Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTunge, Sølvi Løland
dc.date.accessioned2022-06-16T01:13:49Z
dc.date.available2022-06-16T01:13:49Z
dc.date.issued2022-05-19
dc.date.submitted2022-06-14T22:03:56Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2998926
dc.description.abstractAbstrakt Bakgrunn: Arbeid er en viktig faktor for å utjevne sosiale ulikheter, fremme selvstendighet, integrering og utvikle tilhørighet. Likevel er en stor del av tidligere flyktninger i Norge utenfor arbeidsmarkedet, og sysselsettes ofte i arbeid under deres kvalifikasjoner og utdanning. Formålet med denne studien var å se nærmere på tidligere flyktninger som har oppnådd suksess i det norske arbeidslivet, og hvilke ressurser de har anvendt. Studiens funn er diskutert opp mot salutogene helsemodell, i tillegg til akkulturasjonsteorier. Funnene vil også knyttes opp mot helsefremmende arbeid. Metode: Studien innhentet data gjennom fem narrative intervjuer med tre menn og to kinner på Vestlandet. Datamaterialet ble analysert gjennom en tematisk nettverksanalyse. Funn: Studien funn indikerer at språkferdigheter, tilpasningsevne, pågangsmot, sosiale nettverk, deltakelse og mulighet til deltakelse i samfunnet kan fremme suksess innen arbeidslivet. Ressursene ble anvendt ulikt, og det kom frem at samspillet mellom ressursene formet deltakernes suksessfulle karriere. Blant annet skapte språkferdigheter mulighet for å jobbe frivillig og utvikle sosiale nettverk. Sosiale nettverk skapte tilgang til referanser, tilhørighet, kunnskap om kulturer og normer og fremmet språkferdigheter. Studien indikerer også at ressurser mellom fritid og arbeid påvirker hverandre, som understreker viktigheten av å utføre helsefremmende politiske føringer på alle livsarenaer. Konklusjon: For å fremme tidligere flyktningers suksess innen arbeidslivet kan det være hensiktsmessig å iverksette tiltak som øker tilgangen til ressurser. Videre bør det også stimuleres holdningsendringer blant befolkningen for å fremme åpenhet og verdsettelse av ressursen med mangfold. Nøkkelord: Tidligere flyktninger, ressurser, suksessfull karriere, salutogene helsemodellen, akkulturasjon, helsefremmende arbeid
dc.description.abstractAbstract Background: Work is an important factor in levelling social inequality, enabling independence, influencing integration and developing belonging. Nevertheless, many of the former refugees are either unemployed, or often employed in lower skilled work. The purpose of this study was to increase the knowledge about former refugees who have achieved success in the Norwegian labor market and resources they used. The findings have been discussed in the theoretical framework of the Salutogentic model of health and acculturation theories. The findings are also connected to health promotion actions. Method: The study collected data through narrative interviews with three men and two women. Data was analyzed through thematic networks analysis. Results: The findings indicate that language, adaptability, drive, social networks, participation, and the ability to participate in the society can promote success. Participants used the resources differently, and the resources influenced each other and shaped the participants’ successful careers. Language created opportunities for volunteer work and social networks. Social networks provided access to references, belonging, knowledge about culture and norms and helped with the language. The study shows that resources in the workplace and leisure influence each other, which emphasizes the importance of implementing health promotion actions within the settings of everyday life. Conclusion: To promote the success of former refugee’ careers, it may be beneficial to implement actions that increases access to resources. Furthermore, the majority population’s attitudes can be stimulated to promote openness and appreciation of diversity as a resource. Keywords: former refugees, resources, successful career, salutogenic model, acculturation, health promotion
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectTidligere flyktninger
dc.subjectressurser
dc.subjectsalutogene helsemodellen
dc.subjectakkulturasjon
dc.subjecthelsefremmende arbeid
dc.subjectsuksessfull karriere
dc.title«Også begynte jeg å se på meg selv som ikke bare en godt integrert [...] mann, men en ressurs for nordmenn og for min familie og for mine venner» En kvalitativ studie om tidligere flyktninger og deres anvendte ressurser for å oppnå suksess innen det norske arbeidslivet
dc.title.alternative«I startet to see myself as not only a well-integrated […] man, but a resource for Norwegians and for my family and for my friends» A qualitative study of former refugees and their resources used to achieve success in Norwegian labor market
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-14T22:03:56Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.description.localcodeMAPS-LOG
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel