Show simple item record

dc.contributor.authorMollestad, Marthe Bratseth
dc.date.accessioned2021-06-25T00:13:02Z
dc.date.available2021-06-25T00:13:02Z
dc.date.issued2021-06-02
dc.date.submitted2021-06-24T22:00:41Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761209
dc.description.abstractMasteroppgave i nordisk litteratur Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Universitetet i Bergen, Våren 2021 Student: Marthe Mollestad Tittel: Migrasjonslitteratur i klasserommet Undertittel: En kvalitativ studie av en gruppe ungdomsskoleelevers møte med romanen Hva vil folk si av Iram Haq og Hilde Hagerup Formålet med denne avhandlingen har vært å undersøke hvordan skjønnlitteratur kan bli brukt som et verktøy for å fremme danning og identitet hos elever på ungdomstrinnet. Jeg har undersøkt én 10. klasses lesninger av romanen Hva vil folk si (2019) av Iram Haq og Hilde Hagerup. Jeg har vært interessert i å finne ut av hvordan elevene leste, opplevde og reflekterte over en roman som kan kategoriseres som migrasjonslitteratur, og valgte derfor observasjon i klasserommet, leselogger og semistrukturert intervju som forskningsmetoder. Oppgaven har en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming og er delt inn i 7 kapitler. Jeg har formulert følgende overordnede problemstilling for prosjektet: Hvordan kan en lesning av romanen Hva vil folk si bidra til danning og identitetsutvikling hos elever på ungdomstrinnet? Som teoretisk rammeverk har jeg støttet meg til Wolfgang Iser og Louise Rosenblatt sine resepsjonsteorier. For å kunne presentere og diskutere begrepene danning og identitetsutvikling har jeg støttet meg til Laila Aases og Thomas Ziehes forståelser av begrepene. Jeg har vist til Per T. Andersens forståelse av begrepet «globalisert biografi» for å kunne forklare hvordan enkelte av elevene identifiserte seg med materialet. Jeg har tatt for meg Aases og Rosenblatts syn på litteraturen i klasserommet, samt foretatt en analyse av romanen Hva vil folk si basert på Magne Drangeids modell for en lærerfaglig analyse. Resultatene viser at romanlesningen har bidratt til at elevenes beredskap for å samhandle med andre er blitt utvidet, i den forstand at de har fått en dypere forståelse for hvordan kultur kan påvirke menneskets være- og tenkemåte. Materialet viser også at elevene har fått en dypere forståelse for hva begrepet identitet innebærer, som igjen har bidratt til at elevenes egen forståelse av seg selv har blitt utvidet. Dermed kan bruken av migrasjonslitteratur i klasserommet for å fremme danning og identitetsutvikling hos elever valideres.
dc.description.abstractMaster’s Thesis in Nordic Literature Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies University of Bergen, Spring 2021 Student: Marthe Mollestad Title: Migration Literature in the Classroom Subtitle: A Qualitative Study of a Lower Secondary School Group’s Encounter with the Novel Hva vil folk si by Iram Haq and Hilde Hagerup The purpose of this thesis has been to investigate how fiction can be used as a tool to promote self-formation and identity among pupils of lower secondary school. I have studied one 10th graders’ reading of the novel Hva vil folk si (2019) by Iram Haq and Hilde Hagerup. I was interested in figuring out how pupils read, experienced, and reflected on a novel that can be considered migration literature. Consequently, I decided classroom observation, reading logs, and semi-structured interviews as research methods. The thesis has a phenomenological hermeneutic approach and is divided into 7 chapters. I formulated the following overall research question for the project: How can the reading of the novel Hva vil folk si facilitate self-formation and identity development among lower secondary school pupils? As for the theoretical framework, I relied on Wolfgang Iser and Lousie Rosenblatt’s reception theories. In order to present and discuss the concepts of self-formation and identity development, I relied on Laila Aase and Thomas Ziehe’s understanding of the concepts. In addition to this, I found it useful to refer to Per Thomas Andersen’s understanding of the term “globalized biography,” to reveal how some of the pupils identified with the material. I took Aase and Roseblatt’s views on literature into account and conducted an analysis of the novel Hva vil folk si based on Magne Drangeid’s model for academic analysis. The results reveal that the reading of the novel has contributed to the pupils’ readiness to interact with other has be strengthened, in the sense that they have gained a deeper understanding of how culture can influence peoples’ behavior and manner of thinking. Furthermore, the material also reveals that the pupils have developed a deeper understanding of what the term identity holds, has consequently contributed to that the pupils’ understanding of themselves have been widened. Thus, the use of migration literature in the classroom to promote self-formation and identity development among the pupils can be validated.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.titleMigrasjonslitteratur i klasserommet. En kvalitativ studie av en gruppe ungdomsskoleelevers møte med romanen Hva vil folk si av Iram Haq og Hilde Hagerup
dc.title.alternativeMigration Literature in the Classroom. A Qualitative Study of a Lower Secondary School Group’s Encounter with the Novel Hva vil folk si by Iram Haq and Hilde Hagerup
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-24T22:00:41Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMastergradsoppgave i nordisk språk og litteratur
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.description.localcodeMAHF-LÆNO
dc.description.localcodeMAHF-NORD
dc.subject.nus711123
fs.subjectcodeNOLISP350
fs.unitcode11-21-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record