BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Helkeramiske kroner - Aktuelle materialtyper og kriterier for materialvalg

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Thorvaldsen, Silje Gjølme eng
dc.contributor.author Stølen, Karoline eng
dc.date.accessioned 2012-05-30T20:14:48Z
dc.date.available 2012-05-30T20:14:48Z
dc.date.issued 2012-01-25 eng
dc.date.submitted 2012-01-25 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5812
dc.description.abstract Bakgrunn: Odontologiske restaureringer har i de siste tiårene fått et økt fokus på estetikk. Dette har fremskyndet utviklingen av helkeramiske kroner og ulike dentale keramiske materialer. Det finnes en rekke ulike produkter på markedet og det kan derfor være vanskelig å vite hvilke du skal velge under ulike forutsetninger. Vi ønsket å sammenligne tre av de mest brukte keramiske materialene med hensyn til indikasjoner og begrensninger. Målet var å utarbeide en klinisk guide for valg av de ulike materialene. Materiale og metode: Materialet til denne artikkelen er hovedsakelig hentet fra relevant litteratur i den medisinske databasen «PubMed». Søkeordene inkluderte blant annet: zirconia, alumina, lithium disilicate, glass ceramics, all ceramic crowns, translucency all ceramic crowns, dental ceramics. Vi har også sett i ulike lærebøker innen protetikk, materiallære samt bøker som går mer spesifikt inn på emnet helkeramiske restaureringer. I tillegg har vi gjennomført en intervjuundersøkelse med ulike tannteknikere samt diskutert oppgavens tema med erfarne tannleger. Resultater: Etter en fyldig beskrivelse av de aktuelle keramiske materialene, presenterer vi et utvalg tannteknikeres synspunkt på bruken av disse. Det er vanskelig å finne klare svar på hvilke situasjoner de ulike keramiske materialene bør brukes, noe som gjenspeiles i at både tannleger og tannteknikere har forskjellige meninger. Over tid vil klinikere opparbeide seg forskjellige erfaringer og preferanser som vil bidra til å forme deres synspunkt. Det viktigste er at klinikeren selv gjør et bevisst valg, basert på bakgrunnskunnskap, produsentenes anbefalinger og informasjon, vitenskapelig dokumentasjon og sist men ikke minst klinisk erfaring. en
dc.description.abstract Background: In the last decades there has been an increase in the demand for aesthetic dental restorations. This has influenced the development of all-ceramic crowns and different dental ceramic materials. There are a lot of different commercially available ceramic products and therefore it can be difficult to know which product to choose in different scenarios. We wanted to compare three of the most commonly used ceramic materials with regard to indications and limitations. The aim was to make a clinical guide for when to use the different materials. Material and methods: The material for this paper is mainly found by searching the medical database PubMed" for relevant literature. The keywords included, among others: zirconia, alumina, lithium disilicate, glass ceramics, all ceramic crowns, translucency all ceramic crowns, dental ceramics. In addition several textbooks were used. We have also conducted an interview survey among dental technicians about the subject, and had interviews with experienced dentists. Results: After a thorough description of the selected materials, we present the answers from the interview survey and the interviews. They show that opinions of both clinicians and the dental technicians are contradictory and there is no clear answer to our questions. Over time, clinicians acquire different experience and preferences which will contribute to ones point of view. Most important, the clinician has to make a conscious choice, based on background knowledge, manufacturers' recommendations and information, scientific documentation and last but not least clinical experience. en
dc.format.extent 1973960 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Dentale keramer eng
dc.subject Kroner, dentale eng
dc.subject.mesh Dental Crowns eng
dc.title Helkeramiske kroner - Aktuelle materialtyper og kriterier for materialvalg eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course OD3PROSJ eng
dc.subject.nsi VDP::Medical disciplines: 700::Clinical dentistry disciplines: 830::Prothetics and dental occlusion function: 832 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 764106 eng
dc.type.program MAOD-ODONT eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account