Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKvikstad, Julie
dc.date.accessioned2021-06-17T06:10:23Z
dc.date.issued2021-06-02
dc.date.submitted2021-06-16T22:00:22Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759846
dc.descriptionPostponed access: the file will be accessible after 2026-06-02
dc.description.abstractOppgavens tema er endring i narrativ identitet blant muslimske lesbiske og homofile flyktninger fra pre- til post migrasjon til vestlige land. Forskningsspørsmålet er om muslimske lesbiske og homofiles narrative identitet er i overenstemmelse med vestlige forventninger til identitetsformasjon hos lesbiske og homofile. Oppgaven er et litteratursammendrag basert på to litteratursøk. Det første litteratursøket tok for seg studier som kan belyse hvordan muslimske LH-flyktninger konstruerte sin narrative identitet pre-migrasjon, det andre søket undersøkte identitetskonstruksjoner etter migrasjon. Med utgangspunkt i studiene som tilfredsstilte søkekriteriene ble det foretatt en tematisk analyse som sammenfattet sentrale tema i disse flyktningenes livsfortellinger. Resultatene for pre-migrasjons utvalget viste at utvalgets narrative identitet var preget av fordømmelse fra samfunnet og nærfamilien, konflikt mellom legning og religion, negativt syn på seg selv og mestringsstrategier i hverdagen. Den narrative identiteten til post-migrasjons utvalget var preget av tilhørighet til andre lesbiske og homofile, vansker med asylprosessen, å flykte til et nytt land, forventning om åpenhet til sin legning og psykiske vansker. Den narrative identiteten til deltakerne i utvalgene var preget av å ikke bli akseptert i både pre- og post migrasjon resultatene. Narrativene til deltakerne i pre-migrasjons utvalget var hovedsakelig preget av samfunnsmessige vansker, mens narrativene til deltakerne i post-migrasjons utvalget var mer preget av å forholde seg til nye samfunnsmessige forventninger. Deltakernes narrativ passet ikke med vestlige forventninger til identitetsformasjon hos lesbiske og homofile. Nøkkelord: Narrativ identitet, LH-flyktninger, narrativt litteratursammendrag
dc.description.abstractThe topic of the thesis is change in narrative identity among Muslim lesbians and gay refugees from pre- to post-migration to western countries. The research question is whether Muslim lesbian and gay refugees’ narrative identity is in line with Western expectations of identity formation in lesbians and gays. The thesis is a literature review based on two literature searches. The first literature search dealt with studies that can shed light on how Muslim lesbian and gay refugees constructed their narrative identity pre-migration. The second search examined identity constructions after migration. Based on the studies that satisfied the search criteria, a thematic analysis was conducted that summarized key themes in these refugees' life stories. The results for the pre-migration sample showed that the samples narrative identity was characterized by condemnation from society and the immediate family, conflict between sexual orientation and religion, negative views of oneself and coping strategies in everyday life. The narrative identity of post-migration sample was characterized by belonging to other lesbians and gays, difficulties with the asylum process, fleeing to a new country, expectation of openness in regards to their orientation and mental difficulties. The narrative identity of the participants in the samples was characterized by not being accepted in both the pre- and post-migration results. The narratives of the participants in the pre-migration sample were mainly characterized by societal difficulties, while the narratives of the participants in the post-migration sample were more characterized by dealing with new societal expectations. The participants' narrative did not fit with Western expectations of identity formation among lesbians and gays. Keywords: Narrative identity, LG-refugees, narrative review
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectNarrativ identitet
dc.subjectnarrativt litteratursammendrag
dc.subjectLH-flyktninger
dc.titleNarrativ Identitet hos Muslimske Homofile og Lesbiske Flyktninger i Vestlige land
dc.title.alternativeNarrative Identity among Muslim Gay and Lesbian Refugees in Western Countries
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-16T22:00:22Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0
dc.date.embargoenddate2026-06-02


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel