Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Marlene
dc.date.accessioned2021-08-26T23:42:08Z
dc.date.available2021-08-26T23:42:08Z
dc.date.issued2021-06-02
dc.date.submitted2021-06-23T22:01:02Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771473
dc.description.abstractI løpet av de siste tiårene har mer oppmerksomhet blitt rettet ikke kun mot forskningsfelt som studerer maskulinitet i seg selv, men også hvordan denne sosiale kjønnskategorien kan og blir forstått i en religiøs kontekst. Hvordan kristne menn generelt, og spesielt evangelikale i USA, forstår og konstruerer sin egen maskulinitet har blitt et fremtredende objekt for forskere. I denne studien ønsker jeg å utforske disse samme temaene knyttet til maskulinitet i en norsk kontekst, og samtidig trekke paralleller til den beslektede diskursen i USA. Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan maskulinitet blir konstruert i podcasten MANNSpodden, som er en kristen podcast ledet av Einar Helgaas og Andreas Skjelde. Gjennom en kritisk diskursanalyse av de første 9 episodene av podcastens første sesong, vil studien avdekke at programlederne og deltakerne i podcasten gjennom diskurs konstruerer en maskulinitet og et maskulinitetsideal som går på linje med deres egen forståelse av hva det vil si å være en mann. I denne studien benytter jeg meg av kjønnsteorier som Raewyn Connell sin teori om hegemonisk maskulinitet, Michael Kimmels historiske perspektiv på maskulinitet, Judith Butler sitt begrep om performativitet, så vel som det nylige introduserte begrepet om hybridmaskulinitet, som i denne teksten vil benyttes som verktøy for å forstå og beskrive den forståelsen for maskulinitet som artikuleres i denne diskursen. Resultatet av denne analysen avdekker at den maskuliniteten som konstrueres i MANNSpodden er kompleks og bestående av flere forskjellige og ulike kjønnsuttrykk, som jeg har valgt å kalle for betinget maskulinitet.
dc.description.abstractThroughout the last few decades, more attention in the academic field has been given not only to research on masculinity in itself, but also how this social category is to be understood in a religious context. How Christian men in general, and in particular evangelicals in the US, understand and construct their own masculinity has gained prominence and become of great interest to scholars. In this study I wish to explore the same themes of masculinity in a Norwegian context, while at the same time point to parallels between the two. This thesis therefor aims to explore how masculinity is constructed in MANNSpodden, which is a Christian podcast hosted by Einar Helgaas and Andreas Skjelde. Through a critical discourse analysis of the first 9 episodes of the podcast’s first season, this thesis will show how the hosts and other participants through discourse construct a masculine ideal that aligns with their own understanding of what it means to be a man. The thesis draws on gender theories such as Raewyn Connell’s hegemonic masculinity model, Michael Kimmel’s historical masculinity model, Judith Butler’s term gendered performativity, as well as the newly introduced term hybrid masculinity, that throughout the analysis works as tools to grasp and describe the understandings and workings of masculinity articulated in this discourse. The results from this analysis show that the masculinity constructed in MANNSpodden is complex and composited of several different gendered expressions, that I have decided to call conditional masculinity.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectKjønnsroller
dc.subjectMaskulinitet
dc.subjectReligion og Medier
dc.subjectMannsrollen
dc.subjectEvangelikal Kristendom
dc.titleMANNSpodden – Jakten på den forsvunne maskulinitet: En kritisk diskursanalyse av maskulinitetsforestillinger og konstruksjonen av maskulinitet i MANNSpodden
dc.title.alternativeMANNSpodden – The Search for Lost Masculinity: A Critical Discourse Analysis of the Construction and Performance of Masculinity in MANNSpodden
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2021-06-23T22:01:02Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeReligionsvitenskap mastergradsoppgave
dc.description.localcodeRELV350
dc.description.localcodeMAHF-LÆHR
dc.description.localcodeMAHF-RELV
dc.subject.nus714218
fs.subjectcodeRELV350
fs.unitcode11-22-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record