Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSelvarajah, Jeremy
dc.date.accessioned2023-06-05T23:46:58Z
dc.date.available2023-06-05T23:46:58Z
dc.date.issued2023-05-15
dc.date.submitted2023-06-05T22:00:21Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3069996
dc.description.abstractMinoritetsfamilier opplever mange ulike utfordringer når de kommer til Norge. Velferdstjenestene er noe av det første minoritetsfamilier kommer i kontakt med når de kommer til Norge, ved at barna raskest mulig skal i barnehagen og skolen. I studien er det fokus på minoritetsfamilier fra Sri Lanka, på bakgrunn av at det er forsket lite på det, og at jeg kommer fra en familie med to foreldre født og oppvokst i Sri Lanka. Formålet med studien er å få en bredere forståelse om hvordan minoritetsforeldre opplever utfordringene som oppstår når de kommer i kontakt med forskjellige velferdstjenester, og hva de føler kan gjøres for at situasjonen blir bedre for andre minoritetsfamilier. Det gjør at problemstillingen har endt på " Hvilke utfordringer opplever minoritetsfamilier fra Sri Lanka i møte velferdstjenestene i Norge" Studien ble gjort gjennom kvalitativt forskningsintervju, hvor det ble benyttet dybdeintervju for å innhente dataen. Det var åtte deltakere som frivillig deltok i prosjektet, og dataen som ble innhentet ble transkribert og analysert. Mine funn viser at minoritetsfamilier opplever diskriminering på grunn av etnisitet. De føler at de blir generalisert, ved at alle minoritetsforeldre med utenlands opprinnelse behandles likt. Funnene viser videre at velferdstjenestene ikke har nok kunnskap om andre minoriteter. Minoritetsfamilier fra Sri Lanka opplever at språk og kulturforskjeller som de største utfordringene, samt at å oppdra barna i Norge er meget utfordrende på grunn av ulike oppdragelsesmetoder. Funnene viser til slutt at det er vanskelig for dem å forholde seg til alle de norske lovene, reglene og normene.
dc.description.abstractMinority families experience various challenges when they come to Norway. Welfare services are among the first things that minority families encounter when their children are quickly enrolled in daycare and school. The focus of this project is on minority families from Sri Lanka, as there has been little research on this group, and since I come from a family with two parents born and raised in Sri Lanka. The purpose of the study is to gain a broader understanding of how minority families face the challenges that arise when they interact with various welfare services, and what they feel can be done to expand the situation for other minority families. This led to the research question: "What challenges do minority families from Sri Lanka experience when interacting with welfare services in Norway?" The study was conducted using qualitative research interviews, with in-depth interviews used to collect data. Eight participants volunteered to take part in the project, and the data gathered was transcribed and analyzed. The findings show that they experience discrimination based on ethnicity. They feel generalized, with all minority parents of foreign origin being treated the same. The findings also show that welfare services do not have enough knowledge about other minorities. Minority families from Sri Lanka experience language and cultural differences as the biggest challenges. Due to different parenting methods, it is challenging to raise children in Norway. The findings also show that it is difficult for them to navigate all the Norwegian laws, regulations, and norms.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectChallenges
dc.subjectCulture
dc.subjectchild-rearing practices
dc.subjectSri Lanka
dc.subjectNorway
dc.subjectWelfare services
dc.subjectMinority families
dc.titleMINORITETSFAMILIER FRA SRI LANKA I MØTE MED VELFERDSTJENESTER
dc.title.alternativeMinority Families from Sri Lanka in Encounter with Welfare Services
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-06-05T22:00:21Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i barnevern
dc.description.localcodeMABARN351
dc.description.localcodeMAPS-BARN
dc.subject.nus762106
fs.subjectcodeMABARN351
fs.unitcode17-33-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel