BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Legemiddelbrukeres holdninger til betaling av legemidler på blå resept

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Vigrestad, Hallvard
dc.date.accessioned 2012-06-13T09:07:39Z
dc.date.available 2012-06-13T09:07:39Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.date.submitted 2011-05-20 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5833
dc.description.abstract Norge har et velfungerende velferdssystem og de fleste helsetjenestene er offentlig finansiert. Hensikten med dette systemet er å sikre befolkningen lik tilgang til helsetjenester uavhengig av betalingsevne, og dermed hindre sosiale ulikheter. Studier fra andre land viser at økte egenandeler fører til økt prissensitivitet blant visse brukere, avhengig av deres sosiodemografiske bakgrunn. Målet med denne undersøkelsen var å se nærmere på holdninger til betaling av legemidler blant legemiddelbrukere som bruker legemidler på blå resept, og undersøke hvordan dagens system for egenbetaling oppfattes. Ett hundre personer over 40 år som brukte minst tre legemidler på blå resept, ble rekruttert fra fire ulike apotek i Oslo og Bærum. Femtiseks menn og 44 kvinner deltok, og gjennomsnittsalderen var 70 år. Undersøkelsen ble gjennomført som et personlig intervju med bruk av et strukturert spørreskjema. Spørsmålene i skjemaet var utformet for å kartlegge deltakernes bakgrunn og deres holdninger og oppfatning av betaling av legemidler Femtini prosent av deltakerne syntes prisen på legemidler i Norge er for høy, mens 62 % svarte nei på spørsmålet om hvorvidt de syntes å ha store utgifter til legemidler. Det var de yngste deltakerne, de med lavest husholdningsinntekt og de som ikke var i arbeid, som syntes dette i større grad enn de andre. Deltakerne hadde et positivt syn på dagens blåreseptordning. Syttito prosent mente at beløpet de betaler i egenandel for legemidler på blå resept er greit, og 73 % var enig eller svært enig i påstanden om at dagens system for betaling av legemidler på blå resept fungerer godt. Åtte deltakere sa at de noen ganger venter med å hente ut legemidlene de får på blå resept på grunn av beløpet egenandelen utgjør. Videre oppga 14 deltakere at de ville redusert sitt forbruk av helsetjenester som inngår i frikortordningen dersom frikortgrensen ble doblet i forhold til dagens beløp. På samme måte som nevnt tidligere, var også arbeidssituasjon og inntekt avhengige faktorer til dette spørsmålet. Studien viser at de fleste deltakerne syntes systemet for blåresept fungerer godt. Samtidig viste det seg at deltakerne med lav inntekt var en utsatt gruppe for flere problemstillinger som ble lagt frem for deltakerne. På samme måte har inntekt også vist seg å være en avhengig faktor i andre studier som omhandler økning i betaling av egenandeler. Selv om materialet i denne studien er noe begrenset, indikerer resultatene at en økning i egenandelen også kan få konsekvenser for legemiddelbrukere i Norge. en
dc.format.extent 1210835 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved. en
dc.subject farmasi en
dc.subject pharmaceutics en
dc.title Legemiddelbrukeres holdninger til betaling av legemidler på blå resept en
dc.type Master thesis en
dc.type.degree Master en_US
dc.type.course FARM399/05H en_US
dc.subject.nsi VDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Pharmacology: 728 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 737101 en_US
dc.type.program MATF-FARM en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account