Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorÅrdal, Ingrid Gulbrandsen
dc.date.accessioned2021-07-02T00:18:43Z
dc.date.available2021-07-02T00:18:43Z
dc.date.issued2021-06-02
dc.date.submitted2021-07-01T22:00:18Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762969
dc.description.abstractSamandrag Sjølv om kyrkjerommet er ein sentral kanal når det gjeld offentleg språkbruk, manglar vi konkret empiri om språkbruk i kyrkja. Denne oppgåva undersøker bruken av standard og dialekt to ulike sokn i Bjørgvin bispedøme i Vestland fylke, der sokna har høvesvis nynorsk og bokmål som målform. Problemstillinga tar for seg i kva grad det blir brukt standard og dialekt som ulike varietetar i gudstenestene, og korleis ein kan forstå dette ut frå eit sosiolingvistisk og tekstlingvistisk perspektiv. Problemstillinga er konkretisert med følgande forskingsspørsmål: Skil språkbruk i liturgi seg frå språkbruk i preikene? Kan formene på orda ha symbolsk verdi? Finst det sosiale eller tekstlingvistiske mekanismar som speler inn på prestane sine språklege val? Har standard og dialekt ulike bruksområde i gudstenestene? I dei ti gudstenestene som har blitt studert, er ulike språklege strategiar i bruk. For å utforske desse, har gudstenestene blitt loggførte etter kva variantar av eit sett språklege variablar som blir realiserte i løpet av dei. Materialet frå dei observerte gudstenestene blir og sett i samanheng med kvalitative intervju av sokneprest, kantor og kyrkjelydsleiar i begge sokn. Intervjua gir innsikt i og refleksjonar rundt den språklege praksisen for soknet og vala som blir tatt av dei einskilde prestane. Det teoretiske rammeverket som er nytta, inkluderer sosiolingvistiske teoriar om klassiske identitet, rolleforståing, normer og nettverk. I tillegg er målrørsla og kyrkjespråket saman med teologiske innfallsvinklar sentrale. Studien viser at språkleg praksis kan variere i høg grad mellom ulike sokn og individuelle prestar, og at varietetane standard og dialekt blir gitt ulike bruksområde med særskilde gevinstar når det kjem til dimensjonen nærleik og distanse. Funna utfordrar også etablerte hypotesar om at standard er på veg ut av gudstenestene for godt, og freistar å gi nye perspektiv på det som gjeld den mykje omdiskuterte standard/dialekt-dimensjonen. Resultata frå denne utforskande studien underbygger gudstenesta som ein kompleks språkleg arena, og opnar moglegheiter for vidare forsking.
dc.description.abstractAbstract Although the church is a central medium of the public language use, there is a lack of concrete empirical evidence with regards to the specific language usage in this arena. The objective of this thesis has been to examine the use of standard and dialect in two parishes of the diocese of Bjørgvin in Vestland county, with Nynorsk and Bokmål as respective written standards. The issue at hand was to which extent standard and dialect are practiced as different varieties in church services, and how this is supported from a socio- and textlinguistic point of view. Further concretized, this generates the following research question: Does the use of language in liturgy and in preach vary? Is there a symbolic meaning to the word forms identified? Are there any social- or textlinguistic mechanisms that drive the linguistic choices of the priests? Do standard and dialect have distinct spheres of application in church services? Among the ten church services of scope, application of various linguistic strategies was identified. For further examination, services were logged with regards to the use of variants from a bank of linguistic variables. In both parishes, this material was furthermore put into the context of qualitative interviews with the parish priest, cantor and congregation leader of respective churches. These interviews provide insight and reflections concerning the linguistic practice of the parishes, as well as the decisions made by individual priests. The theoretical framework applied includes sociolinguistic theories with regards to classical identity, role understanding, norms and network. Additional central aspects include the norwegian language movement and the language of the church, alongside theological approach angles. This study shows that linguistic practice may vary greatly between various perishes and between individual priests, and that the varieties of standard and dialect are given distinct areas of use which is accompanied by an additional yield particularly upon dimensions such as proximity and distance. These findings challenge established hypothesis stating that the use of standard in church services is at progressive elimination, and provide new perspectives concerning the much-discussed standard/dialect dimension. Finally, results from this exploratory study substantiate church services as a complex linguistic arena, thus exemplifying the possibility for further investigations.
dc.language.isonno
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subject- Språkleg variasjon - Språk og kyrkje - Sosiolingvistikk - Kyrkjespråk - Dialekt - Standard
dc.titleStandard og dialekt i to kyrkjesokn i Bjørgvin. Ei kvalitativ sosiolingvistisk undersøking av språkleg praksis i to ulike kyrkjesokn i Bjørgvin bispedøme
dc.title.alternativeStandard and dialect in two parishes of the diocese of Bjørgvin. A qualitative, sociolinguistic study of language used in two parishes of the diocese of Bjørgvin
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-07-01T22:00:18Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMastergradsoppgåve i nordisk språk og litteratur
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.description.localcodeMAHF-NORD
dc.description.localcodeMAHF-LÆNO
dc.subject.nus711123
fs.subjectcodeNOLISP350
fs.unitcode11-21-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel