• Forvaltningsloven og offentlig innsynsrett etter EMK artikkel 10 

   Kjølstad, Marius Mikkel (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Forvaltningslovutvalget har forsøkt å utforme taushetspliktsreglene i sitt lovforslag slik at innsynsretten etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 10 kan sikres på en god måte. Drøftelsen av artikkel ...
  • Kan den øvre strafferamma for narkotikabrotsverk forsvarast? 

   Mindestrømmen, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Artikkelen drøftar om Straffelovkommisjonens argument for ein reduksjon av dei øvre strafferammene for narkotikabrotsverk i NOU 2002: 4 framleis står seg. Med utgangspunkt i den historiske utviklinga av norsk narkotikalovgiving, ...
  • Kan selvkostprinsippet påberopes av den enkelte borger ved beregning av offentlige gebyrer? 

   Sarai, Elin (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   En rekke statlige og kommunale tjenester finansieres helt eller delvis ved bruk av gebyrordninger der den klare forutsetningen i lovverket er at uten særskilt hjemmel skal brukerne verken betale for noe annet eller mer enn ...
  • Nødetatenes bistandsplikt overfor politiet 

   Boucht, Johan (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Den overordnete fellesoppgaven for de tre nødetatene (politi, brannvesen og ambulansetjenesten) er samfunnets sikkerhet og borgernes velferd. Samarbeids- og bistandsspørsmål mellom etatene kan aktualiseres i forskjellige ...
  • Reform av grunnlovprosedyren 

   Holmøyvik, Eirik (Journal article; Peer reviewed, 2018-07-02)
   Tema for artikkelen er prosedyren for grunnlovendring. Dei mange grunnlovendringane dei siste åra har synleggjort veikskapar i grunnlovprosedyren. Problemet er at Stortinget ikkje behandlar grunnlovframlegg i same valperiode ...
  • Samspillet mellom juridiske aktører og tolker i norske rettssaler 

   Johnsen, Åse (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Denne artikkelen tar for seg tolkede rettssaker og ser med kritisk blikk på interaksjonen mellom de juridiske aktørene og tolkene i rettssalen. Med utgangspunkt i transkriberte videoopptak fra en norsk tingrett viser ...
  • Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet 

   Jacobsen, Jørn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen tematiserer dei overordna linjene i utviklinga i det strafferettslege reaksjonssystemet. Ein gjennomgang av hovudtrekka i reaksjonslærene til kriminallova, straffelova 1902 og straffelova 2005 vert nytta som ...