• The dual role of glioma exosomal microRNAs: glioma eliminates tumor suppressor miR-1298-5p via exosomes to promote immunosuppressive effects of MDSCs 

   Qi, Yanhua; Jin, Chuandi; Qiu, Wei; Zhao, Rongrong; Wang, Shaobo; Li, Boyan; Zhang, Zongpu; Guo, Qindong; Zhang, Shouji; Gao, Zijie; Zhao, Shulin; Pan, Ziwen; Fan, Yang; chen, Zihang; Wang, Huizhi; Xu, Jianye; Deng, Lin; Ni, Shilei; Wang, Jian; Xue, Hao; Xue, Fuzhong; Li, Gang (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Clear evidence shows that tumors could secrete microRNAs (miRNAs) via exosomes to modulate the tumor microenvironment (TME). However, the mechanisms sorting specific miRNAs into exosomes are still unclear. In order to study ...
  • Interfering with long non-coding RNA MIR22HG processing inhibits glioblastoma progression through suppression of Wnt/β-catenin signalling 

   Han, Mingzhi; Wang, Shuai; Fritah, Sabrina; Wang, Xu; Zhou, Wenjing; Yang, Ning; Ni, Shilei; Huang, Bin; Chen, Anjing; Li, Gang; Miletic, Hrvoje; Thorsen, Frits; Bjerkvig, Rolf; Li, Xingang; Wang, Jian (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Long non-coding RNAs play critical roles in tumour progression. Through analysis of publicly available genomic datasets, we found that MIR22HG, the host gene of microRNAs miR-22-3p and miR-22-5p, is ranked among the most ...
  • Loss of COPZ1 induces NCOA4 mediated autophagy and ferroptosis in glioblastoma cell lines 

   Zhang, Yulin; Kong, Yang; Ma, Yuan; Ni, Shilei; Wikerholmen, Tobias Espedal; Xi, Kaiyan; Zhao, Feihu; Zhao, Zhimin; Wang, Junpeng; Huang, Bin; Chen, Anjing; Yao, Zhong; Han, Mingzhi; Feng, Zichao; Hu, Yaotian; Thorsen, Frits; Wang, Jiang; Li, Xingang (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Dysregulated iron metabolism is a hallmark of many cancers, including glioblastoma (GBM). However, its role in tumor progression remains unclear. Herein, we identified coatomer protein complex subunit zeta 1 (COPZ1) as a ...
  • Melatonin enhances proliferation and modulates differentiation of neural stem cells via autophagy in hyperglycemia 

   Li, Haoyuan; Zhang, Yanming; Liu, Shangming; Li, Fengpeng; Wang, Benlin; Wang, Jianjie; Cao, Lanfang; Xia, Tongliang; Yao, Qingyu; Chen, Haijun; Zhang, Yulin; Zhu, Xiaodong; Li, Yang; Li, Gang; Wang, Jian; Li, Xingang; Ni, Shilei (Journal article; Peer reviewed, 2019-01)
   Dysfunction of neural stem cells (NSCs) has been linked to fetal neuropathy, one of the most devastating complications of gestational diabetes. Several studies have demonstrated that melatonin (Mel) exerted neuroprotective ...
  • SPI1-induced downregulation of FTO promotes GBM progression by regulating pri-miR-10a processing in an m6A-dependent manner 

   Zhang, Shouji; Zhao, Shulin; Qi, Yanhua; Li, Boyan; Wang, Huizhi; Pan, Ziwen; Xue, Hao; Jin, Chuandi; Qiu, Wei; Chen, Zihang; Guo, Qindong; Fan, Yang; Xu, Jianye; Gao, Zijie; Wang, Shaobo; Guo, Xing; Deng, Lin; Ni, Shilei; Xue, Fuzhong; Wang, Jian; Zhao, Rongrong; Li, Gang (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   As one of the most common post-transcriptional modifications of mRNAs and noncoding RNAs, N6-methyladenosine (m6A) modification regulates almost every aspect of RNA metabolism. Evidence indicates that dysregulation of m6A ...