Show simple item record

dc.contributor.authorØvrebø, Marita Nesbø
dc.date.accessioned2021-08-23T23:58:49Z
dc.date.available2021-08-23T23:58:49Z
dc.date.issued2021-06-15
dc.date.submitted2021-08-23T22:00:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770831
dc.description.abstractBakgrunn Muskel- og skjelettsmerter er en viktig årsak til sykefravær i Norge. Forskning viser at personers egen forventning til fremtidig arbeidsdeltakelse har sammenheng med arbeidsdeltakelse. Studier viser at høye krav og lav kontroll i arbeidssituasjonen påvirker helsen og øker risiko for sykefravær. Få studier har undersøkt om krav-kontroll påvirker forventningen om å stå i arbeid hos yrkesaktive med langvarige muskel- og skjelettsmerter. Hensikt Undersøke sammenhengen mellom krav-kontroll og forventning til arbeidsdeltakelse i en populasjon yrkesaktive med muskel- og skjelettsmerter, som er eller står i fare for å bli sykemeldt. Videre undersøke hvorvidt demografi, livsstilsfaktorer, smerte og funksjon og arbeidsmiljøfaktorer påvirker sammenhengen. Metode Tverrsnittstudie, basert på data fra FAktA-studien (2016). Studiepopulasjonen er yrkesaktive(n=492) innen helse- og sosialsektoren med muskel- og skjelettsmerter. Binominal regresjonsanalyse ble benyttet for å undersøke sammenhengen mellom krav-kontroll og forventning til arbeidsdeltakelse, kontrollert for andre faktorer. Resultat Yrkesaktive som rapporterte lav kontroll/ høye krav i arbeidssituasjonen hadde størst risiko for å rapportere lavere forventninger til arbeidsdeltakelse (IRR=1.36,CI=1.048-1.769). Lav kontroll hadde sammenheng med lav forventning til arbeidsdeltakelse (IRR=1.30,CI=1.075-1.583). Utdanningsnivå, sykefraværsstatus, skiftarbeid, fysisk arbeidsstilling og nedsatt generell funksjon påvirket sammenhengen mellom forventning og krav-kontroll. Smerte, stillingsprosent eller røyking ble ikke funnet å ha betydning. Konklusjon Høy kontroll i arbeidssituasjonen hadde sterk sammenheng med høyere forventning til fremtidig arbeidsdeltakelse, mens lav kontroll/høye krav hadde sammenheng med lavere forventninger. Balanse mellom krav og kontroll i arbeidssituasjonen kan fremme positive forventninger til arbeidsdeltakelse. Videre forskning burde undersøke hvorvidt forventning til arbeidsdeltakelse samsvarer med faktisk arbeidsdeltakelse.
dc.description.abstractObjective Musculoskeletal pain is one of the most common causes of sickness-absence in Norway. Evidence suggests that people`s expectations of work-participation is associated to work-participation. Studies shows that high demands and low control in the working-situation increase the risk of sickness-absence. Few studies have examined whether demand-control affects expectation to work-participation for workers with long-term musculoskeletal pain. Purpose Investigate association between demand-control and expectation of work participation in a working population with musculoskeletal pain. Furthermore, investigate whether demographics, lifestyle-factors, pain and function and work-environment-factors affect this association. Methods: Cross-sectional study, based on data from the Fakta-study(2016). The study population is workers in the health-and social sector with musculoskeletal pain. Binominal regression analysis was used to investigate association between demand-control and expectation of work participation, adjusted for other factors. Results: Workers who reported low control/ high demands in the working situation had the highest risk of reporting lower expectations of work participation (IRR=1.36, CI=1.048-1.769). Low control affected expectation of work participation negatively (IRR=1.30, CI=1.075-1.583). Education-level, sickness-absence, shift-work, physical-working-position, and impaired-general-function affected the association between expectations and demand-control. Pain, position-percentage, or smoking were not found to be statistically significant for the association. Conclusion: High control in the working-situation was strongly related to higher expectations for future work-participation, while low control/ high demands was related to lower expectations. Balance between demand-control in the working situation can contribute to positive expectations of staying at work for workers with musculoskeletal pain. Further research should consider whether expectancy of work participation correspond to actual work participation.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectkrav-kontroll
dc.subjectMuskel- og skjelettsmerter
dc.subjectarbeidsdeltakelse
dc.subjectsykefravær
dc.subjectforventning
dc.titleSammenheng mellom krav-kontroll og forventning til arbeidsdeltakelse blant yrkesaktive med langvarige muskel- og skjelettsmerter
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-08-23T22:00:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helse og samfunn
dc.description.localcodeHELSAM395
dc.description.localcodeMAMD-HESAM
dc.subject.nus769915
fs.subjectcodeHELSAM395
fs.unitcode13-26-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record