Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøvaas, Sara Havnes
dc.date.accessioned2021-06-16T01:09:03Z
dc.date.available2021-06-16T01:09:03Z
dc.date.issued2021-05-19
dc.date.submitted2021-06-15T22:00:41Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759631
dc.description.abstractHensikten med denne litteraturgjennomgangen er å systematisere forskning gjort på stereotypetrussel for kvinner som spiller dataspill. Stereotypetrussel er situasjoner hvor et individ er, eller føler at det er, i risiko for å bekrefte negative stereotyper om egen gruppe. Det virker å eksistere negative stereotyper om kvinner som spiller dataspill. Sett i lys av forskning gjort på stereotypetrussel på andre områder, kan det tenkes at stereotypetrussel påvirker kvinner som spiller. Dette vil være viktig å kartlegge fordi dataspilling har utviklet seg til å bli en sentral kulturell arena i samfunnet og har mulige positive effekter. Det å oppleve stereotypetrussel kan føre til at grupper tar avstand fra det aktuelle domenet og dermed ikke kan dra nytte av disse fordelene. Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk i tre databaser: Web of Science, Psycinfo og Medline. Det ble gjennomført et supplerende søk i Google Scholar. 11 studier ble inkludert. Funnene fra denne litteraturgjennomgangen tyder på at stereotypetrussel kan påvirke kvinner som spiller. Funnene er noe mer konsistente angående stereotypetrussels effekt på affektive utfall, holdninger og mestringsstrategier enn på effekter knyttet til prestasjon og selvoppfattelse. Det er sprikende funn og på grunn av et begrenset antall studier, med flere metodologiske vansker, må funnene tolkes med forsiktighet.
dc.description.abstractThe purpose of this literature review is to systematize research done on stereotype threat in women who play computer games. Stereotype threat is a situational predicament in which people are or fell themselves to be at risk of conforming to stereotypes about their social group. There seems to be negative stereotypes about women who play computer games. Considering research done on stereotype threats in other fields, it is conceivable that stereotype threat can affect women who play. Computer gaming has possible positive effects. Experiencing stereotype threat can lead to groups distancing themselves from the domain in question and thus not being able to take advantage of these benefits. A systematic search was conducted in three databases: Web of Science, Psycinfo and Medline. There was performed an additional search in Google Scholar. 11 studies were included. The findings suggest that stereotype threat affect women who play. The findings are somewhat more consistent regarding the effect of stereotype threat on affective outcomes, attitudes and coping strategies than on effects related to performance and self-perception. However, there are divergent findings and due to a limited number of studies with several methodological weaknesses, the findings must be interpreted with caution.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectmulti-threat framework
dc.subjectliterature review
dc.subjectstereotype threat
dc.subjectgaming
dc.subjectfemale gaming
dc.titleStereotypetrussel for kvinner som spiller dataspill. En litteraturgjennomgang.
dc.title.alternativeStereotype threat for female gamers. A literature review.
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-15T22:00:41Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel