Show simple item record

dc.contributor.authorHaugen, Lene Kristine Alfstad
dc.date.accessioned2021-04-09T23:46:50Z
dc.date.available2021-04-09T23:46:50Z
dc.date.issued2020-12-10
dc.date.submitted2020-12-11T00:30:02Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2737183
dc.descriptionRevised version. Minor spelling errors corrected.
dc.description.abstractBakgrunn: Samvalg er en prosess hvor den som trenger helsehjelp kommer fram til og tar beslutning om undersøkelses- eller behandlingsmetode sammen med helsepersonell. Samtale er en viktig del av prosessen. Samvalgsverktøy er et beslutnings-støtteverktøy som kan hjelpe med samvalg. Et samvalgsverktøy inneholder både informasjon om ulike behandlingsmuligheter med fordeler og ulemper ved de enkelte behandlingene, og en mulighet til å gjøre egne refleksjoner. Formål: Målsettingen med dette studiet er å få kunnskap om hvilken betydning en fødselsforbedrende samtale med jordmor på sykehuset og bruken av et samvalgsverktøy om smertelindring i fødsel har, som en del av fødselsforberedelse for førstegangs gravide. Materiale og metode: I kvalitetsforbedringsprosjektet «Samtale og bruk av samvalgsverktøy ved forberedelse til fødsel» ble det laget et samvalgsverktøy om smertelindringsmuligheter i fødsel, inneholdende en informasjonsdel og en egenvurderingsdel. Første gangs gravide i Bergen ble invitert til samtale om smertelindring i fødsel på Kvinneklinikken i svangerskapsuke 36. Samvalgsverktøyet ble brukt i samtalen. Innsamling av data er gjort ved bruk av spørreskjema til deltagerne etter samtalen og deretter ca. fire uker etter fødselen. Svar fra undersøkelsen er analysert kvantitativt og testet i Pearsons Chi kvadrat test. Resultatene er ikke er signifikant ved p <.05. Resultat: Ny kunnskap fra samvalgsverktøyet og betydning av kunnskapen: Ny kunnskap hos 77 % etter samtale og 66 % etter fødsel. Ny kunnskap viktig for 91 % etter samtale og 81 % etter fødsel. Påvirket tanker om smertelindring hos 59 % etter samtale og 48 % etter fødsel. Trygghet hos 65 % etter samtale og 77 % etter fødsel. Trygghet fra samtale og viktighet av samtale på klinikken: Trygghet hos 73 % etter samtale og 78 % etter fødsel. Samtale på sykehuset viktig for 81 % etter samtale og 75 % etter fødsel. Egenvurderingsskjema viktig for formidling av informasjon: 79 % etter samtale og 59 % etter fødsel. 89% brukte egenvurderingsskjema. 82 % leverte det til jordmor, 79 % opplevde at jordmor brukte det. Samtale viktig for egenvurderingsskjema 80 % etter samtale og 55 % etter fødselen- eneste signifikante funn i undersøkelsen. Andre funn er ikke signifikante. Konklusjon: Førstegangs gravide har nytte av en samtale om smertelindring og bruk av samvalgsverktøy om smertelindringsmuligheter i fødsel før fødselen. Den positive erfaringen vedvarer også etter fødselen. Egenvurderingsskjema ble brukt og oppfattet positivt, dette kan brukes uten en samtale på sykehuset.
dc.description.abstractBackground: Shared decision making is a process in which the person in need of treatment makes a decision of treatment together with a healthcare professional. Dialog is an important part of the process. Decision aids can support shared decision making. Decision aids provides information of different treatments including the risks and benefits, and the possibility to do reflections in a self-assessment form. Aims: The aim of this study is to achieve knowledge about the significance of an antenatal consultation and use of decision aids concerning pain relief in labour, as part of first time pregnant women’s preparation for labour. Method: The quality improvement project “Consultation and use of decision aids in preparation for labour” made a decision aid concerning pain relief options in labour, including information and a self-assessment form. First time pregnant women were invited to participate in an antenatal consultation about pain relief in birth at the Women’s Clinic in pregnancy week 36. The decision aid was used in the consultation. Data collection was done with a questionnaire to the participant after the consultation and again four weeks after the birth. Data are analysed quantitatively and tested in Pearson’s Chi squared test. The results are not significant at p < .05. Results: New knowledge from decision aids og meaning of this knowledge: New knowledge in 77% after consultation and 66% after birth. New knowledge important for 91% after consultation and 81% after birth. Affected thoughts of pain relief in 59% after consultation and 48% after birth. Feeling safe from knowledge 65% after consultation and 77% after birth. Feeling safe, effect of consultation and importance of consultation at women’s clinic: Feeling safe 73% after consultation and 78% after birth. Importance of consultation at women’s clinic 81% after consultation and 75% after birth. Self-assessment form important for transfer information: 79% after interview and 59% after birth. 89% used self-assessment forms. 82% delivered it to the midwife, 79% experienced that the midwife used it. Consultation important for using self-assessment form 80% after interview and 55% after birth - only significant findings in the survey. Other findings not significant. Discussion: First time pregnant women experience an antenatal consultation and use of decision aids concerning pain relief in birth as useful. The positive effect persists after birth. Self-assessment forms was used and perceived positively, and can be used without a consultation at the hospital.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectFødselsforberedelse
dc.subjectSamvalg
dc.subjectSamvalgsverktøy
dc.subjectSmertelindring i fødsel
dc.titleEvaluering av en fødselsforberedende samtale hos jordmor på sykehuset og bruk av samvalgsverktøy om smertelindring i fødsel
dc.title.alternativeEvaluation of an antenatal consultation with a midwife at the hospital and use of decision aids concerning pain relief in labour
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2020-12-11T00:30:02Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi (EVU)
dc.description.localcodeHELVID650
dc.description.localcodeMATF-HEVID
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHELVID650
fs.unitcode13-26-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record