BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Kjønnsforskjeller i sosial ulikhet i helse?

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Nodeland, Kenneth
dc.date.accessioned 2012-10-25T07:05:08Z
dc.date.available 2012-10-25T07:05:08Z
dc.date.issued 2012-06-14
dc.date.submitted 2012-06-14 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6145
dc.description.abstract Formålet med denne oppgaven er å måle sosial ulikhet i helse blant menn og kvinner i Norge. Som mål på sosioøkonomisk status bruker jeg inntekt (husholdningens ekvivalentinntekt), og helse måles via fire helsemål: selvrapportert god helse, forekomst av varig sykdom, forekomst av fedme, og forekomst av betydelige psykiske vansker. Datamaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sin levekårsundersøkelse i 2008, og statistikkprogrammet Stata 11 er brukt i beregningene. Den sosiale ulikheten måles ved hjelp av konsentrasjonsindeksen, og menn og kvinner analyseres hver for seg. Dette er gjort for å undersøke om det er kjønnsforskjeller både i graden av inntektsrelatert ulikhet, og med tanke på de ulike kontrollvariablene. Jeg dekomponerer så konsentrasjonsindeksene ved hjelp av en metode først presentert av Wagstaff et al. (2003). Denne metoden lar oss se hvor mye de ulike forklaringsvariablene bidrar til konsentrasjonsindeksen. Jeg finner inntektsrelatert ulikhet i helse i alle de fire helsemålene, i favør av personer med høy inntekt. Analysen viser også at den sosiale ulikheten er større blant kvinner enn blant menn, og at det er kjønnsforskjeller i bidragene. Den desidert største sosiale ulikheten viser seg i forekomst av betydelige psykiske vansker, og dette gjelder for begge kjønn. I alle helsemålene har mannlige uførepensjonister et betydelig større bidrag til ulikheten enn kvinnelige uførepensjonister. Det er også denne gruppen som tydeligst skiller seg ut blant menn. Blant kvinner har uførepensjonister og vanlige pensjonister de største bidragene. eng
dc.format.extent 1020508 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject sosial ulikhet i helse eng
dc.subject helseforskjeller eng
dc.subject kjønnsforskjeller eng
dc.subject konsentrasjonsindeks eng
dc.subject dekomponering eng
dc.title Kjønnsforskjeller i sosial ulikhet i helse? eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master eng
dc.type.course ECON390 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 734103 eng
dc.type.program MASV-SØK eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account