BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Når kroppen endres... En kvalitativ studie av kvinnelige pasienters hverdagserfaring med kroppsendringer ved revmatisk sykdom

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Dybdahl, Kari-Lise Vangsnes eng
dc.date.accessioned 2012-02-20T10:19:58Z
dc.date.available 2012-02-20T10:19:58Z
dc.date.issued 2011-05-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5618
dc.description Revised version: Spelling errors corrected en
dc.description.abstract Bakgrunn: I Norge regner man med at 0,5 – 1 % av befolkningen har sykdommen revmatoid artritt, og hvert år får ca 1400 voksne diagnosen. Forskning viser at sykdommen får betydning for livet som helhet og at kroppsendringene som opptrer påvirker hvordan den enkelte opplever seg sett og møtt av omgivelsene. Formål og problemstilling: Målet med prosjektet er å belyse hvordan kvinner erfarer sitt hverdagsliv med kroppsendringer på grunn av sin revmatiske sykdom, og hvilke følger dette får i kontakten med det revmatologiske helsetilbudet. Materiale og metode: Det ble benyttet kvalitativ metode og dybdeintervju av fem kvinner ble gjennomført to ganger av hver med 1-2 ukers mellomrom. Kvinnene var fra ca 40-80 år, og hadde vært diagnostisert i mer enn fem år. Alle kvinnene var i aktiv medisinsk behandling, fire av dem med nyere, biologiske medikamenter, en av kvinnene med tradisjonell behandling. Teoretisk var perspektivet fundert i kropps-fenomenologisk filosofi, og ved i tillegg å benytte Bourdieu og hans metode for å konstruere blant annet felt og agent, ble det mulig å forstå og forklare disse erfarte kroppsendringene mer overordnet. Resultat: Fem overordnede sammenhenger ble vurdert å ha betydning for kvinnenes erfaringer med kroppsendringer; introduksjonen til feltet som ny-syk, hvordan det erfares å være syk i samhandlingen med profesjonelle, forventninger til framtiden, relasjonelle forhold og kroppsidealers betydning for den enkelte. Konklusjon: Funnene viser at de fem overordnede sammenhengene gir ulik betydning for den enkelte, og at forskjellige strategier benyttes avhengig av i hvilken sammenheng kroppsendringene gjør seg gjeldende i. en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Rheumatoid arthritis eng
dc.subject Qualitative eng
dc.subject Patient experience eng
dc.subject Body change eng
dc.subject Body image eng
dc.subject Professional-patient relations eng
dc.subject Rheumatoid arthritis care eng
dc.title Når kroppen endres... En kvalitativ studie av kvinnelige pasienters hverdagserfaring med kroppsendringer ved revmatisk sykdom en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Sykepleievitenskap no
dc.type.course SYKD395 eng
dc.subject.nsi VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808 eng
dc.subject.nsi VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Rheumatology: 759 eng
dc.date.semester Vår 2011 no
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 761901 eng
dc.type.program MAMD-SYK


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account