Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Daniel
dc.contributor.authorOnarheim, Jonas Tidemand
dc.date.accessioned2021-01-21T07:35:58Z
dc.date.available2021-01-21T07:35:58Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2021-01-20T23:00:59Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2724022
dc.description.abstractPakkeforløp er blitt innført i Norge for å gi pasienter eller pårørende et mer omfattende og forutsigbart behandlingsforløp, uten unødvendig ventetid. Men oppfyller de målene som er skissert? Hensikten med studiet var å oppsummere litteratur som ga omfattende kunnskap om det empiriske grunnlaget for implementeringen; av ledelsesideologien; og svar fra terapeutene. Et systematisk litteratursøk resulterte i 889 publikasjoner, 13 ble inkludert basert på forhåndsdefinerte inkluderings- og eksklusjonskriterier som etablerte denne kunnskapsoppsummeringen for perioden 2005-2020. Det er et begrenset forskningsgrunnlag for pakkeforløp i psykisk helsevern. Grunnlaget er basert på en organisasjonsmodell og behandlingsramme, inspirert av pakkeforløp fra det somatiske helsevesenet, som igjen er overført til Norge, via dansk psykisk helsevern. Pilotering er fraværende, det er også en effektevalueringsplan. Det rapporteres kritiske spørsmål om overførbarhet fra behandling av somatiske sykdommer til behandling av psykiske lidelser. New Public Mangament (NPM) og Lean metode er kjente ledelsesteorier. Fagpersoner prøver å forstå begrunnelsen for implementering; opplever økt rapporteringspress; de frykter svekkede kliniske beslutninger; og setter spørsmålstegn ved om det faktisk er en kvalitetsreform slik Helsedirektoratet hevder. Lederne uttrykker usikkerhet rundt håndteringen av forløpskoordinatorrollen i pakkeforløp, som blir understreket av Helsedirektoratet som en kritisk suksessfaktor. Pakkeforløp kan ha implikasjoner for profesjonsutøvelse, autonomi, og etiske prinsipper for nordiske psykologer, der kostnadseffektivitet prioriteres fremfor kvalitet i behandling. Det er behov for systematisk evaluering og evidensbasert kunnskap om pakkeprosessen oppfyller intensjonen om tilpasset behandling og oppfølging uavhengig bosted.en_US
dc.description.abstractClinical pathways have been introduced in Norway to give patients or relatives a more comprehensive and predictable course of treatment, without unnecessary waiting time. But do they meet the objectives outlined? The study aim was to summarize literature providing comprehensive knowledge of the empirical basis for the implementation; of the management ideology; and responses from the therapists. A systematic literature search resulted in 889 publications, 13 were included based on pre-defined inclusion and exclusion criteria establishing a knowledge summary for the period 2005-2020. There is a limited research basis for the clinical pathways in mental health care; these are based on an organizational model and treatment framework, inspired by clinical pathways from the somatic health care, as well as from Danish mental health care. Piloting is absent, so is an effect evaluation plan. Critical questions on the transferability from treatment of somatic diseases, to treatment of mental disorders are reported. New Public Management (NPM) and the Lean method are recognised as management theories. Professionals strive to understand the rationale for implementation; experiencing increased pressure to report; they fear weakened clinical decisions; questioning if it’s in fact a quality reform according to the Norwegian Directorate of Health (NDH). Leaders express uncertainty in handling the role of the clinical pathway coordinator, emphasised by the NDH to be a critical success factor. Clinical pathways may have implications for professional practice, autonomy, and ethical principles for Nordic psychologists, where cost-effectiveness is prioritized over quality in treatment. There is a need for systematic evaluation and evidence-based knowledge of the package process meets the intention of adapted treatment and follow-up regardless of place of residence.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectpakkeforløpen_US
dc.subjectprofesjonsutøvelseen_US
dc.subjectimplementeringen_US
dc.subjectpsykisk helsevernen_US
dc.subjectkvalitetsreformen_US
dc.subjectkunnskapsoppsummeringen_US
dc.titlePakkeforløp i psykisk helsevern: Et kritisk blikken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2021-01-20T23:00:59Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317en_US
dc.description.localcodePRPSYKen_US
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record