Show simple item record

dc.contributor.authorRiis, Juni
dc.date.accessioned2021-01-21T00:56:40Z
dc.date.available2021-01-21T00:56:40Z
dc.date.issued2020-12-15
dc.date.submitted2021-01-20T23:00:36Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2724015
dc.description.abstractHovedmålet i behandling med seksualforbrytere er å forhindre residivisme. For å nå dette målet, antas det at behandling bør være rettet mot dynamiske risikofaktorer assosiert med residivisme. Hensikten med denne litteraturgjennomgangen var å undersøke om kognitiv atferdsterapi for individer dømt for seksuallovbrudd mot mindreårige, fører til reduksjon i dynamiske risikofaktorer. Det ble gjennomført et litteratursøk og ni studier ble gjennomgått. De fleste studiene hadde et innen-gruppe design. Kun en studie hadde inkludert kontrollgruppe. Psykometriske måleinstrumenter brukt for å måle endringer i dynamiske risikofaktorer, varierte fra studie til studie. Kun tre studier hadde inkludert målinger av dynamiske risikofaktorer innenfor det seksuelle domenet. Resultatene fra denne litteraturgjennomgangen viste at behandlingen førte til en signifikant reduksjon i flere dynamiske risikofaktorer. Åtte studier fant signifikante reduserte holdninger og tankefeller relatert til seksuallovbrudd. I seks av studiene fant man signifikante reduserte vansker med intimitet, økt indre kontrollplassering, økt evne til å mestre negative emosjoner og redusert følelse av ensomhet. Tre av studiene fant signifikant reduksjon i seksuelle fantasier, mer passende seksuelle mønstre og økt seksuell selvregulering. Store forskjeller i de ulike studiene, små utvalg og mangel på kontrollgruppe, begrenser muligheten for en definitiv konklusjon angående kognitiv atferdsterapi og dynamiske risikofaktorer basert på litteratursøket.
dc.description.abstractThe main goal in sex offender treatment is to prevent recidivism. To achieve this goal, it’s assumed that treatment should target dynamic risk factors associated with recidivism. The aim of this literature review was to examine whether cognitive behavioral therapy for child sex offenders, leads to a reduction in dynamic risk factors. A search for literature was conducted and nine studies reviewed. Most studies had a within-group design. Only one study had included a control group. Psychometric measures for measuring changes in dynamic risk factors, varied from study to study. Only three studies had included measurements of dynamic risk factors within the sexual domain. The results from this literature review showed that treatment produced a significant reduction in several dynamic risk factors. Eight studies found significantly reduced attitudes and cognitive distortions related to sexual offenses. Six of the studies found significantly reduced difficulties with intimacy, increased internal locus of control, increased ability to cope with negative emotions and reduced feelings of loneliness. Three of the studies showed a significant reduction in sexual fantasies, more appropriate sexual patterns and increased sexual self-regulation. Large differences in the various studies, small samples and lack of control group, limit the possibility of a definitive conclusion regarding cognitive behavioral therapy and dynamic risk factors, based on the literature search.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectdynamic risk factors Kognitiv atferdsterapi
dc.subjectsex offenders
dc.subjectdynamiske risikofaktorer
dc.subjectseksualforbrytere
dc.subjectCognitive behavioral therapy
dc.titleKognitiv atferdsterapi med individer dømt for seksuallovbrudd mot mindreårige og effekten på dynamiske risikofaktorer: En litteraturgjennomgang
dc.title.alternativeCognitive behavioral therapy with child sex offenders and the effect on dynamic risk factors: A literature review
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-01-20T23:00:36Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record