Show simple item record

dc.contributor.authorLindgren, Mikaela Sophie
dc.date.accessioned2021-01-21T07:30:47Z
dc.date.issued2021-01-21
dc.date.submitted2021-01-20T23:00:41Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2724020
dc.description.abstractMålet med litteraturgjennomgangen var å undersøke om Aggression Replacement Training (ART) har en positiv effekt på sosiale ferdigheter og reduksjon av atferdsvansker hos skolebarn mellom 6-17 år. Problemstillingen ble valgt for å bidra til økt kunnskap relevant for bruk av ART i Norge. Det ble gjort et omfattende litteratursøk i databasene PsychINFO og Web of Science, i tillegg til at referanselistene til aktuelle studier ble gjennomgått. På bakgrunn av inklusjons- og eksklusjonskriteriene ble totalt seks artikler vurdert som relevante. Samtlige studier kunne vise til at ART har en positiv effekt på sosiale ferdigheter og atferdsvansker når det blir implementert på skolen. Flere av studiene viste også at de positive endringene hos intervensjonsgruppene ble overført til kontrollgruppene, noe som indikerer en overføringseffekt. De sosiale ferdighetene som ble lært var synlige på flere arenaer. Videre så alder ut til å spille en viktig medierende rolle for effekten av programmet, der yngre deltakere hadde en større effekt enn eldre deltakere. Litteraturgjennomgangen oppfordrer til videre forskning på ART, da nåværende studier har flere metodologiske begrensninger som må tas i betraktning ved tolkning av resultatene. Ved hjelp av oppfølgingsstudier og flere randomiserte kontrollerte studier vil man kunne få en bedre forståelse av årsakssammenhengene bak ART. Slik kunnskap vil kunne hjelpe oss å forebygge og redusere atferdsvansker hos barn og unge for å forhindre videre uheldig utvikling.
dc.description.abstractThe purpose of this literature review was to investigate whether Aggression Replacement Training has a positive effect on social skills and reduction of behavior problems in school aged children between the age of 6-17. This research question was chosen to contribute to an increased knowledge relevant to the use of ART in Norway. An extensive literature search was conducted in the databases PsychINFO and Web of Science, in addition to which the reference list of relevant studies was reviewed. Based on the inclusion- and exclusion criteria a total of six studies was included in the review. Most of the studies indicated that ART had a positive effect on social skills and behavior problems when implemented in school. Several of the studies also found that the positive changes observed in the intervention groups were transferred to the control groups. This indicates a transfer effect. The social skills acquired during ART was also visible in several settings. Furthermore, age seemed to play an important mediating role in the effect of the program, where younger participants had a greater effect then older participants. This literature review encourages further research on ART, as current studies have several methodological limitations that must be taken into account when interpreting the results. With the help of follow-up studies and randomized controlled trials it will be possible to gain a better understanding of the causal relationships behind ART. Such knowledge will also be useful to prevent and reduce behavior problems in children and youths.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectskolebarn
dc.subjectatferdsvansker.
dc.subjectAggression Replacement Training
dc.subjectsosiale ferdigheter
dc.subjectART
dc.titleFører «Aggression Replacement Training» til en positiv effekt på sosiale ferdigheter og reduksjon av atferdsvansker hos skolebarn? – En litteraturgjennomgang
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-01-20T23:00:41Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0
dc.date.embargoenddate2021-12-14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record