BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

“Music sets Things in Motion”. Music Therapy as Part of a Holistic Rehabilitation for People suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Kayser, Sunniva Ulstein eng
dc.date.accessioned 2012-01-10T08:40:14Z
dc.date.available 2012-01-10T08:40:14Z
dc.date.issued 2011-05-15 eng
dc.date.submitted 2011-05-15 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5388
dc.description.abstract The number of people diagnosed with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) has the later years increased rapidly, and an under-developed treatment seems to contribute to increased mortality. Recent literature and research has uncovered the complexity of COPD and thus underlined the necessity for developing a more holistic rehabilitation. Through empirical experiences with a person suffering from COPD, I saw the necessity for exploring how Music Therapy could be part of a holistic rehabilitation for people suffering from COPD. Music Therapy with this population is at the time of writing a relatively narrow field and only quantitative research-studies has been published. In an attempt to broaden the knowledge of music therapy and COPD, this study has been implemented in a qualitative research tradition using modified grounded theory as the overall method. The topic has been explored in an interdisciplinary focus group with one user-representative. The empirical material has formed the foundation for the development of a theoretical perspective. Through the data analysis an expanded understanding of the concept holistic emerged related to an ecological awareness of COPD. Processes enhanced through music therapy were considered to closely resonate with such an understanding. Interdisciplinary collaboration based on reciprocal relations was however crucial for the integration and development of music therapy in a holistic COPD-rehabilitation. en
dc.description.abstract Antall mennesker som diagnostiseres med Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS) har de siste årene økt kraftig og et underutviklet behandlingstilbud ansees å bidra til økt dødelighet. Gjennom nyere litteratur og forskningsfunn har et komplekst sykdomsbilde blitt avdekket og nødvendigheten av å utvikle en mer helhetlig rehabilitering har blitt understreket. Gjennom skildringer fra en person rammet av KOLS ønsket jeg å utforske hvordan musikkterapi kan ta del i en helhetlig rehabilitering for kolsrammede. Musikkterapi med denne brukergruppen er et lite utforsket felt og kun kvantitative forskningsstudier har i skrivende stund blitt publisert. I et forsøk på å utvide kunnskapen omkring musikkterapi og KOLS, har denne studien blitt gjennomført innenfor en kvalitativ forskningstradisjon med bruk av modifisert grounded theory som metode. Tematikken har blitt utforsket i en tverrfaglig fokusgruppe med en brukerrepresentant. Det empiriske materialet har dannet grunnlaget for utviklingen av et teoretisk perspektiv. Gjennom dataanalysen vokste det frem en utvidet forståelse av konseptet helhetlig knyttet opp mot en økologisk bevissthet omkring KOLS. Prosesser fremmet gjennom musikkterapeutiske tiltak ble ansett å stå i nær relasjon til denne forståelsen. Tverrfaglig samarbeid basert på gjensidige relasjoner mellom musikkterapeuten, personale og klient var imidlertid avgjørende for integrering og utvikling av musikkterapien i en helhetlig KOLS-rehabilitering. en
dc.format.extent 1089623 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.title “Music sets Things in Motion”. Music Therapy as Part of a Holistic Rehabilitation for People suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Musikkterapi nob
dc.type.course MUTP350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music therapy: 113 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 715999 eng
dc.type.program MAHF-MUTP eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account