Show simple item record

dc.contributor.authorOftedal, Maria
dc.contributor.authorMohus, Astrid
dc.date.accessioned2023-01-24T08:55:18Z
dc.date.available2023-01-24T08:55:18Z
dc.date.issued2022-12-15
dc.date.submitted2023-01-23T09:31:43Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3045686
dc.description.abstractFormålet med litteraturgjennomgangen var å undersøke effekten av mindfulness-baserte tilnærminger på reduksjon av utbrenthet. Litteratursøket ble gjennomført 30. juni 2022, i databasene APA Psycinfo, Embase, Medline og Web of Science. Vi inkluderte RCT-studier publisert i fagfellevurderte tidsskrift mellom år 2002 og 2022, med norsk, engelsk eller andre skandinaviske skriftspråk. Deltakere var over 18 år og innledende mål på utbrenthet og intervensjon med mindfulness-basert tilnærming viktig for inkludering. Studier med deltakere med andre underliggende sykdommer eller annet som kan gi fatigue (kreft, ME, fibromyalgi, treningsutmattelse) ble ekskludert. Det ble ikke gjort kvalitetsvurdering eller analyser av sensitivitet og robusthet i litteratursøket. Litteratursøket og eksklusjon resulterte i 17 studier, publisert mellom 2013 og 2022, som beskrev effekten av ulike mindfulness-baserte intervensjoner. Resultatene indikerte at mindfulness har effekt på utbrenthet, spesielt på emosjonell utmattelse og total utbrenthet. Denne litteraturgjennomgangen viste at mindfulness-baserte intervensjoner gir effekt på tilstander av utbrenthet. Overføringsverdien av resultatene kan problematiseres, bl.a. grunnet varierende kvalitet på studiene.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the literature review was to examine the effect of mindfulness-based approaches on reducing burnout. The literature search was carried out June 30th, 2022, in the following databases: APA Psycinfo, Embase, Medline and Web of Science. We included RCT studies published in peer-reviewed journals between the years 2002 and 2022, with Norwegian, English, or other Scandinavian written languages. Participants were over 18 years of age, and initial measures of burnout and intervention with a mindfulness-based approach was important for inclusion. Studies with participants with other underlying diseases or causes of fatigue (cancer, ME, fibromyalgia, exercise fatigue) were excluded. No quality assessment or analyzes of sensitivity and robustness were carried out in this review. The literature search and exclusion resulted in 17 studies, published between 2013 and 2022, which described the effect of various mindfulness-based interventions. The results indicated that mindfulness influenced burnout, especially on emotional exhaustion and total burnout. What this literature review showed is that mindfulness-based interventions influenced states of burnout. The transfer value of the results can be problematic, i.a. due to the varying quality of the studies.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectLitteraturgjennomgangen_US
dc.subjectPsykoterapien_US
dc.subjectUtbrentheten_US
dc.subjectSystematisk litteratursøken_US
dc.subjectArbeiden_US
dc.subjectMindfulnessen_US
dc.subjectTerapeutisk Behandlingen_US
dc.subjectReduksjonen_US
dc.subjectMindfulness-baserte Intervensjoneren_US
dc.subjectPersonlig Vellykketheten_US
dc.subjectBedringen_US
dc.subjectDepersonaliseringen_US
dc.subjectEmosjonell Utmattelseen_US
dc.titleEffekt av mindfulness-baserte tilnærminger på reduksjon av utbrenthet – en litteraturgjennomgangen_US
dc.title.alternativeThe effect of mindfulness-based approaches on reducing burnout – a literature reviewen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2023-01-23T09:31:43Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317en_US
dc.description.localcodePRPSYKen_US
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record