Show simple item record

dc.contributor.authorAardal, Anette Eilertsen
dc.contributor.authorLøken, Marianne Hvattum
dc.date.accessioned2022-06-27T07:26:20Z
dc.date.available2022-06-27T07:26:20Z
dc.date.issued2022-05-19
dc.date.submitted2022-06-24T22:00:18Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000967
dc.description.abstractIntim partnervold (IPV) ansees som et folkehelseproblem og en global utfordring med alvorlige konsekvenser på individ- og samfunnsnivå. IPV er et svært komplekst fenomen og kan forstås som en konsekvens av kognitive, emosjonelle og atferdsrelaterte dynamiske risikofaktorer. Hensikten med denne litteraturgjennomgangen var å undersøke behandlingseffekten av integrert kognitiv atferdsterapi på dynamiske risikofaktorer hos menn som utøver partnervold. Det ble gjort et systematisk litteratursøk i databasene Web of Science, PubMed og APA PsycInfo. Relevante publikasjoner ble selektert ut fra relevante inklusjons- og eksklusjonskriterier. Litteratursøket genererte åtte relevante publikasjoner. Alle de inkluderte studiene rapporterte nedgang i dynamiske risikofaktorer både i kontroll- og intervensjonsbetingelsen. Seks studier konkluderte med at en variasjon av integrert CBT-behandling hadde signifikant effekt i å redusere dynamiske risikofaktorer og IPV sammenliknet med kontrollgruppe. Resultatene fra litteraturgjennomgangen indikerer at fokus på dynamiske risikofaktorer i behandling kan ha effekt på IPV. Det er imidlertid noen metodiske svakheter i studiene vedrørende bruk av dynamiske risikofaktorer som mål på behandlingseffekt, høy drop-out og manglende oppfølging over tid som mulig kan svekke funnenes generaliserbarhet.
dc.description.abstractIntimate Partner Violence (IPV) is considered a serious public health problem and a global challenge with serious consequences on an individual and societal level. IPV is a complex phenomenon that can be understood as a result of cognitive, emotional and behavioral dynamic risk factors. The purpose for this literature review was to examine the treatment effect of integrated cognitive behavior therapy on dynamic risk factors for male perpetrators. We carried out a systematic search in the databases Web of Science, PubMed and APA PsycInfo. Relevant publications were selected based on certain criteria of inclusion and exclusion. The literature search generated eight relevant publications. All of the included articles reported reductions in dynamic risk factors for both control and treatment group. Six studies showed that a variant of integrated CBT-treatment had significant effect of reducing dynamic risk factors and IPV compared to the control group. The results from the literature review indicate that it is effective to focus on dynamic risk factors in treatment of IPV. However, there are a few methodological weaknesses in the studies regarding use of dynamic risk factors as a measurement of treatment effect, drop-out and lack of longitudinal follow-up which might weaken their generalizability.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectpartnervold
dc.subjectkognitiv atferdsterapi
dc.subjectRCT
dc.subjectdynamiske risikofaktorer
dc.titleBehandlingseffekt av integrert kognitiv atferdsterapi på dynamiske risikofaktorer hos menn som utøver partnervold: En systematisk litteraturgjennomgang
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2022-06-24T22:00:18Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record