BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Styring og kontroll av partnerskap: De lokale Nav-avtalene

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Aars, Jacob eng
dc.contributor.author Christensen, Dag Arne eng
dc.date.accessioned 2012-05-02T09:22:50Z
dc.date.available 2012-05-02T09:22:50Z
dc.date.issued 2011-01 eng
dc.identifier.issn 1503-0946 (Print ISSN) eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5786
dc.description Dette notatet er skrevet som en del av Modul II i evalueringen av Nav-reformen. Formålet med modulen er å øke kunnskapen om det lokale Nav-kontoret. Modul II skal gi dokumentasjon av reformens innføring på lokalt nivå og gi kunnskap om variasjon i gjennomføring og organisering. Notatet bygger på den såkalte «Avtaledatabasen». Basen er en koding av alle lokale Nav-avtaler som er inngått mellom kommunene og Nav i fylkene. til og med 31.12. 2009 ble materialet samlet inn av Lars Monkerud ved BI. Fra og med 2010 har Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste hatt ansvaret for vedlikehold og komplettering av databasen. Vi vil rette en særlig takk til Kristopher Strauss ved NSD for det gode arbeidet han har gjort for å tilrettelegge dataene for analyse. Dette notatet ble først presentert ved Forskersamling for Nav-evalueringen i Berlin 18.–21. oktober 2010. Takk til deltakerne der for nyttige kommentarer. en
dc.description.abstract Relasjonen mellom stat og kommune innenfor Nav-reformen beskrives gjerne som et partnerskap. Partnerskapet kommer til uttrykk gjennom organiseringen av de lokale Nav-kontorene, men også i de avtalene som inngås mellom enkeltkommunene og Nav på fylkesnivå. Det er disse avtalene som er utgangspunktet for dette notatet. Notatet inneholder en forholdsvis bredt anlagt presentasjon av dataene som gir en oversikt over innholdet i avtalene og variasjonen mellom kommunene i utformingen av avtalene. Vi går nærmere inn ett særlig viktig element i avtalen: Oppgaveporteføljen. Vi finner ingen støtte for at den lokale problemsituasjonen kan forklare omfanget på den tjenesteporteføljen kommunene velger å legge til Nav-kontoret. Størst forklaringskraft har variabler som indikerer rammen om det lokale samarbeidet, det vil si kommunal økonomi og befolkningsstørrelse. en
dc.description.abstract The relation between state and local government within the Norwegian Welfare Administration is based on a partnership model. The partnership manifests itself in the establishment of the welfare offices at local level as well as through the agreements between local authorities and the state welfare administration at county level. These agreements form the point of departure for this working paper. In addition to presenting a broad outline over the contents of the agreements we give an account over the range of different outcomes. One issue receives particular attention: The range of local government services being allocated to the welfare offices. We find no support for the assumption that the range of services within the welfare offices can be explained through variables measuring local social conditions. Instead significant effects are observed from variables measuring the framework for cooperation locally, i.e. local government economy and population size. en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher Stein Rokkan Centre for Social Studies eng
dc.relation.ispartofseries Working Paper en
dc.relation.ispartofseries 01/2012 en
dc.title Styring og kontroll av partnerskap: De lokale Nav-avtalene eng
dc.type Working paper eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200 nob
dc.rights.holder Copyright Stein Rokkan Centre for Social Studies. All rights reserved


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account