Show simple item record

dc.contributor.authorSkår, Edith Marie Shangalawe
dc.date.accessioned2023-06-28T23:55:28Z
dc.date.available2023-06-28T23:55:28Z
dc.date.issued2023-06-23
dc.date.submitted2023-06-28T22:00:29Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074220
dc.description.abstractYtre karakteristikker, som hudfarge og hårtekstur, er lite forsket på i en norsk kontekst. Noe av grunnen for dette er at Norge oppfattes som et homogent samfunn, men også fordi vi ikke har et passende begrep slik USA og Storbritannia benytter «rase». Denne studien ser på hvordan slike ytre karakteristikker forstås i et norsk samfunn. Hensikten med prosjektet er å undersøke hvilke erfaringer og opplevelser melaninrike personer med afroteksturert hår har, og hvilke likheter og ulikheter man finner mellom melaninrike menn og melaninrike kvinner med utgangspunkt i Norge. Dette gir et innblikk i hvordan ytre karakteristikker som afroteksturert hår forstås av melaninrike personer selv, men også hvordan deres hår forstås av det generelle samfunnet. Prosjektet bidrar til en synliggjøring av rasialiserte maktstrukturer som eksisterer i det norske samfunnet, og hvordan slike prosesser oppleves for melaninrike personer. For å undersøke dette er det gjennomført to fokusgrupper bestående av unge melaninrike personer med afroteksturert hår. Totalt ni informanter, fem kvinner og fire menn, utgjør utvalget. Informantene er delt inn i fokusgruppene etter kjønn og utgjør empirien som analyseres for å besvare prosjektets problemstillingen. Prosjektet er en eksplorerende case-studie inspirert av en Stegvis-Deduktiv-Induktiv metode, med utgangspunkt i et fleksibelt og flytende rammeverk. Analyseprosessen baserte seg på en tematisk analyse som resulterte i tre analysekapitler: (1) Tilhørighet, (2) Muligheter og begrensninger, og (3) Definert av samfunnet. Studien indikerer at informantene opplever deres afroteksturerte hår som det tydeligste skillet mellom dem selv og den ikke-hvite majoritetsbefolkningen. Denne opplevelsen er gjeldende uavhengig av kjønn, men arter seg på ulike måter. De mannlige og kvinnelige informantene opplever å bli møtte med ulike idealer og normer fra samfunnet som er dominert av en hvit heteronormativ maskulinitet. Et fremtredende funn i studien er at samfunnets utgangspunkt i en hvit kropp former en forståelse av den melaninrike kroppen som «den andre», noe som kommer til uttrykk gjennom informantenes opplevelse av å være annerledes. På bakgrunn av informantenes levde erfaringer og opplevelser, indikerer funnene i denne studien en eksisterende rasisme i dagens norske samfunn.
dc.description.abstractExternal characteristics, such as skin color and hair texture, have been limited in a Norwegian context. One reason for this is that Norway is perceived as a homogeneous society, but also because we do not have a suitable concept like “race” that is utilized in U.S. and U.K. This study examines how such external characteristics are understood in a Norwegian society. The purpose of the project is to investigate the experiences and perceptions of individuals with melanin-rich skin and afro-textured hair, as well as the similarities and differences between melanin-rich men and women in Norway. This provides insight into how external characteristics like afro-textured hair are understood by melanin-rich individuals themselves, as well as how their hair is perceived by the general society. The project contributes to the visibility of racial power structures that exist in Norwegian society and how such processes are experienced by melanin-rich individuals. To investigate this, two focus groups consisting of young individuals with melanin-rich skin and afro-textured hair were conducted. A total of nine participants, five women and four men, were included in the sample. The participants were divided into focus groups based on gender and form the empirical basis that is analyzed to address the project’s research question. The project is an exploratory case study inspired by a Stepwise-Deductive-Inductive method (SDI), using a flexible and fluid framework. The analysis process was based on thematic analysis, resulting in three analysis chapters: (1) Belonging, (2) Opportunities and Limitations, and (3) Defined by Society. The study indicates that the participants perceive their afro-textured hair as the most visible distinction between themselves and the non-white population. This experience is prevalent regardless of gender but manifests in different ways. Male and female participants encounter different ideals and norms from a society dominated by a white heteronormative masculinity. One significant discovery reveals that society revolves around whiteness, shaping the understanding of melanin-rich bodies as “the other”, which is evident in the participants’ experience of feeling different. Based on their lived experiences and perceptions, the findings of this study indicate the existence of racism in today’s Norwegian society.
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.rightsCopyright the Author. All rights reserved
dc.subjectafroteksturert hår
dc.subjectfokusgruppe
dc.subjectmelaninrik
dc.subjectrase
dc.subjectkvalitativ metode
dc.subjectetnisitet
dc.subjectrasisme
dc.subjectrepresentasjon
dc.subjecthår
dc.subjectskjønnhet
dc.subjectkjønn
dc.subjectfenotype
dc.subjectrasialisering
dc.subjectidealer
dc.subjecttilhørighet
dc.subjectMinoritet
dc.subjectpostkolonialisme
dc.subjectidentitet
dc.subjecthegemoni
dc.subjectfeminitet
dc.subjectmaskulinitet
dc.subjectinterseksjonalitet
dc.title«Det har vært en reise å akseptere det»: En kvalitativ studie av melaninrike personer med afroteksturert hår i Norge
dc.title.alternative«It has been a journey to accept it»: A qualitative study of afro-textured hair among melanin-rich individuals in Norway
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2023-06-28T22:00:29Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgaven
dc.description.localcodeSOS360
dc.description.localcodeMASV-SOS
dc.subject.nus732106
fs.subjectcodeSOS360
fs.unitcode15-11-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record