BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Likhetens gränser - en kvalitativ studie om svenska immigranter i Norge

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Frank, Johanna
dc.date.accessioned 2012-06-04T06:21:39Z
dc.date.available 2012-06-04T06:21:39Z
dc.date.issued 2012-03-30
dc.date.submitted 2012-03-30 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5819
dc.description.abstract Studiens övergripande syftet är att undersöka och beskriva de svenska immigranternas upplevelser och erfarenheter av att leva och arbeta i det norska samhället. Syftet har konkretiserats med tre frågeställningar: Hur upplever de svenska immigranterna att de blir bemötta och behandlade av den norska befolkningen? Vilken syn har de svenska immigranterna på sig själva i jämförelse med den norska befolkningen? Vilken syn har de svenska immigranterna på sig själva i jämförelse med andra immigrant grupper i Norge? För att besvara studiens forskningsfråga har kvalitativa intervjuer utförts med åtta svenska immigranter med varierande kön, ålder och bakgrund. Studien antar en subjektivistisk karaktär med en förståelseansats där aktörernas uppfattning och mening är det centrala. Då studien undersöker ett tämligen outforskat fenomen har studien haft ett explorativt tillvägagångssätt. Resultatet bygger på de intervjuer som har utförts med svenska immigranter i Norge. De svenska immigranterna betraktas inte här som en homogen grupp utan social skiktning, utan resultatet visar hur distinktioner baserat på social status skapas mellan de svenska immigranterna. Studien synliggör hur de svenska immigranterna möts av subtila distinktioner, upprätthållna av den norska befolkningen, mellan dem som tillhör och dem som inte tillhör norskheten vilket bidrar till en ambivalent känsla av att vara en del av det norska samhället men att inte vara fullständigt delaktiga samt att tillhöra men inte tillhöra fullt ut. Samtidigt upprätthåller de svenska immigranterna distinktioner mellan dem själva och andra immigrantgrupper i Norge och skapar en hierarkisk ordning mellan olika immigrantgrupper i det norska samhället. Genom att betona avståndet till andra immigranter - de "riktiga" invandrarna - och samtidigt framhäver närheten till norrmännen kan de svenska immigranterna styrka likheterna och samhörigheten med den norska befolkningen. I tillägg använder de svenska immigranterna olika strategier för att upprätthålla en känsla av personligt värde samt uppnå social status i Norge, som möjliggör dem att placera sig på samma nivå eller över den norska befolkningen. De subtila distinktioner mellan vem som tillhör och vem som inte tillhör norskheten som de svenska immigranterna möts av i vardaglig interaktion med en norska befolkningen kan bidra till ett ökat motstånd till att integreras eller assimileras till det norska samhället. en
dc.format.extent 906988 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject svenska immigranter en
dc.subject migration en
dc.subject gränsdragningar en
dc.subject utanförskap en
dc.subject social status en
dc.subject moral en
dc.subject föreställd likhet en
dc.subject etnisk tillhörighet en
dc.subject norskhet en
dc.title Likhetens gränser - en kvalitativ studie om svenska immigranter i Norge en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Sosiologi en
dc.type.course SOS360 en
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Sociology: 220 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 732106 en
dc.type.program MASV-SOS en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account