BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Årsstatistikk fra legevakt 2010

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Sandvik, Hogne eng
dc.contributor.author Hunskår, Steinar eng
dc.date.accessioned 2012-08-07T09:26:17Z
dc.date.available 2012-08-07T09:26:17Z
dc.date.issued 2011-06 eng
dc.identifier.isbn 978-82-92970-40-9 eng
dc.identifier.issn 1891‐3474 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5906
dc.description.abstract Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2010. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder opplysninger om personalia og diagnosekode, samt takstkoder. Det er egne takstkoder for ulike typer pasientkontakter, og tilleggstakster for tidsbruk og ulike prosedyrer som blir utført. Det er også egne tilleggstakster dersom legen har spesielle kvalifikasjoner. Det var i 2010 ca. 1,75 millioner pasientkontakter, hvorav 75,7 % var konsultasjoner og 4,1 % sykebesøk. Nesten 18,6 % var telefonkontakter. Antall sykebesøk har vist en nedadgående tendens over mange år. Ved årtusenskiftet ble det beregnet at det ble utført ca. 357 000 sykebesøk på legevakt. I 2010 var det bare vel 72 000. Sykebesøk er en kontaktform som nesten utelukkende forbeholdes eldre pasienter. Statistikken viser ellers at det er vaktleger i små utkantkommuner som oftest kjører i sykebesøk. 40 % av legevaktkontaktene skjer i helgene, 60 % på de fem ukedagene. De travleste periodene i 2010 var påskeuken, andre halvdel av mai (mange fridager), samt jule‐ og nyttårshelgen. Diagnosefordelingen er svært stabil fra det ene året til det andre. Sykdommer i åndedrettsorganene er den hyppigste kontaktårsaken, fulgt av allmenne/uspesifikke tilstander og muskel‐ og skjelettlidelser. De hyppigste enkeltdiagnosene er forkjølelser, sår/kutt og urinveisinfeksjoner. Det synes å være en økende bruk av uspesifikke diagnoser. I 2010 ble således 3,1 % av kontaktene kodet med diagnosekode A99 (helseproblem/sykdom). Det er en klar overrepresentasjon av sykdommer i åndedrettsorganer om vinteren. Omvendt sees en overrepresentasjon av hudlidelser om sommeren. Det er også døgnvariasjoner: Psykiatri og magelidelser er overrepresentert om natten, mens en ser relativt mindre sykdommer i åndedrettsorganer, muskel/skjelett, øye og øre‐nese‐hals. Ulike aldersgrupper har også ulike diagnosespekter. Sykdommer i åndedrettsorganene, øye og øre‐nese‐hals avtar med alderen, mens hjerte‐ og karsykdommer og urinveislidelser øker. Hudlidelser er overrepresentert i barneårene, psykiatri og muskel/skjelett blant voksne. Deltakelse i legevakt er obligatorisk for fastleger, men i virkeligheten ivaretas over halvparten av legevaktene av andre leger, som heltidsansatte vaktleger, vikarer, turnusleger, sykehusleger og stipendiater. Statistikken viser at fastlegene deltar stadig mindre i legevakt, og i 2010 ble 37,5 % av alle legevaktkontakter med identifiserte vaktleger utført av fastleger. Kvinner øker sin andel av vaktarbeidet, men andelen fastleger blant vaktlegene er lavere for kvinner enn menn, og synker dessuten raskere. Andelen fastleger øker med vaktlegenes alder, og de aller eldste fastlegene har faktisk økt sin andel av vaktarbeidet fra 2006 til 2010. Det er en økende bruk av laboratorieundersøkelser på legevakt. Den viktigste enkeltanalysen er CRP, som ble brukt i 32,6 % av konsultasjonene. Tidstaksten ble brukt i 34,1 % av konsultasjonene. Det er ellers verdt å merke seg av bruken av sykmeldinger kulminerte i 2007 og siden har vist en avtakende tendens. I 2010 resulterte 5,2 % av konsultasjonene i sykmelding. Eldre vaktleger sykmelder hyppigere enn sine yngre kolleger. en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research eng
dc.relation.ispartofseries Rapport en
dc.relation.ispartofseries Nr. 3-2011 en
dc.title Årsstatistikk fra legevakt 2010 eng
dc.type Research report eng
dc.subject.nsi VDP::Medical disciplines: 700 eng
dc.type.version publishedVersion eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account