Show simple item record

dc.contributor.authorKvalheim, Alexander
dc.date.accessioned2021-07-02T00:16:18Z
dc.date.available2021-07-02T00:16:18Z
dc.date.issued2021-06-02
dc.date.submitted2021-07-01T22:00:15Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762954
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en undersøkelse om hvordan fritak fra skriftlig sidemålsopplæring er blitt oppfattet og praktisert av de som har fått opplæring i og på norsk tegnspråk etter opplæringslova. Dataene er basert på kvalitative forskningsintervjuer av seks tegnspråklige døve og hørselshemmede som har fått fritak fra sidemålet, nynorsk. Ved siden av primærmaterialet har teori og forskning om fritaksordningen for andre målgrupper, andrespråk og norsk tegnspråk blitt brukt som supplement. Fremgangsmåten har vært preget av min egen forforståelse av tematikken og inspirasjon av metodologien grounded theory. Eksponering, investering, økt utenforskap, ingen brukermedvirkning, målformforvirring og positive holdninger er noen av hovedelementene som har blitt diskutert i henhold til fritaksparagrafen. Funnene er berørt av gruppens minoritetstilhørighet som kan påvirke deres tilegnelse av førstespråket: maktstrukturer, språklig hegemoni og sviktende inkluderingspraksis. Gjennom deltakernes beskrivelser av deres livsverden, kan masteroppgaven bidra til en forståelse av tegnspråklige døve og hørselshemmedes møte med det auditivt dominerte samfunnet som danner konteksten for deres relasjon til sidemål og fritaksordningen.
dc.description.abstractThis master´s thesis is a study of how exemptions from written secondary language teaching have been perceived and practiced by those who have receive education with Norwegian sign language in accordance with the Education act. The data are based on qualitative research interviews of six deaf or hard of hearing peoples who have been granted an exemption, in new norwegian. In addition to the primary material, theory and research and on the exemption scheme for other target groups, second languages and Norwegian sign language have been used as a supplement. The procedure has been characterized by my own pre-understanding of the topic and inspiration from the methodology grounded theory. Exposure, investment, increased exclusion, no user participation, language variant confusing and positive attitudes are some of the main elements that have been discussed in accordance with the exemption clause. The findings are affected by the group´s minority affiliation which may affect their acquisition of the first language: power structures, linguistic hegemony and failing inclusion practices. Through the participants´descriptions of their life world, the master´s thesis can contribute to an understanding of deaf or hard of hearing people´s encounter with the auditory-dominated society that forms the context for their relationship to the second-choice written language and the exemption scheme.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subject§2-6
dc.subjectopplæringslova
dc.subjectsidemål
dc.subjectinvestering
dc.subjectbrukermedvirkning
dc.subjectfritak
dc.subjectfritaksparagrafen
dc.subjectnorsk tegnspråk
dc.subject§1-11
dc.subjectfritaksordning
dc.subjecteksponering
dc.subjectmaktstrukturer
dc.subjectaudisme
dc.subjectforskrift til opplæringslova
dc.subjectnynorsk
dc.subjectholdninger
dc.subjecttegnspråk
dc.subjectdøve og hørselshemmede
dc.subjecttegnspråklige
dc.subject§3-9
dc.subjectfritak fra skriftlig sidemålsopplæring
dc.titleFritak fra skriftlig sidemålsopplæring for tegnspråklige døve og hørselshemmede
dc.title.alternativeExemption from written secondary language training for sign language deaf and hard of hearing people
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-07-01T22:00:15Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMastergradsoppgave i nordisk språk og litteratur
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.description.localcodeMAHF-NORD
dc.description.localcodeMAHF-LÆNO
dc.subject.nus711123
fs.subjectcodeNOLISP350
fs.unitcode11-21-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record