Show simple item record

dc.contributor.authorMadsen, Henrik
dc.date.accessioned2021-06-15T00:22:47Z
dc.date.available2021-06-15T00:22:47Z
dc.date.issued2021-06-02
dc.date.submitted2021-06-14T22:01:20Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759425
dc.description.abstractDenne oppgaven har sett hvordan bergenspressen omtalte jøder i perioden fra 1916, frem til den tyske okkupasjonen i Norge i 1940. Avisene som har blitt undersøkt er dagsavisene Arbeidet, Bergen Aftenblad, Bergen Arbeiderblad, Bergens Tidende, Dagen og Morgenavisen. Det er undersøkt om det var forskjeller avisene imellom, om det var skiller etter politisk ståsted, og om det kan spores en endring over tid i perioden. Mine funn viser at samtlige av avisene som ble undersøkt hadde et komplisert forhold til jøder og jødedom i mellomkrigstiden. Det er imidlertid mulig å dele de fleste avisene i to klare leirer, med avisene Arbeidet, Bergen Arbeiderblad og Bergens Tidende som primært filosemittiske, mens Bergen Aftenblad, Dagen og Morgenavisen hovedsakelig var antisemittiske. Avisen Dagen ser ut til å balansere mellom de to leirene, hvor tross at de trykte antisemittiske artikler, var de også sterke motstandere av Hitler og nazistenes jødeforfølgelse. Det er verdt å merke seg at selv de mest filosemittiske avisene hadde flere eksempler på artikler med antisemittiske synspunkter. Det er også flere forsøk på å skille mellom "gode" og "dårlige" jøder. Eksempelvis er det flere eksempler på myten om «pengejøden» i arbeiderpressen. Den samme dualiteten gjelder de primært antisemittiske avisene, med flere artikler som kritiserte jødeforfølgelsen, eller hadde positive omtaler av jødene, selv om disse ofte kom i form av eksotiske fremstillinger eller i religiøs sammenheng. Det er også mulig å spore endringer over tid. Flere av disse endringene ser ut til å ha blitt påvirket av fremveksten av fascisme og nazisme som viktige politiske krefter. Arbeiderpressen fortsetter å bruke nazistenes påståtte handelsaktiviteter med jødiske bankfolk som bevis på deres hykleri, mens aviser som Dagen og Bergens Tidende ser ut til å moderere sine antisemittiske holdninger. Bergen Aftenblad og Morgenavisen fortsatte å publisere antisemittiske artikler og brukte tidvis antisemittisk myte for å forsvare nazistenes jødeforfølgelse.
dc.description.abstractThis thesis will examine the presentation of Jews by the print media of Bergen between 1916 and 1940, ending with the German occupation of Norway in 1940. The newspapers reviewed were Arbeidet, Bergen Aftenblad, Bergen Arbeiderblad, Bergens Tidende, Dagen and Morgenavisen. It has been investigated whether there were differences between the newspapers, and if these differences related to their political position and whether one over time can trace a change in their portrayal of Jews. My findings show that all the newspapers investigated had a complicated relationship to Jews and Judaism in the interwar period. It is however possible to divide most of the newspapers into two clear sections, with the newspapers Arbeidet, Bergen Arbeiderblad, and Bergens Tidende being mainly philo-Semitic, while Bergen Aftenblad, Dagen, and Morgenavisen were mainly anti-Semitic. The newspaper Dagen seems to fall into a middle ground. While they did print anti-Semitic articles, they were also staunch opponents of Hitler and the Nazis' persecution of Jews. It is worth noting that even the most philo-Semitic newspapers had multiple examples of articles with anti-Semitic views. There are also several attempts to distinguish between “good” and “bad” Jews in these papers. Multiple examples of the myth of the "money Jew" were presented in the socialist newspapers Arbeidet and Bergen Arbeiderblad. The same duality applies to the newspapers that mainly held anti-Semitic views. In several cases one could find articles that criticized the persecution of Jews or presented positive views on Jews, although the latter cases often came in the form of exotic representations or in religious contexts. It is also possible to trace changes over time. Several of these changes appear to have been influenced by the emergence of fascism and Nazism as significant political forces. The socialist newspapers continued to present the Nazis alleged trading activities with Jewish bankers as proof of their hypocrisy, while newspapers such as Dagen and Bergens Tidende seem to moderate their anti-Semitic stances. Bergen Aftenblad and Morgenavisen continued to publish anti-Semitic articles and occasionally used anti-Semitic myth to defend the Nazis' persecution of Jews.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectantisemittisme
dc.subjectbergen arbeiderblad
dc.subjectbergens tidende
dc.subjectba
dc.subjectfilosemittisme
dc.subjectbergenspressen
dc.subjectbergen
dc.subjectdagen
dc.subjectjøder
dc.subjectmorgenavisen
dc.subjectarbeidet
dc.subjectbt
dc.subjectbergen aftenblad
dc.title«Jøden» i bergenspressen: En undersøkelse av den bergenske dagspressens omtale av jøder, 1916 – 1940.
dc.title.alternative"The Jew" in the Bergen press: A study of the Bergen daily press' coverage of Jews, 1916 – 1940.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-14T22:01:20Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHistorie mastergradsoppgave
dc.description.localcodeHIS350
dc.description.localcodeMAHF-LÆHR
dc.description.localcodeMAHF-HIS
dc.subject.nus713107
fs.subjectcodeHIS350
fs.unitcode11-22-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record