BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Seleksjonsproblematikk i nytt pensjonssystem – ein empirisk analyse av arbeidstilbod og tidleg uttak av alderspensjon

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Pedersen, Ingvild eng
dc.date.accessioned 2012-01-05T12:32:43Z
dc.date.available 2012-01-05T12:32:43Z
dc.date.issued 2009-07 eng
dc.identifier.issn 1503-0946 (Print ISSN) eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5342
dc.description.abstract We study selection effects associated with changes in the public pension system. Individuals can influence their pension wealth by using knowledge about own life expectancy when decisions is made when to draw old age pension. Individuals with lower life expectancy than the average will maximize pension wealth by drawing pension as early as possible, while individuals with higher life expectancy than the average will increase their pensions if they defer drawing a pension. The selection issue is analyzed using Swedish population data from Statistics centralbyrån and econometric models. The main result of the analysis is that individual life expectancy has little or no effect on the decision when to claim old age pension in the new system, but that increased life expectancy increases the probability to work longer, and for men to a greater extent after the introduction of reform. The lack of a significant effect of life expectancy on early claims might be due to institutional rules, insufficient knowledge about the pension rules, risk aversion and a close connection between the pension claims and retirement. en
dc.description.abstract I denne oppgåva blir seleksjonsproblematikk i samband med endring i det offentlege pensjonssystemet studert. Seleksjonsproblematikken går ut på at individ kan påverke eigen pensjonsformue ved å nytte kunnskapar om eigen levealder i val av uttakstidspunkt. Individ med levealder lågare enn gjennomsnittet maksimerer si pensjonsformue ved å starte uttak tidlegast mogleg, medan individ med høgare levealder enn gjennomsnittet tener på å utsette uttakstidspunktet. Seleksjonsproblematikken er analysert ved bruk av svenske populasjonsdata frå Statistiska centralbyrån og probitmodellar i statistikkprogrammet Stata 10. Hovudresultatet av analysen er at forventa levealder i liten eller ingen grad påverkar tidleg uttak av pensjon i det nye pensjonssystemet, men at auka levealder aukar sannsynet for å arbeide lenge, og for menn i større grad etter innføring av pensjonsreforma. Manglande effekt av levealder på tidleg uttak kan blant anna skuldast institusjonelle reglar, mangelfulle kunnskapar om pensjonsreglar, risikoaversjon og ein nær samanheng mellom pensjonsuttak og pensjonering. en
dc.language.iso nno eng
dc.publisher Stein Rokkan Centre for Social Studies eng
dc.relation.ispartofseries Notat en
dc.relation.ispartofseries 8-2009 en
dc.title Seleksjonsproblematikk i nytt pensjonssystem – ein empirisk analyse av arbeidstilbod og tidleg uttak av alderspensjon eng
dc.type Working paper eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200 nob
dc.rights.holder Copyright Stein Rokkan Centre for Social Studies. All rights reserved


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account