU) is an oxidation derivate of the DNA-base thymine. It can emerge in the organism by attack of reactive oxygen species, either endogenously or exogenously. Examples of exogenous agents are irradiaton or certain chemicals. Because fU is a derivate of thymine, it makes the most stable base pair with adenine. But because it also quite easily basepairs with guanine, it has been proven to be mutagenic. And therefore it is important that it is removed from the cell´s DNA. In vitro experiments have demonstrated that the main DNA repair system to repair fU in the organism is base excision repair (BER). The main glycosylase in BER in E. coli to excise fU from the DNA helix is 3-methyladenine-DNA glycosylase II (AlkA). One goal for our research group has been to find out if the same happens in vivo. This has been done by exposing wildtype and alkA--mutant of E. coli towards fU. In these experiments it turned out that certain basesubstitutions were promoted in the wildtype compared to the mutant. The only difference between the two strains is that the gene coding for AlkA, the alkA-gene, is intact in the wildtype but defect in the mutant. Because of these findings, the following research question has arisen: Does the repair enzyme AlkA under certain circumstances function more as a mutation promoter instead of a restrainer. This possible discovery sheds new light on present knowledge of DNA repair. Since DNA repair systems in different organisms have many similarities, this knowledge may be extrapolated to humans. en_US
dc.description.abstract 5-Formyluracil (fU) er en oksidering av DNA-basen tymin. Den kan induseres av reaktive oksygenderivater som oppstår endogent eller fra forskjellige eksogene agenser. Eksempler på det siste er stråling eller visse kjemikalier. Fordi fU er en modifisert utgave av tymin, baseparer den best med adenin i DNA-heliksen. Men den kan også feilbasepare med guanin. Derfor regnes den oksiderte basen som mutagen. På grunn av det er det viktig at fU blir fjernet fra arvematerialet. In vitro-studier har funnet at fU hovedsakelig blir reparert av baseutkuttingsreparasjonssystemet (BER). Hovedglykosylasen i BER i E. coli som klipper ut fU fra DNA-tråden er 3-metyladenin-DNA-glykosylase II (AlkA). Vår forskergruppe har ønsket å finne ut om det samme er tilfellet in vivo. Det er blitt gjort ved å eksponere villtype og alkA--mutant hos E. coli overfor fU. I den forbindelse er det funnet at visse basesubstitusjoner promoteres i villtypen i forhold til mutant. Den eneste forskjellen mellom de to E. coli-typene er at det genet som koder for AlkA, alkA-genet, er intakt i villtype men defekt i mutanten. Forskningsspørsmålet har derfor blitt om AlkA i noen tilfeller kan være mutasjonsfremmende i stedet for hemmende. Dette setter i så fall kunnskaper om DNA-reparasjonssystemer i et helt nytt lys. Fordi slike systemer er ganske like i alle organismer, kan slik kunnskap gjerne også overføres til menneskekroppen. en_US
dc.format.extent 3371192 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en_US
dc.subject Mutation eng
dc.subject DNA glycosylase eng
dc.subject wildtype E. coli eng
dc.subject alkA--mutant of E. coli eng
dc.subject 5-Formyluracil (fU) eng
dc.title Effekt av baseutkuttingsreparasjon på 5-formyluracil-indusert mutagenese en_US
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Radiograf/Bioingeniør en_US
dc.type.course RAB395 en_US
dc.subject.nsi VDP::Medical disciplines: 700 eng
dc.rightsHolder The author en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 761901 eng
dc.type.program MAMD-RAB en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account