• Arbeidsavklaringspenger. En sammenligning med tidligere ordninger 

      Larsson, Gunnar (Master thesis, 2017-06-23)
      I 2010 ble stønadsordningene yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad erstattet av én ytelse, kalt arbeidsavklaringspenger. Målet med denne masteroppgaven er å undersøke om omleggingen ...